Kursplan  
 
Mediekritik, 15 högskolepoäng
(Media Criticism, 15 credits)
 
Kurskod: 1093MV
Ämnesgrupp: Medie- och kommunikationsvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2014-09-11 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Medie- och kommunikationsvetenskap A och B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för de olika traditioner som finns inom mediekritik, dess historiska kontexter, centrala frågeställningar, samt kunskapsanspråk och normativa utgångspunkter,
 • identifiera och redogöra för mediekritikens olika former, stilar, genrer och uttryckssätt,
 • argumentera mediekritiskt i såväl tal som i skrift,
 • använda sig av mediekritikens olika former, stilar, genrer och uttryckssätt i egna texter.
 • analysera och värdera argumenterande framställningar,
 • analysera och kritiskt tolka mediekritiska texter, samt diskutera och värdera egna och andras mediekritiska texter.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Betoningen inom denna kurs ligger på diskussioner och kritiska analyser av medierna som framförallt framförs i andra forum än den vetenskapliga kritiken.

  • Mediekritik: teori, 7,5 högskolepoäng
   (Media Criticism: Theory , 7.5 credits)
   Under delkursen introduceras den typ av mediekritik, som ofta riktas mot det någon upplever som felaktigt i mediernas rapportering av ett fenomen eller en händelse eller de falska världsbilder och föreställningar som någon anser att mediernas representationer ger upphov till. Här introduceras också den tradition av mediekritik som förs från ett estetiskt eller kulturteoretiskt perspektiv. I denna står mediernas former och uttryckssätt i fokus och kritiken behandlar teman som till exempel vad som är bra teve - och hur man avgör det - eller hur digitala medier förändrar förutsättningarna för berättande.


  • 1001, Mediekritik: teori, , 7,5 högskolepoäng
   (Media Criticism: Theory , 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Mediekritik: kreativt skrivande, 7,5 högskolepoäng
   (Media Criticism: Creative Writing, 7.5 credits)
   Under delkursen arbetar studenten själv med att formulera de typer av mediekritik som introducerats i delkurs ett i skriftlig form, till exempel i debattartikelns och essäns form. Delkursens nav utgörs av studentens textproduktion och de kontinuerliga workshoparna där studenten läser och diskuterar andra studenters texter.


  • 1002, Mediekritik: kreativt skrivande, 7,5 högskolepoäng
   (Media Criticism: Creative Writing, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, praktiska övningar i grupp och individuellt samt seminarier. Dessa seminarier innefattar också gästkritiker ifrån arbetslivet (t ex journalister och kulturskribenter). Föreläsningarna introducerar och kontextualiserar olika aspekter av mediekritik. I de skriftliga uppgifterna och på seminarier och workshopar förväntas studenten presentera, kritiskt värdera och diskutera sina och andra studenters övningar i mediekritiskt skrivande.

  6. Examination

  Examinationerna är följande:

  Mediekritik: teori (1001)
 • Aktivt deltagande på seminarier och gästföreläsningar
 • Skriftlig hemtentamen

  Mediekritik: kreativt skrivande (1002)
 • Löpande skrivuppgifter.
 • Aktivt deltagande på workshopar.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2016HT 20162015-11-30Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 2017HT 20172016-11-29Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 2018HT 20182017-11-27Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 20192018-11-09Ämnesråd Medie- och kommunikationsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen för inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.