Kursplan
 

Statsvetenskap C, 30 högskolepoäng

(Political Science C, 30 credits)
 
Kurskod: 1090ST
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Huvudområde: Statsvetenskap
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2014
Giltig t.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2014-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Statsvetenskap A och B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
• redovisa ytterligare utvecklad förtrogenhet med statsvetenskapens teoretiska kontext och skärpt förståelse för dess kunskapsvillkor
• redovisa fördjupad förtrogenhet med statsvetenskapens subdiscipliner
• redovisa fördjupad förtrogenhet med att integrera statsvetenskaplig teori och empiri.

Färdighet och förmåga
• självständigt definiera en statsvetenskaplig problemställning
• reflektera över hur statsvetenskaplig teori kan användas i praktiken
• kritiskt granska statsvetenskaplig forskning
• självständigt planera och genomföra ett större uppsatsarbete samt att skriftligt och muntligt presentera resultat i kommunikation med andra grupper
• kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete.

Värdering och förhållningssätt
• kritiskt reflektera över och värdera olika ställningstaganden i samhällsfrågor
• värdera olika etiska aspekter i forskningsarbetet och forskarens roll i samhället.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Ett moment i vetenskapsteori inleder kursen. Därefter följer en fördjupning i ett statsvetenskapligt delområde, genom ett valbart tematiskt moment. Under detta moment väljs även uppsatsämne. Det avslutande momentet på kursen består av författandet av en forskningsrapport i form av en kandidatuppsats.


 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 högskolepoäng
  (Method and Theory, 7.5 credits)
  Momentet syftar dels till att ge en introduktion till vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom statsvetenskapens ram på forskarförberedande nivå, dels till att erbjuda analytiska ingångar till och vertyg för det egna uppsatsarbetet. Momentet innebär därmed både en mer övergripande vetenskapsteoretisk diskussion och en mer hantverksmässig. Den första behandlar modernitetens rationalistiska idéarv, den andra olika metodologiska förutsättningar och logiker för statsvetenskaplig analys.

  1001, Vetenskapsteori och metod, 7,5 högskolepoäng
  (Method and Theory, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Valbar temakurs, 7,5 högskolepoäng
  (Optional Topic, 7.5 credits)
  Varje termin erbjuds minst två tematiska fördjupningsmoment, ett med inriktning mot jämförande politik och ett med inriktning mot internationella relationer. Temat är valbart i mån av plats. Undervisningen sker på engelska. Temakursen inleds med en översikt av forskningsläget inom temat. Därefter fördjupar sig studenten inom ett specifikt delområde inom respektive tema. Inom temat jämförande politik kan fördjupningen avse exempelvis politiska partier, demokratiseringsprocesser eller politiska institutioner. Inom temat internationella relationer kan fördjupningen avse exempelvis internationellt samarbete, internationell säkerhet och konflikthantering, utrikespolitiskt beslutsfattande eller internationell politisk ekonomi. Temakursen är avsedd att ge studenten teoretiska verktyg for det kommande uppsatsmomentet.

  1002, Valbar temakurs, 7,5 högskolepoäng
  (Optional Topic, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Uppsats, 15 högskolepoäng
  (Essay, 15 credits)
  Studenten väljer själv ämne för uppsatsen, gärna i anslutning till den temakurs han/hon läst. Uppsatsen skrivs enskilt. Undervisning sker i form av individuell och kollektiv handledning. Den färdiga uppsatsen seminariebehandlas.

  1003, Uppsats, 15 högskolepoäng
  (Essay, 15 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt i anslutning till dessa övningar och grupparbeten.

6. Examination

Vetenskapsteori och metod:
Inlämningsuppgifter och hemtentamen

Valbar temakurs:
Skriftliga inlämningsuppgifter samt seminarieaktivitet

Uppsats:
Författande av uppsats, försvar och opposition av uppsats samt seminarieaktivitet
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2014HT 20142013-06-11Ämnesrådet för statsvetenskap
VT 2015VT 20152014-12-01Ämnesrådet Statsvetenskap
HT 2015HT 20152015-05-29Ämnesrådet i Statsvetenskap
VT 2016VT 20162015-11-03Ämnesrådet i Statsvetenskap
HT 2016HT 20162016-05-26Ämnesrådet för Statsvetenskap
VT 2017HT 20182016-11-30Ämnesrådet för Statsvetenskap
VT 2019VT 20192018-11-28Ämnesrådet för Statsvetenskap
HT 2019HT 20192019-05-22Ämnesrådet för Statsvetenskap
VT 2020VT 20202019-11-05Ämnesrådet för Statsvetenskap
HT 20202020-05-06Ämnesrådet för statsvetenskap

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

9. övrigt
På moment två sker undervisningen på engelska.