Kursplan  
 
Klassikerläsning: Svenskhet, etniska krig och globalisering: nationalism i ett historiskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng
(Classical Works: Swedishness, Ethnic wars, and Globalisation: Nationalism in Historical Perspective, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1073IH
Ämnesgrupp: Idéhistoria
Huvudområde: Idéhistoria
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-09-02 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • redogöra för nationalismens historia från sekelskiftet 1900 till idag och dess varierande historiska sammanhang utifrån ett idéhistoriskt perspektiv,
 • redogöra för och analysera centrala problem, frågeställningar, skilda tolkningar och begrepp i den moderna forskningen kring nationalismen, etniska krig och globalisering,
 • självständigt diskutera olika inriktningar inom nationalismforskningen med avseende på vägledande kunskapsintressen och teoretiska grundantaganden,
 • anlägga ett kontextualiserande och kritiskt analyserande förhållningssätt på såväl samtida forskningslitteratur som idéhistoriska källtexter.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  En bit in på 2000-talet är nationalismen på frammarsch runt om i världen, vilket inte minst blir tydligt genom högerextrema och populistiska partiers framgångar. I kursen kommer nationstänkandets historiska rötter spåras. Vi fokuserar på den medborgerliga tradition som växte ur den franska revolutionen och den kulturella som etablerades under den tyska romantiken. Den nationella uppmarschen i Sverige kring 1900 behandlas, där allt från lyrik, utställningar, monument och måleri analyseras. Med inbördeskrigen i Jugoslavien under 1990-talet som exempel diskuteras den etniska idén och föreställningen om en mycket selektiv del av historien som grund för en etnisk identitet. Vi undersöker globaliseringsdebatten kring 2000, som tog en helt annan riktning efter att tvillingtornen kollapsade 2001. Genom läsning av ett urval av centrala texter tar vi oss an historien kring en av vår tids dominerande föreställningar.


  • Klassikerläsning: Svenskhet, etniska krig och globalisering, 7,5 högskolepoäng
   (Classical Works: Swedishness, Ethnic Wars and Globalization, 7.5 credits)


  • 1001, Klassikerläsning: Svenskhet, etniska krig och globalisering, 7,5 högskolepoäng
   (Classical Works: Swedishness, Ethnic Wars and Globalization, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i seminarie- och föreläsningsform. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

  6. Examination

  Examinationen sker dels fortlöpande i form av aktivt deltagande på kursens seminarier, dels i form av en mindre uppsats vid slutet av kursen.

  Högst tre seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

  Eventuella kompletteringar ska vara inlämnade senast 3 veckor efter det att uppgiftens resultat meddelats.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 20202019-11-18Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 4363-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.