Kursplan  
 
Idéhistoria A, 30 högskolepoäng
(History of Ideas A, 30 credits)
 
Kurskod: 1075IH
Ämnesgrupp: Idéhistoria
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för huvudlinjerna i den västerländska idéhistorien från den grekiska antiken till vår egen tid med betoning på det politiska tänkandet,
 • redogöra för relationen mellan idéer och föreställningar i samtiden och det förflutna,
 • identifiera centrala begrepp i det politiska tänkandet och relatera begreppen till varandra och till historiska sammanhang,


  Färdighet och förmåga
 • identifiera argument och problem i idéhistoriska originaltexter,
 • förklara idéer i det förgångna och i samtiden genom att placera in dem i deras tidsmässiga politiska, kulturella och intellektuella sammanhang,
 • utifrån ett idéhistoriskt perspektiv diskutera och analysera centrala politiska och intellektuella idéer i vår egen tid,
 • formulera avgränsade idéhistoriska frågeställningar och diskutera dem i skriftlig form,

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt diskutera kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 • kritiskt reflektera kring sitt eget lärande,
 • problematisera samtida skeenden och samhällsfenomen utifrån ett idéhistoriskt perspektiv.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  De fem delkurserna behandlar tillsammans huvudlinjerna i den västerländska idéhistorien från den grekiska antiken till vår tid, och sambanden mellan nutida föreställningar och tidigare tänkande. I centrum står det politiska tänkandet och idéer om bland annat makt, rätt, jämlikhet, rättvisa och medborgarskap. Kursen behandlar även filosofins och vetenskapernas historia, liksom allmänna föreställningar om naturen, människan och samhället under olika perioder.

  • Idéer i samtiden, 3 högskolepoäng
   (Contemporary Ideas, 3 credits)
   Delkursen introducerar centrala idéhistoriska teman och begrepp. Den behandlar också exempel på några viktiga samtida föreställningar och deras idéhistoriska bakgrund.


  • 1001, Idéer i samtiden, 3 högskolepoäng
   (Contemporary Ideas, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Antiken och medeltiden, 6 högskolepoäng
   (Ancient and Medieval History, 6 credits)
   Delkursen behandlar den grekisk-romerska antikens och medeltidens föreställningar om naturen, samhället och människan.


  • 1002, Antiken och medeltiden, 6 högskolepoäng
   (Ancient and Medieval History, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Från renässansen till franska revolutionen, 6 högskolepoäng
   (From the Renaissance to the French Revolution, 6 credits)
   Delkursen behandlar övergången från den antika-medeltida världsbilden till en ny syn på världen. Huvudavsnitt är renässansen och humanismen och den naturvetenskapliga revolutionen, politiska idéer från 1600- och 1700-talen samt upplysningsfilosofin.


  • 1003, Från renässansen till franska revolutionen, 6 högskolepoäng
   (From the Renaissance to the French Revolution, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • 1800-talet, 7,5 högskolepoäng
   (The 19th Century, 7.5 credits)
   Delkursen belyser de förändringar som skedde i synen på naturen, samhället och människan under 1800-talet. Särskild vikt läggs vid de romantiska idéerna, idealismen och utvecklingsläran.


  • 1004, 1800-talet, 7,5 högskolepoäng
   (The 19th Century, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Från sekelskiftet 1900 till vår tid, 7,5 högskolepoäng
   (The 20th and 21st Centuries, 7.5 credits)
   Delkursens huvudsakliga fokus utgör föreställningar om människan och politiken från sekelskiftet 1900 till vår tid.


  • 1005, Från sekelskiftet 1900 till vår tid, 7,5 högskolepoäng
   (The 20th and 21st Centuries, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier, men även enskilda arbeten och grupparbeten förekommer. Seminarierna är obligatoriska.

  6. Examination

  Idéer i samtiden:
  Skriftlig och muntlig seminarieuppgift
  Aktivt deltagande på seminarierna

  Antiken och medeltiden:
  Skriftlig salstentamen
  Aktivt deltagande på seminarierna

  Från renässansen till franska revolutionen:
  Skriftlig hemtentamen
  Aktivt deltagande på seminarierna.

  1800-talet:
  Skriftlig hemtentamen
  Aktivt deltagande på seminarierna

  1900-talet:
  Skriftlig hemtentamen och muntliga presentationer
  Aktivt deltagande på seminarierna

  På samtliga delkurser krävs aktivt deltagande vid seminarierna. Missade seminarietillfällen kan, efter samråd med kurs-/delkursansvarig, kompenseras med hjälp av skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019HT 20192019-05-06Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 2055-2.1.1-2019
  VT 20202019-11-18Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 4363-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.