Kursplan  
 
Medieproduktion: text och bild, 15 högskolepoäng
(Media Production: Texts and Images, 15 credits)
 
Kurskod: 1094MV
Ämnesgrupp: Medie- och kommunikationsvetenskap
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Tekniska området 80% Humanistiska området 20%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2014-09-11 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse
 • förstå och teoretiskt beskriva metoder för kommunikation i relation till medieproduktionens teknologier och gestaltningsformer.

  Färdigheter och förmåga
 • pröva, problematisera och diskutera produktionsaspekter och mediernas kommunikativa funktion,
 • arbeta självständigt med digitala medieproduktionsverktyg,
 • utforska kultur- och medieteoretiska perspektiv och omsätta dessa i olika typer av text- och bildbaserade medieprodukter.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över sina egna och andras medieproduktioner i gruppdiskussioner såväl som individuellt,
 • värdera sitt agerande som medieproducent utifrån ett etiskt och demokratiskt perspektiv.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  I kursen förenas kunskap och färdigheter kring digitala produktionsverktyg med teoretiska inslag kring mediekommunikation i diskussioner kring egen och andras produktion.

  Tyngdpunkten ligger på att utforska text- och bildkommunikation i den samtida medieproduktionen, inte minst genom allas möjligheter att själva verka i rollen som medieproducent. Kursen ger även fördjupad förståelse för de datorbaserade mediernas roll som teknologiska och kulturella uttrycksformer.

  • Genrer, verktyg och villkor, 5 högskolepoäng
   (Genres, tools and conditions, 5 credits)
   Delkursen behandlar verktyg för visuellt och textbaserat medieinnehåll. Studenten producerar material för olika medieformer och kontexter med särskilt fokus på kommunikativa aspekter.


  • 1001, Genrer, verktyg och villkor, 5 högskolepoäng
   (Genres, tools and conditions, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Tekniska området 80% Humanistiska området 20%
  • Visuell kommunikation och produktion, 5 högskolepoäng
   (Visual Communication and Production, 5 credits)
   Delkursen behandlar teoretiska perspektiv på produktion, publicering och distribution av digitalt mediematerial, vilket diskuteras och analyseras i relation till genrer och medieproduktionens villkor.


  • 1002, Visuell kommunikation och produktion, 5 högskolepoäng
   (Visual Communication and Production, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Tekniska området 80% Humanistiska området 20%
  • Projektarbete i medieproduktion, 5 högskolepoäng
   (Media Production Project, 5 credits)
   I denna delkurs arbetar studenterna i produktionsteam där de skapar analogt och digitalt mediematerial för ett givet syfte och sammanhang. Projektarbetet ger studenten möjlighet att omsätta och utvärdera kunskaperna från de två tidigare delkurserna i ett verklighetsnära sammanhang.


  • 1003, Projektarbete i medieproduktion, 5 högskolepoäng
   (Media Production Project, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Tekniska området 80% Humanistiska området 20%

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten, individuellt såväl som i grupp. Teoretiska och praktiska inslag integreras för att träna studenter i reflektion och analys.

  Studenten skapar olika typer av text- och bildmaterial som ligger till grund för diskussion med utgångspunkt i för kursen relevanta delar av medievetenskap. Huvuddelen av övningarna sker med digitala produktionsverktyg för publicering på digitala distributionsplattformar.

  6. Examination

  Examination av 1001 och 1002 sker vid ett flertal obligatoriska kritikklasser, som innefattar presentation samt skriftlig teoretisk analys av eget mediematerial, samt opposition på andras.

  Delkursen “Projektarbete i medieproduktion” (1003) examineras vid en heldagsredovisning där projekt, presentation och opposition bedöms.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2016HT 20162015-11-30Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 2017HT 20172016-11-29Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 2018HT 20192017-11-27Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 2020

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen för inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.