Kursplan  
 
Entreprenörskap - ekonomi, kultur, struktur och samhälle (E-EKOS), 30 högskolepoäng
(Entrepreneurship: the Economy, Culture and Society (E-EKOS), 30 credits)
 
Kurskod: 1056ÖV
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program: Entreprenörprogrammet/Entreprenörskap, innovation och marknad
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-08-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Entreprenörprogrammet/Entreprenörskap, innovation och marknad

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse
 • förståelse för individens innovations- och förnyelsekraft samt de psykologiska, kulturella och institutionella förutsättningarna för innovation, entreprenörskap och företagande i samhället
 • grundläggande kunskaper om entreprenörskapets begreppsliga och vetenskapliga utveckling samt aktuella forskningsfrågor
 • förståelse för entreprenöriella processer i samhället

  Färdighet och förmåga
 • förmåga att formulera problem, planera vetenskapliga undersökningar samt analysera entreprenöriella processer
 • förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för resultat av en mindre studie
 • insikt om betydelsen av ett mångvetenskapligt förhållningssätt i studiet av entreprenörskap i samhället

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga attkritiskt värdera entreprenörskapets roll i samhällsekonomisk utveckling
 • förmåga att göra självständiga och etiska ställningstaganden i studiet eller praktik av entreprenörskap.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  E-Ekos är en mångvetenskaplig temabaserad kurs som inleder studierna på Entreprenörprogrammet. Kursen behandlar entreprenörskapets teori- och begreppsliga utveckling ur ett flerdisciplinärt perspektiv. Kursen belyser även betydelsen av de kulturella och institutionella förutsättningarna för innovation och entreprenörskap i samhället. Därutöver har kursen fokus på vetenskapsteori, argumentation och muntlig framställning samt vetenskapligt skrivande.

  • Entreprenörskap - introduktion, 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Entrepreneurship, 7.5 credits)
   Delkursen belyser de mest grundläggande begreppen och teorierna i entreprenörskap utifrån ett flerdisciplinärt perspektiv, bl.a. ekonomi, psykologi, sociologi och etnologi.


  • 1001, Entreprenörskap - introduktion, 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Entrepreneurship , 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Ekonomisk doktrinhistoria, 7,5 högskolepoäng
   (History of Economic Thought, 7.5 credits)
   Delkursen tar upp de viktigaste doktrinhistoriska framställningarna från fysiokraterna fram till Keynes och Friedman. Delkursen vinklas på olika sätt:
   - genomgång av de viktigaste doktrinhistoriska skolbildningar, doktrinerna och ekonomerna
   - idéhistoriska framställningar som sätter in ekonomernas idéer i större sammanhang, i den aktuella tiden och miljön
   - framställningar som tar fasta på det ideologiska innehållet i ekonomernas idéer, exempelvis idén om marknad


  • 1002, Ekonomisk doktrinhistoria, 7,5 högskolepoäng
   (History of Economic Thought, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Ekonomisk teori, 7,5 högskolepoäng
   (Economic Theory, 7.5 credits)
   Delkursen förmedlar de mest grundläggande, för entreprenörsämnet relevanta ekonomiska begreppen och teorierna med inriktning på dynamisk analys.


  • 1003, Ekonomisk teori, 7,5 högskolepoäng
   (Economic Theory, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Entreprenörskap - ekonomi, kultur, struktur och samhälle, 7,5 högskolepoäng
   (Entrepreneurship: the Economy, Culture and Society, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar baskursens centrala teman och ger träning i vetenskapligt skrivande och muntlig framställning. Delkursen utgörs av ett temabaserat projektarbete som ska utföras i mindre grupper. Teman definieras av studenterna inom kursens huvudområden men ska godkännas av lärarna. Exempel på relevanta teman är etik och entreprenörskap, genus och entreprenörskap, den ekonomiska politiken och företagsamheten, integration och företagande, äganderätten och företagsamheten, entreprenörskap och kultur samt globalisering. Kursen inleds med en föreläsning på respektive tema och en kort bibliotekskurs.


  • 1004, Entreprenörskap - ekonomi, kultur, struktur och samhälle, 7,5 högskolepoäng
   (Entrepreneurship: the Economy, Culture and Society, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen kan innefatta föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Seminarier och grupparbeten är obligatoriska.

  6. Examination

  Entreprenörskap - introduktion: Salstentamen och muntlig redovisning samt projektarbete
  Ekonomisk doktrinhistoria: Salstentamen och muntlig redovisning
  Ekonomisk teori: Salstentamen och muntlig redovisning
  Entreprenörskap - ekonomi, kultur, struktur och samhälle: Hemtentamen, projektarbeten och muntlig redovisning.

  Betygskriterier delas ut vid delkursstart.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-06-08Programrådet för Entreprenörskap, innovation och marknad
  HT 20192019-05-27Programrådet för Entreprenörskap, innovation och marknad

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt