Kursplan  
 
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation, 30 högskolepoäng
(Business Studies C with Specialization in Management, 30 credits)
 
Kurskod: 1079FE
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Huvudområde: Företagsekonomi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2017-10-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng och Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • beskriva utvecklingen av teorier och forskning inom organisationsområdet
 • redovisa fördjupad förståelse av de dominerande formerna för organisering, styrning och kontroll av offentlig och privat verksamhet som har utvecklats under moderniteten samt av de administrativa reformer som genomförs i dessa verksamheter


  Färdighet och förmåga
 • redovisa fördjupad förtrogenhet i att analysera och kritiskt tolka relevanta fakta och företeelser utifrån ett eget valt ämnesområde och i en viss problemställning
 • använda organisationsteorier för att analysera organisationsrelaterade företeelser
 • kritiskt analysera och föreslå lösningar i samband med organisering, styrning och kontroll av offentlig och privat verksamhet
 • självständigt planera och på vetenskaplig grund genomföra ett självständigt större uppsatsarbete genom integrerande och fördjupande av teori och metod inom en given tidsram, samt att skriftligt och muntligt presentera och muntligt försvara detta
 • kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa medvetenhet om de olika etiska, politiska, sociala och ekonomiska implikationerna av olika former för organisering, styrning och kontroll
 • kritiskt belysa och värdera olika former för organisering, styrning och kontroll samt aktuella administrativa reformer utifrån olika etiska, politiska, sociala och ekonomiska utgångspunkter.
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom företagsekonomi med särskild inriktning mot organisering och ledning av privat och offentlig verksamhet samt förändring av denna.

  Kursen består av en obligatorisk delkurs på 7,5 högskolepoäng kring klassisk och modern organisationsteori samt en delkurs som hanterar ett självständigt arbete (kandidatuppsats) på 15 högskolepoäng i företagsekonomi med inriktning mot organisation. Därutöver erbjuds en valbar delkurs på 7,5 högskolepoäng, som studenten väljer bland sju valbara delkurser. Observera att några av de valbara delkurserna ges på engelska och att alla inte ges under varje termin.

  Följande delkurser är valbara:
  -Organisationsutveckling
  -Ledarskap i förändring
  -Social ekonomi och socialt företagande (engelska som undervisningsspråk)
  -Att förstå organisationer (engelska som undervisningsspråk)
  -Human Resource Mangement (engelska som undervisningsspråk)
  -Internationellt ledarskap (engelska som undervisningsspråk)
  -Varumärkens betydelse

  Observera att endast en (1) av ovanstående valbara delkurser kan väljas inom ramen för inriktningen. Alla valbara delkurser ges inte under alla terminer men studenten har alltid platsgaranti på ett urval delkurser som motsvarar kursens totala omfattning (30 högskolepoäng). Se mer under punkt 9: Övrigt

  • Klassisk och modern organisationsteori, 7,5 högskolepoäng
   (Classical and Modern Organization Theory, 7.5 credits)
   Delkursens övergripande mål är att utifrån olika perspektiv ge grundläggande kunskaper om den historiska framväxten av olika former för organisering, styrning och kontroll av individuell och kollektiv verksamhet inom både den offentliga och den privata sektorn. Under kursen fördjupar sig studenterna i förståelse om byråkratins uppkomst som modernitetens grundläggande organisationsform och om dess koppling till rationalitet och rättsstat för att sedan fokusera på administrativa reformer som har ägt rum under 1900- och 2000-talet.


  • 1001, Klassisk och modern organisationsteori, seminarier, 1,5 högskolepoäng
   (Classical and Modern Organization Theory, Seminars, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1002, Klassisk och modern organisationsteori, tentamen, 6 högskolepoäng
   (Classical and Modern Organization Theory, Examination, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng
   (Essay in Business Studies, 15 credits)
   Kandidatuppsatsen är ett självständigt arbete med metodinriktning. Uppsatsen syftar till kunskapsutveckling samt användning av teorier, modeller och ansatser inom organisationsområdet. Parallellt med uppsatsarbetet ges föreläsningar och seminarier om vetenskaplig metod. Ett examensarbete skrivs normalt av två studenter med samma fördjupningsinriktning.


  • 1003, Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng
   (Essay in Business Studies, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Valbar kurs: Organisationsutveckling, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Organization Development, 7.5 credits)
   Delkursen primära syfte är att ge en inblick i forskningsområdet organisationsutveckling, arbetssätt och strategier för att utveckla alternativ till att förändra en organisation i grunden. Vidare är syftet att ge deltagarna i delkursen färdigheter i att analysera, bedöma och utvärdera organisatoriskt förändringsarbete.


  • 1004, Valbar kurs: Organisationsutveckling, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Organization Development, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Valbar kurs: Ledarskap i förändring, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Leadership and Management for Change, 7.5 credits)
   Delkursen introducerar studenter till området ledarskap och vilka frågor som beaktas inom ledarskapsteorier. Vidare visas hur olika perspektiv varit dominerande över tiden och illustrerar aktuella trender. Delkursen lyfter fram den roll som ledare har idag - för verksamheter såväl som för värderingar och ideal som sprids i dagens samhälle. Delkursen visar olika aktörers perspektiv på ledarskap och deras kunskapsbidrag inom området. Den behandlar hur vetenskap utnyttjas för att stödja praktiken för att göra den mer effektiv. Delkursen förmedlar även ett kritiskt förhållningssätt till praktiken och vilka värderingar som denna, ofta dolt, förmedlar. Genom illustrativa exempel lyfts diskussionen fram om ansvar, miljömedvetenhet, genus och makt i dagens näringsliv.


