Kursplan  
 
Statsvetenskap A, 30 högskolepoäng
(Political Science A, 30 credits)
 
Kurskod: 1096ST
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Huvudområde: Statsvetenskap
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2014-11-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:
• redogöra för statsvetenskapens traditionella subdiscipliner, politisk teori, svensk politik, förvaltningspolitik, jämförande politik och internationell politik,
• förklara centrala politiska teorier och deras idéhistoriska bakgrund
• redovisa hur politiska processer fungerar i Sverige och i andra länder, liksom på olika nivåer, från det lokala till det globala
• förklara EU:s politiska uppbyggnad och funktionssätt
• förklara hur politiska institutioner och andra aktörer påverkar politikens utformning och genomförande
• uppvisa grundläggande kännedom om olika typer av publikationer och i vilka sammanhang dessa används

Färdighet och förmåga:
• analysera grundläggande statsvetenskapliga problem
• behärska grunderna för vetenskapligt skrivande och saklig argumentation
• självständigt söka information med olika sökverktyg
• bedöma tillförlitlighet och relevans hos informationskällor och olika typer av texter
• använda och referera till relevanta informationskällor
• självständigt skriva akademisk text på en grundläggande nivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• kritiskt värdera samhällsvetenskaplig litteratur och analysera olika aktörers normativa ställningstaganden i aktuella samhällsfrågor
• reflektera kring betydelsen av etiska aspekter i politiska processer

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen är uppdelad i fyra delkurser och är utformad så att den bekantgör studenten med ett antal av de mest centrala frågor som väcks inom ämnets olika subdiscipliner. I centrum för kursen står ambitionen att ge studenterna instrument för att på en grundläggande nivå kunna analysera politiska fenomen, politiskt beslutfattande på skilda nivåer, ramarna för rationella politiska aktörers handlande och sambanden mellan nationell, regional och internationell politik såsom utvecklingen av demokratin och dess förutsättningar. Ambitionen är också att studenten på en grundläggande nivå ska öva sig i akademiskt skrivande och informationssökning (att självständigt söka, värdera och använda information).

 • Politiska idéer, 7,5 högskolepoäng
  (Political Ideas, 7.5 credits)
  Det introducerande momentet konfronterar studenterna med frågan: ”Vad är politik?” För att förstå vad politik är och hur ett lands politiska system fungerar krävs kunskap om det politiska tänkandets och de politiska idéernas historia. En sådan kunskap om olika politiska idéer fördjupar förståelsen av moderna samhällsfenomen och hur politiska processer och institutioner fungerar i Sverige och utomlands, samt ger studenterna förmåga att förhålla sig kritiska till såväl specialiserad statsvetenskaplig litteratur som till allmänna utsagor om samhället och aktuella samhällsproblem.Delkursen innehåller tre integrerade men samtidigt urskiljbara delmoment: grundläggande statsvetenskapliga begrepp, politisk idéhistoria och politiska ideologier. Delkursen illustrerar genomgående de teoretiska resonemangen med exempel hämtade från en svensk och internationell politisk verklighet.


 • 1001, Politiska idéer, seminarier, 1,5 högskolepoäng
  (Political Ideas: Seminars, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1002, Politiska idéer, tentamen, 6 högskolepoäng
  (Political Ideas: Exam, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Politiska system, 7,5 högskolepoäng
  (Political Systems, 7.5 credits)
  Delkursen introducerar studenten till de institutioner som finns i olika politiska system. Det handlar bland annat om enhetsstat/federalism, parlamentarism/presidentialism, stark konstitutionalism/svag konstitutionalism, valsystem och politiska partier. Delkursen problematiserar i detta sammanhang varför stater har olika institutionella strukturer och inte minst om det spelar någon roll att institutionerna skiljer sig åt. Särskild vikt fästs vid den europeiska unionens funktionssätt, det svenska politiska systemets aktörer på central nivå (bland annat riksdag, regering, myndigheter), deras inbördes relationer, samt det nationella systemets relationer till EU.


 • 1003, Politiska system, seminarier, 1,5 högskolepoäng
  (Political Systems: Seminars, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1004, Politiska system, tentamen, 6 högskolepoäng
  (Political Systems: Exam, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Offentlig förvaltning, 7,5 högskolepoäng
  (Public Administration, 7.5 credits)
  Delkursen innehåller ett antal delområden: den svenska förvaltningens organisering och särdrag, kommunernas roll i den representativa demokratin samt centrala förvaltningspolitiska värden. Huvudfokus i detta kursmoment ligger på sådana problem som aktualiseras när man ska skapa en förvaltning för att realisera politiken. Den svenska förvaltnings- och myndighetsstrukturen på lokal, nationell och europeisk nivå belyses. Relationen mellan demokrati och byråkrati problematiseras. Det gäller bl.a. politikerna förmåga att styra och kontrollera byråkratin, makt- och rollfördelning mellan politiker och byråkrater.


 • 1005, Offentlig förvaltning, seminarier, 1,5 högskolepoäng
  (Public Administration: Seminars, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1006, Offentlig förvaltning, tentamen, 6 högskolepoäng
  (Public Administration: Exam, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Internationell politik, 7,5 högskolepoäng
  (International Politics, 7.5 credits)
  Delkursen ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av internationell politik. I centrum står utvecklingen av begrepp och teorier för att förstå och förklara tre grundläggande problemställningar. För det första uppmärksammas forskningen om det internationella systemet och dess möjlighet till förändring. För det andra fokuseras olika typer av mellanstatliga relationer. Frågor som rör krigsorsaker, konfliktlösning och fredsskapande ägnas här ett särskilt intresse. Slutligen tar kursen upp forskningen om staters utrikespolitik. Här belyses några vanliga utrikespolitiska strategier och föreställningen om stater som enhetliga rationella aktörer problematiseras.


 • 1007, Internationell politik, seminarier, 1,5 högskolepoäng
  (International Politics: Seminars, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1008, Internationell politik, tentamen, 6 högskolepoäng
  (International Politics: Exam, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt övningar och grupparbeten.

6. Examination

Politiska idéer:
1001, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1002, Skriftlig hemtentamen

Politiska system:
1003, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1004, Skriftlig salstentamen

Offentlig förvaltning:
1005, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1006, Skriftlig salstentamen

Internationell politik:
1007, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1008, Skriflig hemtentamen

För att få betyget Väl godkänt (VG) på helkurs krävs motsvarande betyg på på minst 18 högskolepoäng.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2015HT 20152015-05-29Ämnesrådet i Statsvetenskap
VT 2016VT 20162015-11-03Ämnesrådet i Statsvetenskap
HT 2016HT 20162016-05-26Ämnesrådet för Statsvetenskap
VT 2017VT 20172016-11-30Ämnesrådet för Statsvetenskap
HT 2017HT 20182017-05-24Ämnesrådet för Statsvetenskap
VT 2019VT 20192018-11-28Ämnesrådet för Statsvetenskap
HT 2019HT 20192019-05-22Ämnesrådet för Statsvetenskap
VT 2020VT 20202019-11-05Ämnesrådet för Statsvetenskap
HT 20202020-05-06Ämnesrådet för statsvetenskap

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.