Kursplan  
 
Naturresurshushållning, 15 högskolepoäng
(Natural Resource Management, 15 credits)
 
Kurskod: 1072MJ
Ämnesgrupp: Miljövetenskap
Huvudområde: Miljövetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap vid Södertörns högskola den 2010-03-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

45 högskolepoäng biologi/miljövetenskap eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten:

 • kunskap att beskriva ekosystemtjänster och natursystemens betydelse för samhällsutveckling

 • kunskap att redogöra för olika redskap och metoder för att identifiera och kvantifiera ekosystemtjänster och för handläggningen av naturresurs- och miljöfrågor

 • kunskap att beskriva koncept och idéer om hållbart företagande samt ledningssystem för miljö - och hållbarhetsarbete (tex ISO 14001),

 • förmåga att genomföra projektarbete och skriva en vetenskapligt upplagd uppsats samt genomföra en muntlig presentation,

 • förmåga att kritiskt granska och kommentera andra projektarbeten,

 • förmåga att kritiskt reflektera över olika ansatser om samspelet mellan naturresurser och samhälle samt hållbar utveckling ur tvär- och mångvetenskapliga perspektiv.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen tar upp olika koncept, ansatser och redskap innefattande bland annat ekosystemtjänster, ekologiska fotavtryck, miljö- och hållbarhetssystem (t ex ISO 14001) och CSR, för att visa och utvärdera människans beroende och nyttjande av naturresursbasen och ekosystemtjänster i olika typer av ekosystem och på olika organisationsnivåer i samhället.

  • Naturresurshushållning, 15 högskolepoäng
   (Natural Resource Management, 15 credits)


  • 1001, Teori, 9 högskolepoäng
   (Theory, 9 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Projektarbete/Uppsats, 6 högskolepoäng
   (Project Work/Essay, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier och studiebesök som kombineras med mindre gruppövningar och ett större projektarbete i uppsatsform. Grupparbetena redovisas skriftligt såväl som muntligt i seminarieform.
  Grupparbeten, seminarier samt studiebesök är obligatoriska.

  6. Examination

  Obligatorisk närvaro gäller för seminarier, redovisningar, studiebesök och exkursioner. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen samt godkänt projektarbete vilket examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift samt en muntlig redovisning.
  Minst 50% VG krävs för VG på kursen.
  Kursens betygskriterier för G / VG delas ut inför kursstart.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2011HT 20132010-11-25Programstyrelsen för Miljö och utveckling
  VT 2014HT 20142013-12-03Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 2015HT 20152014-11-25Programrådet för Miljövetenskap och utveckling
  VT 2016HT 20162015-11-18Programrådet för Miljövetenskap och utveckling
  VT 2017HT 20172016-11-23Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 2018HT 20182017-11-22Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 2019HT 20192018-11-21Programrådet för miljö och utveckling
  VT 20202019-11-20Programrådet för Miljö och utveckling

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.