Kursplan
 

EU-rättens grunder, 7,5 högskolepoäng

(An Introduction to European Law, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1065JU
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Offentlig rätt
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-01-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • redovisa grundläggande kunskaper om det svenska och det EU-rättsliga rättssystemets uppbyggnad
 • beskriva hur EU-rätten kommer in i det svenska rättssystemet
 • uppvisa förståelse för rättsordningens funktioner i samhället
 • redovisa olika typer av rättskällor på nationell och europeisk nivå
 • under vägledning, söka juridisk information med olika sökverktyg
 • identifiera de relevanta nationella rättskällorna för att lösa enkla juridiska frågeställningar
 • referera till nationellt juridiskt material
 • reflektera över rättsreglernas betydelse i nationella och internationella sammanhang.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar reglerna om normgivning och rättstillämpning, sanktionssystemet, domstolsväsendet, juridisk metod samt handlingars offentlighet både i Sverige och i EU.

 • EU-rättens grunder, 7,5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law, 7.5 credits)


  1001, EU-rättens grunder, tentamen, 5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law: Examination, 5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, EU-rättens grunder, seminariemoment, 2,5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law: Seminars, 2.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

5. Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar och/eller studiebesök, seminarier, gruppövningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

6. Examination

- skriftlig salstentamen
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar/studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

Enstaka missade obligatoriska moment kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur


8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.