Kursplan  
 
Digital grafik och illustration, 7,5 högskolepoäng
(Digital grafics and illustration technics, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1061ME
Ämnesgrupp: Medieteknik
Huvudområde: Medieteknik
Ansvarig institution: Kommunikation, medier och it
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2009
Giltig t.o.m: HT 2012


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2009-09-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten:

- kunskap om digital grafik, illustration, informationsdesign och grafisk design

- grundläggande förståelse för illustratörens arbetsvillkor och de arbetsprocesser en illustratör använder sig av
- grundläggande färdigheter i olika illustrationstekniker

- förmåga att göra motiverade bedömningar av digital grafik och illustration
- förmåga att på ett effektivt sätt kommunicera ett budskap med hjälp av illustration och text
- förmåga att jämföra, värdera och motivera lösningar i en pågående illustrationsprocess

- förmåga att relatera digital grafik och illustration till andra medietekniska fält.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens syfte är att utifrån den grafiska designens perspektiv arbeta med tydliga visuella språk inom digital grafik och illustration.

Kursen ska öka förmågan att på ett metodiskt sätt arbeta med digital grafik och illustration samt använda sig av för kursen relevant programvara. Kursen behandlar stilar och trender inom digital grafik och illustration utifrån praktiska och teoretiska aspekter. Inom kursen problematiseras också begreppet illustration och informationsdesign utifrån utvecklingen inom nya medier.

 • Digital grafik och illustration, 7,5 högskolepoäng
  (Digital grafics and illustration technics, 7.5 credits)


 • 1001, Uppgifter, 4,5 högskolepoäng
  (Assignments, 4.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, Projekt, 3 högskolepoäng
  (Project, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska och praktiska inslag integreras för att träna studenter i reflektion och analys.

6. Examination

Projekt och obligatoriska inlämningsuppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2009VT 20112008-12-01Ämnesstyrelsen medieteknik och informatik
HT 2011VT 20132011-03-09Ämnesstyrelsen medieteknik
HT 2013VT 20142013-06-12Institutionsnämnd. Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
HT 2014HT 20142014-06-04Ordförandebeslut Fredrik Winberg, Medieteknik
VT 2015VT 20192014-11-19Ämnesrådet i Medieteknik
HT 20192019-05-08

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.