Kursplan  
 
EU, den svenska staten och företagandets villkor, 30 högskolepoäng
(EU, the Swedish State and Business, 30 credits)
 
Kurskod: 1066JU
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Offentlig rätt
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-01-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • visa utvecklad förtrogenhet med olika typer av rättskällor
 • redovisa grundläggande kunskaper om det svenska och det EU-rättsliga rättssystemets uppbyggnad och hur EU-rätten kommer in i det svenska rättssystemet
 • redogöra för företagandets offentligrättsliga villkor, det vill säga, hur företagandet styrs av stat och kommun genom beslut inom olika förvaltningsrättsliga områden
 • uppvisa kunskaper om handläggningen av ärenden med anknytning till de rättsområden som kursen behandlar.

  Färdighet och förmåga
 • beskriva handläggningsförfarandet hos en förvaltningsmyndighet
 • redogöra för ett rättsfall inom förvaltningsrätten
 • definiera grundläggande offentligrättsliga begrepp såsom beslutsfattande och god förvaltning
  - orientera sig inom det svenska regelsystemet som faller inom ämnet offentlig rätt och företagande
 • härleda en svensk offentligrättslig regel från EU-rätten.
 • självständigt identifiera, tolka, använda och referera till rimligt kompletta nationella och EU-rättsliga källor vid förvaltningsrättsliga frågeställningar
 • självständigt söka juridisk information med olika sökverktyg
 • bedöma tillförlitlighet och relevans hos informationskällor
 • självständigt skriva akademisk text.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • relatera till företagandets offentligrättsliga villkor
 • reflektera över myndighetsutövning och handläggning i förhållande till företagande.
 • kritiskt reflektera över rättsreglernas betydelse i nationella och internationella sammanhang
 • kritiskt reflektera över rättens betydelse för att främja en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen inleds med delkursen EU-rättens grunder som introducerar i rättssystemet både på nationell nivå och på EU-nivå.

  Den andra delkursen, Staten och företagandets villkor, behandlar reglerna om förvaltningsmyndigheternas verksamhet i samband med företagande. Fokus läggs på förvaltningsmyndigheternas förfarande och ansvar då statliga och kommunala myndigheter fattar beslut om tillstånd, skatter, avgifter och förbud, i samband med företags verksamhet.

  Kursen tar upp statligt och kommunalt beslutsfattande mot företagare inom bland annat följande speciella förvaltningsområden: miljölagstiftning, plan- och bygglagstiftning, livsmedelslagstiftning, alkohollagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, diskrimineringslagstiftning, marknadsföringslagstiftning, konkurrenslagstiftning, reglerna om offentlig upphandling och skattelagstiftning. EU:s påverkan på dessa lagstiftningsområden tas genomgående upp under kursen.

  • EU-rättens grunder, 7,5 högskolepoäng
   (An Introduction to European Law, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar reglerna om normgivning och rättstillämpning, sanktionssystemet, domstolsväsendet, juridisk metod samt handlingars offentlighet både i Sverige och i EU.


  • 1001, EU-rättens grunder, tentamen, 5 högskolepoäng
   (An Introduction to European Law, exam, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, EU-rättens grunder, seminariemoment, 2,5 högskolepoäng
   (An Introduction to European Law: Seminars, 2.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Staten och företagandets villkor, 22,5 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, 22.5 credits)
   Delkursen behandlar reglerna om förvaltningmyndigheternas verksamhet i samband med företagande. Fokus läggs på förvaltningsmyndigheternas förfarande och ansvar då statliga och kommunala myndigheter fattar beslut om tillstånd, skatter, avgifter och förbud. Speciella offentliga lagstiftningsområden av relevans för företagandet studeras.


  • 1003, Staten och företagandets villkor, tentamen, 13,5 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, Exam, 13.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1004, Staten och företagandets villkor, uppsats, 3 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, Essay, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1005, Staten och företagandets villkor, Rättfallsseminarium 1-3, 2 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, Case Law seminar 1-3, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1006, Staten och företagandets villkor, Lagstiftsseminarium 1-3, 2 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, Legislation seminar 1-3, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1007, Staten och företagandets villkor, Lagstiftsseminarium 4-6, 2 högskolepoäng
   (Public Administration and Business, Legislation seminar 4-6, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar och/eller studiebesök, seminarier, gruppövningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  6. Examination

  För båda delkurserna gäller:

  - skriftlig salstentamen
  - aktivt seminariedeltagande
  - muntliga presentationer individuellt och i grupp
  - skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
  - obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar/studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

  Enstaka missade obligatoriska moment kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

  För att få betyget Väl godkänt (VG) på helkurs krävs motsvarande betyg på minst 15 högskolepoäng.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur


  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.