Kursplan  
 
Journalistik C, 30 högskolepoäng
(Journalism C, 30 credits)
 
Kurskod: 1092JO
Ämnesgrupp: Journalistik
Huvudområde: Journalistik
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Övrigt 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2016-01-28 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Journalistik A samt Journalistik B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • kritiskt tolka och använda sig av medievetenskapliga teorier
 • värdera vetenskapliga metoder inom samhällsvetenskap och humaniora med relevans för journalistikforskningens fält

  Färdighet och förmåga
 • självständigt identifiera, strukturera och analysera vetenskapliga frågeställningar
 • genomföra och försvara en vetenskaplig studie
 • kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten
 • hantera det svenska språket väl i olika former av akademiskt skrivande
 • reflektera över hur medievetenskaplig teori kan användas i journalistiskt arbete

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • anlägga en kritiskt fördjupad förståelse för journalistikens roll i samhället
 • självständigt reflektera över den journalistiska yrkesrollen och över journalistikens normer och rutiner, samt journalistikens uttryck, form och innehåll

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Studenten får fördjupad träning i teorier och metoder med särskild inriktning på journalistikforskning.

  • Journalistikforskningens teorier, 7,5 högskolepoäng
   (Journalism Research: Theory, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar vetenskapsteoretiska frågor och teoretiska inriktningar inom journalistikforskningens fält. I delkursen ingår övningar där olika kunskapsideal granskas och där studenten med forskningen som utgångspunkt kritiskt reflekterar kring journalistikens praktik, ideal och roll i samhället.


  • 1001, Journalistikforskningens teorier, 7,5 högskolepoäng
   (Journalism Research: Theory, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 100%
  • Journalistikforskningens metoder, 7,5 högskolepoäng
   (Journalism Research: Methods, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar de centrala kvalitativa och kvantitativa metoder som används inom journalistik- och medieforskningen. I delkursen ingår grundläggande forskningsdesign och studenten författar ett PM inför sin egen uppsats.


  • 1002, Journalistikforskningens metoder, 7,5 högskolepoäng
   (Journalism Research: Methods, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Uppgiften i denna delkurs är att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete och presentera det i form av en uppsats. Det självständiga arbetet ska genomföras med utgångspunkt i teorier, metoder och begrepp förvärvade under tidigare delkurser.


  • 1003, Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten.

  6. Examination

  Journalistikforskningens teorier:
 • Seminarieövningar och skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

  Journalistikforskningens metoder:
 • Skriftlig salstentamen
 • Seminarieövningar och skriftliga inlämningsuppgifter
 • Skriftligt PM som seminariebehandlas
 • Seminariedeltagande

  Uppsats:
 • Framläggande av egen uppsats för vetenskaplig granskning, samt opposition och seminariediskussion av andra studenters uppsatser
 • Seminariedeltagande

  Enstaka missade seminarier eller andra obligatoriska moment kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

  För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på delkursen 1003 Uppsats, 15 högskolepoäng.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2016HT 20162016-06-14Ämnesrådet för Journalistik
  VT 2017VT 20172016-11-24Ämnesråd för journalistik
  HT 2017HT 20172017-05-18Ämnesrådet för journalistik
  VT 2018VT 20182017-11-23Ämnesrådet för journalistik
  VT 2019VT 20192018-11-29Ämnesrådet för journalistik
  HT 20192019-04-10Ämnesrådet för journalistik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.