Kursplan  
 
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering, 30 högskolepoäng
(Business Studies C with Specialization in Corporate Finance, 30 credits)
 
Kurskod: 1064FE
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Huvudområde: Företagsekonomi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-01-29 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng och Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• redogöra för modeller och teoribildning i modern finansieringsteori
• redovisa för företagsekonomins vetenskapliga grund, särskilt inom finansiering
• beskriva prisbildningen av finansiella tillgångar och identifiera risker med
portföljförvaltning
• självständigt redovisa om företags finansiella planering och styrning, samt
fatta beslut om kapitalanskaffning, kapitalförvaltning och val av investeringar
• förklara derivatinstrument, dess tillämpning och konsekvenser på finansiella
marknader
• redovisa fördjupad förtrogenhet i att analysera och kritiskt tolka relevanta
fakta och företeelser utifrån ett eget valt ämnesområde och i en viss
problemställning

Färdighet och förmåga
• analysera skeenden inom eller hos organisationer eller andra aktörer, och
mellan organisationen eller andra aktörer och i deras omvärld
• kritiskt diskutera och analysera och lösa olika problem relaterade till
frågeställningar som uppkommer i samband med finansiering
• söka, samla och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
• självständigt planera och på vetenskaplig grund genomföra ett självständigt
och större uppsatsarbete genom ett integrerande och fördjupande av teori och
metod i finansiering inom en given tidsram, samt att skriftligt och muntligt
presentera och muntligt försvara detta
• kritiskt granska och opponera på vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt jämföra olika värderingsmodeller och metoder inom finansiering och
de underliggande motiven för dessa
• göra självständiga bedömningar inom företagsekonomi med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Företagsekonomi C mot finansiering syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper
inom företagsekonomi med särskilt inriktning mot finansiering.
Kursen består av tre delkurser:

Delkursen Finansieringsteori är obligatorisk och ger en teoretisk, praktisk och historisk grund inom finansiering. I kursen ingår även en delkurs som hanterar ett självständigt arbete (kandidatuppsats) på 15 högskolepoäng i företagsekonomi med inriktning mot finansiering.

Därutöver erbjuds valbara delkurser mot studentens speciella intresseområden om 7,5 högskolepoäng. Kursen Internationell bankverksamhet har engelska som undervisningsspråk.

Följande kurser är valbara:
Internationell bankverksamhet (engelska som undervisningsspråk)
Finansiella strategier

Observera att endast en (1) av ovanstående valbara delkurser kan väljas inom ramen för inriktningen. Alla valbara delkurser ges inte under alla terminer men studenten har alltid platsgaranti på ett urval delkurser som motsvarar kursens totala omfattning (30 högskolepoäng). Se mer under punkt 9: Övrigt

 • Finansieringsteori, 7,5 högskolepoäng
  (Finance Theory, 7.5 credits)
  Delkursen syftar till att ge kännedom om modern finansieringsteori och företagens finansiella problemställningar utifrån historiska och nutida forskningsperspektiv.


 • 1010, Finansieringsteori, seminarier, 3 högskolepoäng
  (Finance Theory, Seminars, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1011, Finansieringsteori, tentamen, 4,5 högskolepoäng
  (Finance Theory, Examination, 4.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng
  (Essay in Business Studies, 15 credits)
  Kandidatuppsatsen är ett självständigt arbete med metodinriktning. Uppsatsen syftar till kunskapsutveckling samt tillämpning av teorier, modeller och ansatser inom finansieringsområdet. Parallellt med uppsatsarbetet ges föreläsningar och seminarier om vetenskaplig metod. Uppsatsen skrivs normalt av två studenter tillsammans.


 • 1005, Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng
  (Essay in Business Studies, 15 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Valbar kurs: Finansiella strategier, 7,5 högskolepoäng
  (Optional Course: Financial Strategies, 7.5 credits)
  Delkursen syftar till att ge förståelse och färdigheter att självständigt utvärdera företagsproblem och tillämpa olika finansiella strategier och lösningar utifrån moderna marknadsomständigheter.


 • 1006, Finansiella strategier, seminarier, 4,5 högskolepoäng
  (Financial Strategies, Seminars, 4.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1007, Finansiella strategier, tentamen, 3 högskolepoäng
  (Financial Strategies, Examination, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Valbar kurs: Internationell bankverksamhet, 7,5 högskolepoäng
  (Optional Course: International Banking, 7.5 credits)
  Delkursen syftar till att ge fördjupande kunskaper inom internationell bankverksamhet på olika typer av finansiella marknader och ge inblick om riskspridning vid finansiella kriser.


 • 1008, Internationell bankverksamhet, seminarier, 4,5 högskolepoäng
  (International Banking, Seminars, 4.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1009, Internationell bankverksamhet, tentamen, 3 högskolepoäng
  (International Banking, Examination, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt, i anslutning till dessa, övningar och grupparbeten.

6. Examination

Finansieringsteori, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande

  Finansieringsteori, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen

  Kandidatuppsats
 • Författande av uppsats
 • Försvar och opposition av uppsats
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande med muntliga redovisningar

  Finansiella strategier, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande

  Finansiella strategier, tentamen:
 • Skriftlig salstentamen

  Internationell bankverksamhet, seminarier:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Seminariedeltagande

  Internationell bankverksamhet, tentamen:
 • Skriftlig hemtentamen

  För betyget väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på mer än hälften
  av kursens totala poäng samt på kandidatuppsatsen
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2016HT 20172016-05-20Ämnesråd
  VT 20182017-12-19Ämnesrådet i Företagsekonomi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Information om vilka valbara delkurser som ges under nästkommande termin publiceras på ämnets hemsida senast två (2) veckor före sista ansökningsdag.