Kursplan  
 
Mobila tjänster och gränssnitt, 7,5 högskolepoäng
(Mobile Services and Interfaces, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1085ME
Ämnesgrupp: Medieteknik
Huvudområde: Medieteknik
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-09-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

60 högskolepoäng inom medieteknik eller motsvarande dokumenterad erfarenhet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
• definiera och jämföra olika typer av mobila tjänster och applikationer
• beskriva aktuella tekniker för mobila tjänster och applikationer
• hantera verktyg för utveckling av mobila tjänster och applikationer
• planera tjänster och applikationer för mobil informationsteknik.
• dokumentera och sammanställa sitt arbete skriftligt samt avrapportera i muntlig form
• granska och utvärdera mobila tjänster och gränssnitt

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge studenterna teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta i olika utvecklingsmiljöer för mobila tjänster och applikationer. Kursen belyser även olika metoder och kvalitativa användningstester för mobila tjänster och gränssnitt i olika kontexter. I kursen ingår även att formulera metodkritik avseende specifika krav för designprocessen inom mobila tjänster och gränssnitt samt att formulera framtida forskningsfrågor och utvecklingsmöjligheter inom fältet.

 • Mobila tjänster och gränssnitt, 7,5 högskolepoäng
  (Mobile Services and Interfaces, 7.5 credits)


 • 1001, Mobila tjänster och gränssnitt - Projekt, 4,5 högskolepoäng
  (Mobile Services and Interfaces - Project, 4.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, Mobila tjänster och gränssnitt - Rapport, 3 högskolepoäng
  (Mobile Services and Interfaces - Report, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

6. Examination

1001, Mobila tjänster och gränssnitt - Projekt, 4,5 högskolepoäng
Projektarbete (individuellt eller i grupp)

1002, Mobila tjänster och gränssnitt - Rapport, 3 högskolepoäng
Skriftlig rapport samt opposition på annan students rapport
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2012HT 20122011-11-23Ämnesstyrelsen för medieteknik
VT 2013HT 20132012-11-28Ämnesstyrelsen medieteknik. Genom ordförandebeslut
VT 2014HT 20142013-11-28Ämnesrådet i medieteknik
VT 2015HT 20162014-11-19Ämnesrådet i Medieteknik
VT 2017HT 20172016-11-23Ämnesrådet för medieteknik
VT 20182017-11-15Ämnesrådet för medieteknik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.