Kursplan  
 
Europa, staten och den offentliga rätten, 60 högskolepoäng
(Europe, the State and Public Law, 60 credits)
 
Kurskod: 1067JU
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Offentlig rätt
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: AB
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-01-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 a).
Eller
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b /1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 a).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • redovisa grundläggande kunskap om det svenska och det EU-rättsliga rättssystemets uppbyggnad och hur EU-rätten kommer in i det svenska rättssystemet
 • uppvisa utvecklad förtrogenhet med olika typer av rättskällor
 • förstå företagandets offentligrättsliga villkor det vill säga hur företagandet styrs av stat och kommun genom beslut inom olika förvaltningsrättsliga områden
 • uppvisa kunskaper om handläggningen av ärenden med anknytning till de rättsområden som kursen behandlar
 • redogöra för regelverket rörande skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna på Europanivå och på nationell nivå
 • förklara rättsliga normers systematik och användning
 • urskilja rättsliga normers tillkomst, genom lagstiftning och på andra sätt samt uppvisa förståelse för frågor om rättsliga normers legitimitet.

  Färdighet och förmåga
 • självständigt identifiera, tolka, använda och referera till rimligt kompletta rättskällor
 • definiera grundläggande offentligrättsliga begrepp såsom beslutsfattande och god förvaltning
 • beskriva handläggningsförfarandet hos en förvaltningsmyndighet
 • redogöra för ett rättsfall inom förvaltningsrätten
 • illustrera tillämpningen av en mänsklig rättighet genom redogörelse av ett rättsfall från Europadomstolen
 • självständigt förklara och sammanfatta innehållet i rättsfilosofiska texter
 • självständigt söka juridisk information med olika sökverktyg
 • självständigt skriva akademisk text
 • uppvisa utvecklad förmåga att bedöma tillförlitlighet och relevans hos informationskällor
 • formulera en kvalificerad juridisk frågeställning
 • självständigt planera, genomföra och redovisa ett rättsvetenskapligt arbete.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • relatera till den offentliga förvaltningens grundläggande rättsliga villkor
 • föra principiella resonemang om förhållandet mellan tillämpningen av svenska förvaltningsförfattningar och de grundläggande fri- och rättigheterna såsom de framgår av de svenska grundlagarna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 • kritiskt värdera rättsvetenskaplig litteratur
 • kritiskt reflektera över rättsreglernas betydelse i nationella och internationella sammanhang
 • kritiskt reflektera över rättens betydelse för att främja en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen inleds med delkursen EU-rättens grunder som introducerar i rättssystemet både på nationell nivå och på EU-nivå.

  Den andra delkursen, Staten och företagandets villkor, behandlar reglerna om förvaltningsmyndigheternas verksamhet i samband med företagande.

  Dessutom behandlas mänskliga fri- och rättigheter i ett europeiskt perspektiv samt rättsstaten och offentlig rätt.

  • EU-rättens grunder, 7,5 högskolepoäng
   (An Introduction to European Law, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar reglerna om normgivning och rättstillämpning, sanktionssystemet, domstolsväsendet, juridisk metod samt handlingars offentlighet både i Sverige och i EU.


  • 1001, EU-rättens grunder, tentamen, 5 högskolepoäng
   (An Introduction to European Law, Exam, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, EU-rättens grunder, seminariemoment, 2,5 högskolepoäng
   (An Introduction to European Law, Seminars, 2.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Staten och företagandets villkor, 22,5 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, 22.5 credits)
   Delkursen behandlar reglerna om förvaltningmyndigheternas verksamhet i samband med företagande. Fokus läggs på förvaltningsmyndigheternas förfarande och ansvar då statliga och kommunala myndigheter fattar beslut om tillstånd, skatter, avgifter och förbud. Speciella offentliga lagstiftningsområden av relevans för företagandet studeras.


  • 1003, Staten och företagandets villkor, tentamen, 13,5 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, Exam, 13.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1004, Staten och företagandets villkor, uppsats, 3 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, Essay, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1005, Staten och företagandets villkor, Rättfallsseminarium 1-3, 2 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, Case Law seminar 1-3, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1006, Staten och företagandets villkor, Lagstiftsseminarium 1-3, 2 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, Legislation seminar 1-3, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1007, Staten och företagandets villkor, Lagstiftsseminarium 4-6, 2 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, Legislation seminar 4-6, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, 15 högskolepoäng
   (Human Rights from a European Perspective, 15 credits)
   Delkursen behandlar rättighetsregleringen i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.


  • 1008, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, tentamen, 10 högskolepoäng
   (Human Rights from a European Perspective, Exam, 10 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1009, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, seminariemom. 1 , 1,5 högskolepoäng
   (Human Rights from a European Perspective, Seminar part 1, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1010, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, seminariemom. 2, 1,5 högskolepoäng
   (Human Rights from a European Perspective, Seminar part 2, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1011, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, PM, 2 högskolepoäng
   (Human Rights from a European Perspective, PM, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Rättsstat och offentlig rätt, 15 högskolepoäng
   (The Constitutional State and Public Law, 15 credits)
   Delkursen behandlar rättsfilosofiska ideér, lagstiftningsmaktens gränser, regelteori och processuella frågor som uttryck för rättsstaten.


  • 1012, Rättsstat och offentlig rätt, tentamen, 10 högskolepoäng
   (The Constitutional State and Public Law, Exam, 10 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1013, Rättsstat och offentlig rätt, seminariemoment 1, 1,5 högskolepoäng
   (The Constitutional State and Public Law, Seminar part 1, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1014, Rättsstat och offentlig rätt, seminariemoment 2, 1,5 högskolepoäng
   (The Constitutional State and Public Law, Seminar part 2, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1015, Rättsstat och offentlig rätt, PM, 2 högskolepoäng
   (The Constitutional State and Public Law, PM, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar och/eller studiebesök, seminarier, gruppövningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  6. Examination

  - skriftlig salstentamen
  - aktivt seminariedeltagande
  - muntliga presentationer individuellt och i grupp
  - skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
  - obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar/studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

  Enstaka missade obligatoriska moment kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

  För att få betyget Väl godkänt (VG) på helkurs krävs motsvarande betyg på minst 30 högskolepoäng.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 20202020-04-28Ämnesrådet i ämnet Juridik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.