Kursplan  
 
Fördjupade periodstudier 1, 7,5 högskolepoäng
(Advanced Studies: Literary Periods 1, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1055LV
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Huvudområde: Litteraturvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-11-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Litteraturvetenskap A, B och C om 30 högskolepoäng vardera eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • på ett fördjupat sätt analysera och diskutera olika skönlitterära verk från en specifik period
 • redogöra för förbindelser mellan olika författarskap samt reflektera kring olika aspekter av intertextualitet
 • problematisera gränsdragningar och definitioner av litterära epoker och den litteraturvetenskapliga kanonbildningen

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen behandlar litterära verk från en viss period, med utgångspunkt i estetiska, teoretiska och historiska frågeställningar. Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om en viss period samtidigt som den också problematiserar gränsdragningar och definitioner av litterära epoker. Den litteraturhistoriska kanonbildningen diskuteras också. Kursen fördjupar studentens litteraturvetenskapliga kompetens genom övning i att självständigt förhålla sig till litteratur från en specifik period samt forskning och teorier kring denna.

  • Fördjupade periodstudier 1, 7,5 högskolepoäng
   (Advanced Studies: Literary Periods 1, 7.5 credits)


  • 1001, Fördjupade periodstudier 1, 7,5 högskolepoäng
   (Advanced Studies: Literary Periods 1, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen kan ges både som campuskurs och som distanskurs.
  -Om kursen ges som campuskurs sker undervisningen i form av föreläsningar och textseminarier
  -Om kursen ges som distanskurs sker undervisningen genom självstudier .

  6. Examination

  Om kursen ges som campuskurs examineras den genom:
  - Skriftlig inlämningsuppgift
  - Aktivt deltagande vid kursens seminarier
  - Muntliga redovisningar,

  Om kursen ges som distanskurs examineras den genom skriftlig hemtentamen.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur


  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.