Kursplan  
 
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
(Public Law: European Law, Advanced Level, 30 credits)
 
Kurskod: 1057JU
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Offentlig rätt
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2018-03-28 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

90 högskolepoäng i offentlig rätt eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • ingående beskriva den pågående europeiseringsprocessen, i synnerhet avseende principerna om god förvaltning
 • på ett fördjupat sätt redogöra för principerna om god förvaltning som de härrör från EU-rättsordningen
 • självständigt klargöra offentligrättsliga begrepp såsom institutionell och processuell autonomi; principer av materiell natur, principer av processuell natur


  Färdighet och förmåga
 • utifrån ett antal juridiska urkunder författa en rapport i vilken studenten på ett strukturerat sätt syntetiserar och analyserar relevant information
 • göra kvalificerade rättsutredningar med fokus på förhållandet mellan EU-rätten och den nationella förvaltningslagstiftningen inom givna tidsramar
 • skriftligt och muntligt redogöra för komplexa frågeställningar avseende europeiseringsprocessen av den offentliga rätten på både ett akademiskt och ett populärvetenskapligt sätt


  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • föra principiella resonemang om unionsrättliga principer om god förvaltning och tillämpningen av sådana principer i nationell rätt samt om europeiseringsprocessen av den offentliga rätten
 • identifiera de nya krav och därmed också de behov av ytterligare kunskap som EU-rätten ställer på den nationella rätten

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen behandlar principerna om god förvaltning inom EU-rätten och hur dessa europeiska regler tillämpas på nationell nivå. Kursen utgör ett förberedelsemoment inför en magisteruppsats på 30 högskolepoäng men kan också läsas som enskild kurs.

  • Principerna om god förvaltning i EU, 15 högskolepoäng
   (Principles of Good Administration in the EU, 15 credits)
   Delkursen behandlar dels definition av principerna om god förvaltning såsom den har utvecklats inom EU-rätten, dels tillämpningen av dessa principer av EU-institutionerna och EU-tjänstemän.


  • 1001, Principerna om god förvaltning i EU, 15 högskolepoäng
   (Principles of Good Administration in the EU, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • God förvaltning i EU och den nationella praktiken, 15 högskolepoäng
   (Good Administration in the EU and Domestic Practice, 15 credits)
   Kursen behandlar principerna om god förvaltning i EU''s regelverk inom olika samarbetsområden (t.ex. miljöfrågor) och belyser hur den nationella rätten och dess tillämpning på dessa områden har påverkats av EU-rätten.


  • 1002, God förvaltning i EU och den nationella praktiken, 15 högskolepoäng
   (Good Administration in the EU and Domestic Practice, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och studiebesök. Vidare innehåller kursen ett flertal skriftliga och muntliga obligatoriska moment, där författande av seminarierapporter och rättsfallsredogörelser ska genomföras. Vissa uppgifter genomförs individuellt, andra i grupp.

  6. Examination

  För båda delkurserna gäller:
  - skriftlig hemtentamen
  - aktivt seminariedeltagande
  - muntliga presentationer individuellt och i grupp
  - skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
  - obligatoriska närvaro vid föreläsningar, gästföreläsningar och studiebesök

  Enstaka missade obligatoriska moment kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

  För att få betyget Väl godkänt (VG) på helkurs krävs, förutom minst godkänt på samtliga ingående delkurser, motsvarande betyg på minst 15 högskolepoäng.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-17Ämnesråd i offentlig rätt
  HT 2019VT 20202019-05-16Ämnesråd i juridik
  HT 20202020-04-28Ämnesrådet i ämnet Juridik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.