Kursplan  
 
Journalistisk praktik, 30 högskolepoäng
(Journalism Placement, 30 credits)
 
Kurskod: 1097JO
Ämnesgrupp: Journalistik
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Övrigt 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2017-04-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs minst 150 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i journalistik alternativt avklarat magisterprogram i journalistik eller kursen Journalistik för akademiker, 60 högskolepoäng vid Södertörns högskola.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
• utifrån aktuell forskning och egen erfarenhet kritiskt och självständigt analysera och diskutera redaktionella processer och de villkor under vilka journalistik produceras

Färdigheter och förmåga
• självständigt fullgöra journalistiskt arbete i en redaktionell miljö på en arbetsplats

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera kritiskt kring egna och andras yrkesetiska överväganden i samband med journalistiskt arbete
• reflektera kritiskt och självständigt kring den journalistiska yrkesrollen i relationen till medieföretag, till källor och till publik/samhälle
• kritiskt analysera och debattera journalistisk rapportering ur likabehandlings- genus- och mångfaldsperspektiv
• reflektera kritisk och självständigt över den akademiska utbildningens samhälls- och yrkesrelevans.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innebär att studenten genomför en längre praktiktjänstgöring på en redaktion i Sverige eller utomlands. Praktiken ska avse journalistiskt arbete under handledning.

 • Praktikseminarium, 1,5 högskolepoäng
  (Placement Seminar, 1.5 credits)
  Seminarium behandlande den nära förestående praktiken samt relationen mellan de akademiska studierna och arbetslivet.


 • 1001, Praktikseminarium, 1,5 högskolepoäng
  (Placement Seminar, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G
 • Journalistisk praktik, 27 högskolepoäng
  (Journalism Placement, 27 credits)
  Kursen innebär att studenten genomför en längre praktiktjänstgöring på en redaktion i Sverige eller utomlands. Praktiken ska avse journalistiskt arbete under handledning.

  Innan praktiken inleds ska förslag på praktikplats och praktikplan samt en av praktikplatsen föreslagen kontaktperson godkännas av den kursansvarige läraren vid Södertörns högskola som även följer upp studenten löpande under praktikperioden.


 • 1002, Journalistisk praktik, 27 högskolepoäng
  (Journalism Placement, 27 credits)
  Betygsalternativ: U/G
 • Praktikredovisning, 1,5 högskolepoäng
  (Placement Report, 1.5 credits)
  Studenten reflekterar över genomförd praktik och kopplar sina teoretiska kunskaper till journalistiskt arbete, redaktionella processer och journalistikens villkor.


 • 1003, Praktikredovisning, 1,5 högskolepoäng
  (Placement Report, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

5. Undervisningens upplägg

Studenten genomför en journalistisk praktiktjänstgöring i Sverige eller utomlands under överinseende av handledare på plats. Undervisningen bedrivs i form av inledande och uppföljande seminarier på högskolan samt ett examinerande slutseminarium.

6. Examination

-Genomförd praktik som intygas av handledaren på redaktionen.
-Deltagande vid seminarier.
-Praktikrapport
-Opposition på annan students praktikrapport.

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte det avslutande oppositionsseminariet där studenten ska delta.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur


8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.