Kursplan  
 
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning, 30 högskolepoäng
(Business Studies C with Specialization in Financial Accounting, 30 credits)
 
Kurskod: 1067FE
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Huvudområde: Företagsekonomi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-01-29 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng och Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• beskriva utvecklingen av teorier och forskning inom redovisningsområdet
• redovisa fördjupad förtrogenhet med centrala delar av International Financial Accounting Standards (IFRS)
• beskriva revisorsrollen, revisionsarbetet samt centrala teorier om revision
• redovisa fördjupad förtrogenhet i att analysera och kritiskt tolka relevanta fakta och företeelser utifrån ett eget valt ämnesområde och i en viss problemställning


Färdighet och förmåga
• tillämpa redovisningsteorier för att analysera redovisningsrelaterade företeelser
• upprätta koncernbokslut och kassaflödesanalyser för koncerner med hel- och delägda dotterbolag samt intressebolag
• kritiskt analysera och lösa olika problem relaterade till frågeställningar som uppkommer i samband med koncernredovisning
• självständigt planera och på vetenskaplig grund genomföra ett självständigt större uppsatsarbete genom ett integrerande och fördjupande av teori och metod inom en given tidsram, samt att skriftligt och muntligt presentera och muntligt försvara detta
• kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera organisationers redovisningslösningar och de underliggande motiven för dessa
• uppvisa medvetenhet om redovisningens etiska aspekter och ekonomiska konsekvenser
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom företagsekonomi med särskild inriktning mot extern redovisning samt att ge en introduktion till revision.

Kursen består av tre delkurser med relevans för inriktningen varav en hanterar ett självständigt arbete (kandidatuppsats) på 15 högskolepoäng i företagsekonomi med inriktning mot redovisning.


 • Redovisningsteori och praxis, 7,5 högskolepoäng
  (Accounting Theory and Practice, 7.5 credits)
  Delkursen syftar till att ge ingående kännedom om redovisningsteori samt kunskaper om internationell redovisningspraxis och dess framväxt. Delkursen behandlar redovisningens historiska utveckling, viktiga internationella skillnader i redovisningspraxis, centrala normativa skolbildningar och framväxten av förklarande redovisningsforskning. Redovisningspraxis studeras med utgångspunkt i det internationella regelverket International Financial Reporting Standards.


 • 1001, Redovisningsteori och praxis, seminarier, 1 högskolepoäng
  (Accounting Theory and Practice, Seminars, 1 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1002, Redovisningsteori och praxis, tentamen, 6,5 högskolepoäng
  (Accounting Theory and Practice, Examination, 6.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Koncernredovisning och revision, 7,5 högskolepoäng
  (Consolidated Financial Statements and Audits, 7.5 credits)
  Delkursen syftar dels till att ge fördjupade kunskaper i koncernredovisning och dels till att ge en introduktion till fenomenet revision och revisorsrollen. Delkursen behandlar teorier om koncernredovisning samt praktiskt genomförande av koncernbokslut i koncerner med svenska och utländska dotterbolag samt intressebolag. Vidare behandlas särskilda problem som internvinster, successiva och omvända förvärv, förändrad ägarandel i, och avyttring av, koncernbolag samt kassaflödesanalys i koncern. I delkursen ges en översikt över teorier om revision, revisorns roll och revisionsarbetets genomförande och avslutande.


 • 1003, Koncernredovisning och revision, seminarier, 1 högskolepoäng
  (Consolidated Financial Statements and Audits, Seminars, 1 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1004, Koncernredovisning och revision, tentamen, 6,5 högskolepoäng
  (Consolidated Financial Statements and Audits, Examination, 6.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng
  (Essay in Business Studies, 15 credits)
  Kandidatuppsatsen är ett självständigt arbete med metodinriktning. Uppsatsen syftar till kunskapsutveckling samt tillämpning av teorier, modeller och ansatser inom redovisningsområdet. Parallellt med uppsatsarbetet ges föreläsningar och seminarier om vetenskaplig metod. Uppsatsen skrivs normalt av två studenter tillsammans.


 • 1005, Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng
  (Essay in Business Studies, 15 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt i anslutning till dessa övningar och grupparbeten.

6. Examination

Redovisningsteori och praxis, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande

  Redovisningsteori och praxis, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen

  Koncernredovisning och revision, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande

  Koncernredovisning och revision, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen

  Kandidatuppsats:
 • Författande av uppsats
 • Försvar och opposition av uppsats
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande med muntliga redovisningar

  För betyget väl godkänd på kursen krävs motsvarande betyg på mer än hälften av kursens totala poäng samt på kandidatuppsatsen.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2016VT 20172016-05-20Ämnesråd
  HT 2017HT 20172017-05-24Ämnesrådet för företagsekonomi
  VT 20182017-12-19Ämnesrådet i Företagsekonomi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.