Kursplan
 

Att skriva för webben och interaktiva medier, 7,5 högskolepoäng

(Writing for the Web and Interactive Media, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1081ME
Ämnesgrupp: Medieteknik
Huvudområde: Medieteknik
Ansvarig institution: Kommunikation, medier och it
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2011
Giltig t.o.m: HT 2012


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-02-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
 • tillämpa de speciella tekniska, layoutmässiga och innehållsliga krav som ställs på texter som ska publiceras på webben och i andra interaktiva medier
 • bedöma en text utifrån genre och tänkt målgrupp
 • författa texter för webben efter en beställares önskemål och en tänkt målgrupp
 • analysera en webbtext med avseende på tillgänglighet och kunna ge förslag på åtgärder

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen introducerar tekniker för skriftlig kommunikation på webben och i interaktiva medier. Teoretiska inslag varvas med praktiska övningar i skrivande, analyser och teknisk framställning av det skrivna materialet.

 • Att skriva för webben och interaktiva medier, 7,5 högskolepoäng
  (Writing for the Web and Interactive Media, 7.5 credits)


  1001, Att skriva för webben och interaktiva medier - Analys, 2,5 högskolepoäng
  (Writing for the Web and Interactive Media: Analysis, 2.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, Att skriva för webben och interaktiva medier - Projekt, 5 högskolepoäng
  (Writing for the Web and Interactive Media: Project, 5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Kursen går på distans och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningen sker till stor del via högskolans distansverktyg.

Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

6. Examination

1001, Att skriva för webben och interaktiva medier – Analys, 2,5 högskolepoäng
Skriftlig inlämningsuppgift

1002, Att skriva för webben och interaktiva medier – Projekt, 5 högskolepoäng
Praktiskt och tekniskt skrivprojekt
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2011HT 20132011-03-09Ämnesstyrelsen medieteknik
VT 2014VT 20142014-01-10Ordförande Medieteknik, Fredrik Winberg
HT 2014HT 20142014-06-04Ordförandebeslut Fredrik Winberg, Medieteknik
VT 2015VT 20152014-12-18Ordförandebeslut
HT 2015VT 20172015-05-18Ämnesrådet i Medieteknik
HT 2017HT 20172017-05-24Ämnesrådet för medieteknik
VT 2018VT 20192017-11-15Ämnesrådet för medieteknik
HT 20192019-05-08Ämnesrådet för medieteknik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.