Kursplan  
 
Idéhistoria B, 30 högskolepoäng
(History of Ideas B, 30 credits)
 
Kurskod: 1066IH
Ämnesgrupp: Idéhistoria
Huvudområde: Idéhistoria
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1E (Grundnivå, innehåller examensarbete för högskoleexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2017-03-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Idéhistoria/idé- och lärdomshistoria A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad förståelse för vissa, i synnerhet modernare, moment i den västerländska idéhistorien
 • redogöra för några huvuddrag i det svenska idéhistorieämnets uppkomst, utveckling och karakteristiska drag
 • visa prov på en grundläggande förståelse för några teoribildningar som spelar en viktig roll i det samtida idéhistorieämnet
 • sammanfatta och anlägga ett kritiskt perspektiv på några huvudlinjer i de senaste decenniernas kulturteoretiska och politiskfilosofiska diskussioner
 • översiktligt redogöra för de viktigaste problemen, argumenten och slutsatserna i någon klassisk idéhistorisk källtext
 • översiktligt redogöra för hur teori, metod och begrepp används i en idéhistorisk avhandling/vetenskaplig text

  Färdighet och förmåga
 • läsa och förstå kulturteoretiska och politiskfilosofiska texter från de senaste decennierna
 • förstå och ha förmåga att analysera källtexter
 • skriva en kortare uppsats (ca 20 sidor) i ett idéhistoriskt ämne, och i samband med det visa prov på förmåga att arbeta med en idéhistorisk problemställning och ett relevant källmaterial
 • visa prov på förmåga att behärska grundläggande formalia vid skrivandet av idéhistoriska uppsatser samt förmåga att planera arbetet och genomföra det inom givna tidsramar

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha ett öppet men samtidigt kritiskt förhållningssätt till samtida politiskfilosofiska och kulturteoretiska texter
 • ha ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till idéhistoriska källtexter och till tolkningar av sådana texter.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen innebär en fördjupning kring vetenskapligt skrivande samt kring tolkning av idéhistoriska källtexter. Till detta kommer en delkurs om idéhistoriska klassiker samt en delkurs om samtida kulturteori och politisk filosofi.

  • Teori och metod, 6 högskolepoäng
   (Theory and Method, 6 credits)
   Syftet med delkursen är att ge en första orientering om idéhistoriens egenart och speciella teoretiska problem, och samtidigt att fylla ett behov av träning i läsning och tolkning av idéhistoriska texter. Delkursen har två huvudtemata. Det första temat gäller idé- och lärdomshistoriens speciella förutsättningar och egenart, ämnets centrum respektive periferier, olika synsätt på dess tillkomst och framväxt samt dess relationer till andra historiska ämnen. Det andra temat utgörs av tolkning och närläsning av en idéhistorisk källtext, en introduktion till några aktuella tolkningsteorier och i anknytning till detta en närläsning och tolkning av teoretiska/metodologiska texter med anknytning till idéhistoria, samt tolkning och analys av teori och metod i ett idéhistoriskt vetenskapligt verk.


  • 1001, Teori och metod, 6 högskolepoäng
   (Theory and Method, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Samtida kulturteori och politisk filosofi, 7,5 högskolepoäng
   (Contemporary Cultural Theory and Political Philosophy, 7.5 credits)
   Under delkursen behandlas bland annat följande områden:
   - Maktanalyser
   - Postmodernism, dels vad begreppet kan tänkas stå för, dels hur debatterna om postmodernismen har förts.
   - Det postpolitiska, som handlar om hur det politiska landskapet förändrats efter kalla krigets slut.
   - Postkolonialism, där frågor tas upp rörande det koloniala arvet, förhållandet mellan västvärlden och tredje världen och representationen av ”den andre”.


  • 1002, Samtida kulturteori och politisk filosofi, 7,5 högskolepoäng
   (Contemporary Cultural Theory and Political Philosophy, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Klassikerläsning, 7,5 högskolepoäng
   (Classic Philosophers, 7.5 credits)
   Under delkursen läses antingen ett längre verk eller flera kortare texter av någon (eller några närbesläktade) tänkare, i båda fallen med kompletterande kommenterande texter. Huvudtexten/texterna kan variera från termin till termin men har karaktären av att vara en idéhistorisk klassiker.


  • 1003, Klassikerläsning, 7,5 högskolepoäng
   (Classic Philosophers, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Uppsats , 9 högskolepoäng
   (Essay, 9 credits)
   Delkursen innefattar att den studerande självständigt skall författa en mindre uppsats över ett väl avgränsat ämne. I seminarieform diskuteras tolkning och analys av källtexter, vad ett idéhistoriskt syfte och en idéhistorisk frågeställning är, avgränsningsproblem, disposition, akribi, excerpering och språklig framställning.


  • 1004, Uppsats , 9 högskolepoäng
   (Essay, 9 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

  6. Examination

  Teori och metod: Skriftlig tentamen samt genom aktivt deltagande i seminarierna.

  Samtida kulturteori och politisk filosofi: Dels fortlöpande i form av aktivt deltagande i seminarierna, dels i form av skriftliga inlämningsuppgifter.

  Klassikerläsning: Skriftlig tentamen samt genom aktivt deltagande i seminarierna.

  Uppsats: Författa en mindre uppsats över ett väl avgränsat ämne. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium. I examinationen ingår också att opponera på en annan uppsats.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2017HT 20172017-05-29Ämnesråd i idéhistoria 1812-2.1.1-2017
  VT 2018VT 20182017-12-18Ämnesråd i idéhistoria Dnr:1812-2.1.1-2017
  HT 2018HT 20182018-05-28Ämnesråd i idéhistoria, dnr 2144-2.1.1-2018.
  VT 2019VT 20192018-11-28Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 4285-2.1.1-2018
  HT 20192019-05-06Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 2055-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.