Kursplan  
 
Skrivande för högskolestudier, 15 högskolepoäng
(Academic Writing, 15 credits)
 
Kurskod: 1079SV
Ämnesgrupp: Svenska
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-03-02 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • beskriva enklare vetenskapliga texters uppläggning och stil,
 • skriva texter som motsvarar kraven för akademiska studier när det gäller syfte, disposition och formalia,
 • försvara och opponera på skriftliga arbeten,
 • bedöma andras texter både till form och innehåll,
 • reflektera över det egna skrivandet.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen innehåller språkfärdighetstränande teoretiska och praktiska moment. Studenterna läser, skriver och diskuterar akademiskt skrivande utifrån olika perspektiv.

  • Skrivande för högskolestudier: Teoretiska grunder, 7,5 högskolepoäng
   (Academic Writing: The Basics of Academic Writing, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar det vetenskapliga skrivandets grunder. Under delkursen gås de teoretiska grunderna för akademiskt skrivande igenom. Studenterna får också reflektera över det egna skrivandet. Under delkursen får studenterna genomföra skriftliga övningar.


  • 1001, Skrivande för högskolestudier: Teoretiska grunder, 7,5 högskolepoäng
   (Academic Writing: The Basics of Academic Writing, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Skrivande för högskolestudier: Praktiska övningar, 7,5 högskolepoäng
   (Academic Writing: Written Assignments, 7.5 credits)
   Under delkursen får studenterna genomföra skriftliga övningar. De deltar också aktivt i responsarbetet på andras studenters övningar. Olika metoder för responsgivning tillämpas.
   Studenterna får sedan applicera de teoretiska grunderna i en längre sammanhängande rapport.


  • 1002, Skrivande för högskolestudier: Praktiska övningar, 7,5 högskolepoäng
   (Academic Writing: Written Assignments, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  6. Examination

  1001 - Teoretiska grunder:
  Löpande examination i form av aktivt seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter

  1002 - Praktiska övningar:
  Löpande examination i form av aktivt seminariedeltagande, responsarbete på andra studenters skriftliga övringar samt egna och skriftliga inlämningsuppgifter.
  Skriftlig rapport
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2011VT 20182010-11-12Ämnes- och programstyrelsen för svenska och retorik
  HT 2018VT 20192018-05-24Program- och ämnesråd för svenska
  HT 20192019-05-16Program- och ämnesråd för svenska

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.