Kursplan
 

Estetikens och kulturteorins idéhistoria, 7,5 högskolepoäng

(The History of Aesthetic Ideas and Cultural Theory, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1067IH
Ämnesgrupp: Idéhistoria
Huvudområde: Idéhistoria
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2017-09-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
 • redogöra för huvudlinjerna i det västerländska estetiska och kulturanalytiska tänkandets historia till och med 1960-talet,
 • identifiera grundläggande likheter, skillnader och samband mellan estetiska och kulturanalytiska idéer hos olika tänkare,
 • beskriva samspelet mellan olika estetiska och kulturanalytiska traditioner och samhällsutvecklingen,
 • identifiera estetiska och kulturanalytiska tolkningsproblem i ett historiskt perspektiv,
 • identifiera olika tolkningsmöjligheter vid läsningen av idéhistoriska källtexter,
 • reflektera över samtida estetiska och kulturanalytiska idéer mot bakgrund av ett längre historiskt perspektiv.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar föreställningar om ”de sköna konsterna” och ”det estetiska” som en särskild livssfär under 1700-, 1800- och 1900-talen. Detta sker mot bakgrund av hur frågor som senare skulle uppfattas som estetiska kunde förstås under antiken och medeltiden. Utvecklingen av det estetiska fältet från 1700-talet och framåt relateras till ekonomiska, sociala och bredare kulturella förändringar av det slag som vanligen förknippas med moderniteten, något som speglas bland annat i konstarternas relation till religionen och i 1900-talets olika former av modernistisk estetik. Kursen berör också hur begrepp om ”estetik”, ”konst” och ”kultur” har formats i samspel med föreställningar om klass, kön och ”ras” - och hur detta exempelvis kommit till uttryck i marxistisk, feministisk och antikolonial estetik och kulturanalys. • Estetikens och kulturteorins idéhistoria, 7,5 högskolepoäng
  (The History of Aesthetic Ideas and Cultural Theory, 7.5 credits)


  1001, Estetikens och kulturteorins idéhistoria, 7,5 högskolepoäng
  (The History of Aesthetic Ideas and Cultural Theory, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

6. Examination

Examinationen sker genom aktivt seminariedeltagande och en skriftlig hemtentamen.

Frånvaro vid högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga uppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2018HT 20182017-12-18Ämnesråd i idéhistoria Dnr: 4080-2-1.1-2017
VT 2019HT 20192018-11-28Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 4285-2.1.1-2018
VT 20202019-11-18Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 4363-2.1.1-2019

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.