Kursplan
 

Järvaveckan som retorisk arena , 7,5 högskolepoäng

(Järvaveckan as a Rhetorical Arena , 7.5 credits)
 
Kurskod: 1097SR
Ämnesgrupp: Retorik
Huvudområde: Retorik
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-02-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Retorik A, 30 högskolepoäng

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten


 • redogöra för och problematisera teorier om PR och opinionsbildning
 • förklara relationen mellan retorik, medier och samhälle med Järvaveckan som fallstudie
 • tillämpa kommunikations- och retorikteoretiska analysinstrument på olika opinionsbildande kommunikationsaktiviteter
 • på ett reflekterande och teoretiskt välförankrat sätt kommentera och förklara opinionsbildande retorik
 • självständigt finna för kursen relevant litteratur och relevanta källor
 • reflektera över retorikens roll under Järvaveckan som retorisk arena
 • förhålla sig till partiledartalen under Järvaveckan ur ett retorikvetenskapligt genreperspektiv
 • förankra retoriska analyser i politiska ideologier

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar politiska tal, men också politiska partiers och intresseorganisationers övriga opinionsbildande verksamhet inom ramen för Järvaveckan.

I kursen problematiseras Järvafältet som politisk arena genom att studenterna på plats studerar interaktionen mellan olika aktörer och intressegrupper, som exempelvis mötet mellan politiker och medborgare. Vidare undersöks och kommenteras politiska partiers och intresseorganisationers opinionsbildning samt hur opinionsbildande kampanjer planeras och genomförs. Kursen omfattar kommunikations- och retorikvetenskaplig teori och analysmetod samt en orientering om partier och ideologier.

Kursen är delvis förlagd på Järvafältet med jämförande analyser av den opinionsbildning i Almedalen som förmedlas via medier.


 • Opinionsbildande aktivitet under Järvaveckan, 3,5 högskolepoäng
  (Influencing Public Opinion at Järvaveckan, 3.5 credits)


  1001, Opinionsbildande aktivitet under Järvaveckan, 3,5 högskolepoäng
  (Influencing Public Opinion at Järvaveckan, 3.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
 • Järvaveckan som retorisk arena: Efterarbetet, 4 högskolepoäng
  (Järvaveckan as a Rhetorical Arena: Follow-up, 4 credits)


  1002, Järvaveckan som retorisk arena: Efterarbetet, 4 högskolepoäng
  (Järvaveckan as a Rhetorical Arena: Follow-up, 4 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier samt fältstudier under och efter Järvaveckan.

Undervisningen är förlagd till dels Södertörns högskola, dels på plats under den så kallade Järvaveckan. Seminarier och föreläsningar kommer därmed att hållas såväl före som under och efter Järvaveckan.

6. Examination

1001, Opinionsbildande aktivitet under Järvaveckan
- Aktivt och förberett seminariedeltagande
- Skriftliga analyser

1002, Järvaveckan som retorisk arena: Efterarbetet
- Skriftliga analyser utifrån egna fältstudier från Järvaveckan
- Aktivt och förberett seminariedeltagande
- Muntliga presentationer

För frånvaro från högst 20 procent av seminarierna kan, efter kursansvarigs beslut och specifikation, kompenseras genom skriftliga uppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 20192019-02-27Ämnes- och programrådet för retorik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.