Kursplan  
 
Examensarbete i miljövetenskap, 15 högskolepoäng
(Environmental Science: Degree Project, 15 credits)
 
Kurskod: 1091MJ
Ämnesgrupp: Miljövetenskap
Huvudområde: Miljövetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-01-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Godkända kurser om minst 120 högskolepoäng i huvudområdet miljövetenskap varav minst 15 högskolepoäng på C-nivå.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • analysera ett problem, på en fördjupad nivå, inom något av de områden som ingår i miljö och utveckling
 • relatera sin studie till den aktuella forskningsfronten
 • självständigt utveckla och genomföra en vetenskaplig studie innefattande problemformulering, metoddesign, teorianknytning samt insamling, bearbetning och analys av data
 • redovisa kunskaper och nådda resultat såväl muntligt som skriftligt i en vetenskaplig form
 • kritiskt tolka och värdera olika typer av skriftliga och muntliga källor
 • relatera och värdera den praktiska tillämpbarheten av egna resultat
 • kritiskt värdera andra vetenskapliga studier

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete med handledning från en vetenskapligt erfaren handledare. Det självständiga arbetet kan innefatta praktiskt fält- och laboratoriearbete eller vara ett teoretiskt arbete.

  • Examensarbete i miljövetenskap, 15 högskolepoäng
   (Environmental Science: Degree Project, 15 credits)


  • 1001, Examensarbete i miljövetenskap, 15 högskolepoäng
   (Environmental Science: Degree Project, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen ges i form av individuell handledning, men det kan finnas gemensamma moment. En projektbeskrivning med tidsplan ska godkännas av examinator och handledare före start. Handledare och eventuell bihandledare utses före kursens start.

  6. Examination

  Examination består av muntlig redovisning av arbetet i det vetenskapliga seminariets form samt skriftlig redovisning i det vetenskapliga arbetets form på engelska eller svenska. En muntlig/skriftlig opposition på ett annat examensarbete i miljövetenskap ska utföras.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2014HT 20142013-12-03Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 2015VT 20152014-11-25Programrådet för Miljövetenskap och utveckling
  HT 2015HT 20152015-05-13Programrådet för miljö och utveckling
  VT 2016VT 20162015-11-18Programrådet för Miljövetenskap och utveckling
  HT 2016HT 20162016-05-25Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 2017VT 20172016-11-23Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 2017HT 20172017-04-26Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 2018VT 20182017-11-22Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 2018HT 20182018-05-23Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 20192018-11-21Programrådet för miljö och utveckling

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen för inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.