Kursplan  
 
Retorik C, 30 högskolepoäng
(Rhetoric C, 30 credits)
 
Kurskod: 1077SR
Ämnesgrupp: Retorik
Huvudområde: Retorik
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2014
Giltig t.o.m: VT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2014-03-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Retorik A, 30 högskolepoäng, och Retorik B, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • detaljerat redogöra för valda epistemologiska och metodologiska grunder och avvägningar,
 • kritiskt diskutera och syntetisera teoribildning och forskning inom några retorikvetenskapliga specialområden,
 • relatera och jämföra det retorikvetenskapliga fältet med främst humanvetenskapliga fält och teoribildningar,
 • problematisera och värdera begrepp som används inom retoriken och närliggande forskningsfält.

  Färdighet och förmåga
 • självständigt identifiera, formulera, motivera och avgränsa samt i uppsatsform redogöra för och föreslå lösningar på ett retorikvetenskapligt problem,
 • självständigt, systematiskt och kritiskt söka, samla, organisera och bearbeta teoretisk litteratur och retoriskt material i relation till en retorikvetenskaplig problemställning,
 • självständigt planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

  Förhållningssätt och värderingsförmåga
 • självständigt värdera och kritiskt tolka vetenskapliga rön i relation till en retorikvetenskaplig problemställning,
 • beakta samhälleliga och etiska aspekter av såväl praktisk retorisk verksamhet som retorikvetenskaplig forskning,
 • visa ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt till egna teoretiska och metodologiska val och avgränsningar samt till den egna forskningsuppgiftens resultat och tolkningar.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Under kursen läser studenten en metod- och teorikurs samt ett tematiskt moment om 7,5 högskolepoäng vardera som fördjupar kunskapen om retorisk och retorikvetenskaplig teori och praktik. Därtill ska studenten framställa en uppsats om 15 högskolepoäng som behandlar ett retoriskt eller retorikvetenskapligt problem. Det självständiga arbetet, som skrivs individuellt under handledning av lärare, framläggs för granskning vid ett avslutande oppositionsseminarium. Under kursens gång ska studenten även fullgöra uppgiften att vara opponent på en annan students uppsats.

  • Teori och metod, 7,5 högskolepoäng
   (Theory and Method, 7.5 credits)
   Delkursen ger en fördjupning i vetenskapsteoretiska riktningar med relevans för retorikämnet samt en överblick över metoder som används inom modern forskning i retorik och i sammanhanget relevanta ämnen, främst humanvetenskapliga ämnen. Under delkursen får studenten dessutom fördjupa sig i skilda retorikvetenskapliga forskningsfält och metoder genom att utifrån en i stor utsträckning självständig läsning av forskning inom fältet sammanställa en forskningsplan vilken kan användas i kommande uppsatsarbete.


  • 1001, Teori och metod, 7,5 högskolepoäng
   (Theory and Method, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
   (Thematic specialisation, 7.5 credits)
   Delkursen innehåller en tematisk fördjupning inom något delområde av retorikens och retorikvetenskapens arbetsfält. (se under punkt 9, övrigt)

   Utifrån litteratur inom fördjupningsområdet identifierar studenten retorikvetenskapliga problem samt resonerar och argumenterar för lösningar på dessa. En stor del av delkursen syftar till att studenten kan reflektera över relationen mellan retoriken och det valda fördjupningsområdets specifika teorier. Därtill syftar delkursen till att studenten får fördjupad förståelse för retorikens samhälleliga och vetenskapliga aspekter, och beroende av fördjupningsområdets karaktär även dess etiska aspekter. Delkursen kan läggas upp som en läskurs.


  • 1002, Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
   (Thematic specialisation, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Inom delkursen genomför studenten ett självständigt arbete som presenteras i en större uppsats samt genomför en opposition på en annan students uppsats.


  • 1003, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, auskultationer och praktikuppgifter beroende på aktuellt fördjupningstema. Inom det självständiga arbetet förekommer föreläsningar, obligatoriska oppositionsseminarier och gruppstudier. Uppsatshandledning kan ges såväl i grupp som individuellt.

  6. Examination

  Examination sker genom löpande examination i form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier.

  Dessutom gäller för 1003, Självständigt arbete: Författande samt framläggande av uppsats för granskning vid ett avslutande oppositionsseminarium samt fullgörande av opposition på en annan students uppsats vid oppositionsseminarium.

  Antalet examinationstillfällen på delkurs 1003 Självständigt arbete begränsas av resursskäl till fem (5).

  För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen fordras Väl godkänd på uppsatsen och en av delkurserna.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2014HT 20142014-06-18Ämnes- och programrådet för retorik
  VT 2015VT 20152014-11-25Ämnes- och programrådet för retorik
  HT 2015HT 20152015-05-20Ämnes- och programrådet för retorik
  VT 2016VT 20162015-12-08Ordförandebeslut
  HT 2016HT 20162016-05-18Ämnes- och programrådet för retorik
  VT 2017VT 20172016-11-16Ämnes- och programrådet för retorik
  HT 2017HT 20172017-05-24Ämnes- och programrådet för retorik
  VT 2018VT 20182017-11-05Ämnes- och programrådet för retorik
  HT 2018HT 20182018-05-23Ämnes- och programrådet för retorik
  VT 2019VT 20192018-11-21Ämnes- och programrådet för retorik
  HT 2019HT 20192019-05-22Ämnes- och programrådet för retorik
  VT 2020VT 20202019-11-20Ämnes- och programrådet för retorik
  HT 20202020-05-13Ämnes- och programrådet för retorik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Vilka tematiska fördjupningar som ges nästkommande termin, finns tillgängliga för sökanden på www.sh.se senast två veckor innan ansökningstidens utgång.