  • 1005, Ledarskap i förändring, seminarier, 1,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Leadership and Management for Change, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1006, Ledarskap i förändring, tentamen, 6 högskolepoäng
   ((Leadership and Management for Change, Examination, 6 credit, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Valbar kurs: Social ekonomi och socialt företagande, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Social Economy and Social Enterprise, 7.5 credits)
   Delkursen syftar till att fördjupa förståelsen av rollen och funktionssättet för fältet av icke-offentliga, ekonomiskt aktiva organisationer som främst eftersträvar sociala och idé-burna mål. Tonvikt läggs på definitioner av fältet och de sätt genom vilka konventionella ekonomiska termer, såsom rättsliga bolagsformer, ansvar och styrning tillämpas i detta (till synes icke-ekonomiska) fält. Teorier om socialt kapital, resursmobilisering och socialt entreprenörskap introduceras och används som analytiska instrument samt tillämpas på Svenska och internationella fallstudier.


  • 1007, Valbar kurs: Social ekonomi och socialt företagande, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Social Economy and Social Enterprise, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Valbar kurs: Att förstå organisationer, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Understanding Organizations, 7.5 credits)
   Delkursen undersöker ett urval av centrala metaforer i organisatoriska studier och deras tillämpning för teorigenerering och organisationsanalys. Det primära syftet med delkursen är att fördjupa förståelsen av de grundläggande ansatserna för studier av organisationer och deras kreativa tillämpningar. Den avslutande sessionen ägnas åt en gruppdiskussion av en fallstudie.


  • 1008, Valbar kurs: Att förstå organisationer, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Understanding Organizations, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Valbar kurs: Human Resource Management, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Human Resource Management, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar hur global konkurrens tvingar organisationer att arbeta med och lära av människor över hela världen. Dessutom hur i denna utmaning organisationer gradvis skiftat fokus från konkurrens och konkurrenter till nätverk och kunder, från enhet till mångfald, från enstaka utbildning till livslångt lärande och från lednings kontroll till bemyndigande (empowerment). Vidare behandlas kvaliteten i beståndet av humankapital som en organisation förfogar över och dess roll i den globala konkurrensen samt varför moderna organisationer behöver uppvärdera sina strategier och praktiker för effektiv hantering av mänskliga resurser. Delkursen behandlar även relationer mellan organisatoriskt beteende och personalfrågor.


  • 1009, Valbar kurs: Human Resource Management, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Human Resource Management, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Valbar kurs: Internationellt ledarskap, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: International Management, 7.5 credits)
   Delkursen ger en introduktion till globalisering och internationellt ledarskap och kultur. Vidare hanteras en rad fallstudier gällande bland annat hur kulturella skillnader påverkar företag, strategiska allianser mellan två företag, vikten av utveckling av informationsteknologi och e-handel samt etiska aspekter av affärsverksamhet.


  • 1010, Valbar kurs: Internationellt ledarskap, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: International Management, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Valbar kurs: Varumärkens betydelse, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: The Role of the Brand, 7.5 credits)
   Delkursen syftar till att ge studenterna en bred förståelse för hur varumärken används som kulturella resurser i dagens samhälle. Dels ges studenterna en förståelse för hur olika aktörer (företag, mellanhänder, konsumenter) har intresse av och medverkar till hur varumärken tillskrivs symboliskt värde. Dels beaktas hur varumärken idag används som markörer på samhälleliga arenor, som till exempel inom populärkultur. Därigenom kan de förknippas med livsstilar och ideologier och därmed spegla såväl politiska strömningar som ideal i vår tid.


  • 1011, Valbar kurs: Varumärkens betydelse, seminarier, 1,5 högskolepoäng
   (Optional Course: The Role of the Brand, Seminars, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1012, Varumärkens betydelse, tentamen, 6 högskolepoäng
   (The Role of the Brand, Examination, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt, i anslutning till dessa, grupparbeten.

  6. Examination

  Klassisk och modern organisationsteori, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande

  Klassisk och modern organisationsteori, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen

  Kandidatuppsats:
 • Författande av uppsats
 • Försvar och opposition av uppsats
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande med muntliga redovisningar

  Organisationsutveckling:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
 • Skriftlig hemtentamen

  Ledarskap i förändring, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande

  Ledarskap i förändring, tentamen:
 • Skriftlig hemtentamen

  Social ekonomi och socialt företagande:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande

  Att förstå organisationer:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande

  Human Resource Management:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
 • Skriftlig hemtentamen

  Internationellt ledarskap:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande
 • Skriftlig hemtentamen

  Varumärkens betydelse, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande

  Varumärkens betydelse, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen

  För betyget väl godkänd på kursen krävs motsvarande betyg på mer än hälften av kursens totala poäng samt kandidatuppsatsen.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 20182017-12-19Ämnesrådet i Företagsekonomi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Information om vilka valbara delkurser som ges under nästkommande termin publiceras på ämnets hemsida senast två (2) veckor före sista ansökningsdag.