Kursplan  
 
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, 15 högskolepoäng
(Human Rights from a European Perspective, 15 credits)
 
Kurskod: 1056JU
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Offentlig rätt
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2017-06-01 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Minst 30 högskolepoäng i offentlig rätt eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

- redogöra för regelverket rörande skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna på Europanivå och på nationell nivå

- självständigt identifiera, tolka, använda och referera till olika typer av rättskällor på nationell, europeisk och internationell nivå med relevans för mänskliga rättigheter

- formulera en juridisk frågeställning

- illustrera tillämpningen av en mänsklig rättighet genom redogörelse av ett rättsfall från Europadomstolen

- föra principiella resonemang om förhållandet mellan tillämpningen av svenska förvaltningsförfattningar och de grundläggande fri- och rättigheterna såsom de framgår av de svenska grundlagarna och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

- uppvisa utvecklad förmåga att bedöma tillförlitligheten och relevans hos olika informationskällor

- skilja mellan juridiskt och annan typ av argumentation samt argumentera utifrån ett juridiskt genomtänkt perspektiv.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar regelverk och rättstillämpning rörande skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna på Europanivå och på nationell nivå. Under kursen studeras rättighetsregleringen i Europakonventionen, EU-stadgan, regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Kursens fokus ligger på Europakonventionen och dess påverkan på rättighetsskyddet i Sverige.

 • Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, 15 högskolepoäng
  (Human Rights from a European Perspective, 15 credits)


 • 1001, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, tentamen, 10 högskolepoäng
  (Human Rights from a European Perspective, Examination, 10 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
  1002, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, seminariedel 1, 1,5 högskolepoäng
  (Human Rights from a European Perspective: Seminar Part 1, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G
  Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
  1003, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, seminariedel 2, 1,5 högskolepoäng
  (Human Rights from a European Perspective: Seminar Part 2, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G
  Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
  1004, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, PM, 2 högskolepoäng
  (Human Rights from a European Perspective: PM, 2 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%

5. Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök.

6. Examination

- skriftlig salstentamen
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

Frånvaro från enstaka seminarium, obligatoriska föreläsningar och studiebesök kan, efter samråd med kurssamordnare, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2018HT 20192017-11-28Beslutades av ämnesrådet inom Offentlig rätt
VT 20202019-11-29Ämnesrådet i juridik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.