Kursplan
 

Retorik i praktiken, 7,5 högskolepoäng

(Applied Rhetoric, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1056SR
Ämnesgrupp: Retorik
Huvudområde: Retorik
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-03-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
• redogöra för olika framförandens retoriska villkor
• redovisa kunskap om grundläggande retorisk teori
• anpassa sina framföranden till olika kommunikationssituationer
• analysera olika kommunikationssituationer
• värdera egna och andras framföranden
• ge konstruktiv respons på framföranden

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen utgår från den klassiska retorikens teori och metod och behandlar den retoriska modellens tillämpning på vår tids kommunikation. Studenten görs medveten om retoriska begrepp och lär sig tillämpa retorikens synsätt på vardagliga kommunikationssituationer i yrkeslivet, såsom sammanträden, föredragningar, presskonferenser, intervjuer och debatter.

Kursen varvar grundläggande retorisk teori med praktiska övningar i de färdigheter som dagens yrkesliv kräver. Studenten tränar sin retoriska förmåga genom att analysera och framför tal anpassade till olika situationers och mottagares retoriska krav. Studenten arbetar praktiskt och redovisar sina arbeten i form av framträdanden, kamratrespons, muntliga diskussioner och i skriftliga inlämningsuppgifter. Kursens tyngdpunkt ligger på att träna olika retoriska färdigheter med relevans för yrkeslivet.

 • Retorik i praktiken, 7,5 högskolepoäng
  (Applied Rhetoric, 7.5 credits)


  1001, Retorik i praktiken: Talövningar, 4,5 högskolepoäng
  (Applied Rhetoric: Speach practice, 4.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1002, Retorik i praktiken: Inlämningsuppgifter, 3 högskolepoäng
  (Applied Rhetoric: Assignments, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid all undervisning.

Enstaka missade undervisningstillfällen kan, efter samråd med kursansvarig, kompletteras med skriftliga eller muntliga uppgifter.

6. Examination

1001: Retorik i praktiken: Talövningar examineras löpande utifrån aktiv närvaro vid seminarier och övningstillfällen,

1002: Retorik i praktiken: Skriftliga inlämningsuppgifter
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2012HT 20142012-08-22Ämnes- och programstyrelse för retorik
VT 2015VT 20152014-11-12Ämnes- och programrådet för retorik
HT 2015VT 20172015-05-29Ämnes- och programrådet för retorik
HT 2017VT 20182017-05-24Ämnes- och programrådet för retorik
HT 2018VT 20192018-05-23Ämnes- och programrådet för retorik
HT 2019VT 20202018-05-22Ämnes- och programrådet för retorik
HT 20202020-05-13Ämnes- och programrådet för retorik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.