Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Aktuell forskning inom idéhistoria, 7,5 högskolepoäng
(Current Research in the History of Ideas, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1055IH
Ämnesgrupp: Idéhistoria
Huvudområde: Idéhistoria
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program: Magisterprogram i idéhistoria
Masterprogram i idéhistoria
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-05-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till magister- eller masterprogram i idéhistoria

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • uppvisa fördjupade kunskaper om det idéhistoriska forskningsfältet
 • självständigt redogöra för hur teorier, metoder och källmaterial behandlas i samtida avhandlingar i ämnet
 • insiktsfullt och kritiskt analysera idéhistoriska avhandlingar
 • reflektera över förhållandet mellan ideal och praxis i samtida vetenskaplig verksamhet

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger en orientering över aktuell svensk idéhistorisk forskning. I kursen ingår att läsa ett antal nya avhandlingar i idéhistoria och utifrån dessa diskutera metod och angreppssätt. Samtidigt diskuteras möjliga tema för ett kommande examensarbete. Detta tema styr även valet av arkiv och andra institutioner som besöks under kursen.

  • Aktuell forskning inom idéhistoria, 7,5 högskolepoäng
   (Current Research in the History of Ideas, 7.5 credits)


  • 1001, Aktuell forskning inom idéhistoria, 7,5 högskolepoäng
   (Current Research in the History of Ideas, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier, både med den egna gruppen och med studenter och doktorander från andra närliggande forskningsmiljöer vid högskolan. Dessutom ingår biblioteksvisningar samt studiebesök vid relevanta bibliotek och arkiv.

  6. Examination

  Aktivt seminariedeltagande
  Skriftlig hemtentamen
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2013VT 20142013-05-28Ämnesstyrelsen för idéhistoria
  HT 2014VT 20152013-05-28Ämnesstyrelse idéhistoria
  HT 2015VT 20162015-05-21Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1279/2.1.1/2015
  HT 2016VT 20182015-05-21Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1279/2.1.1/2015
  HT 2018VT 20192018-05-31Ämnesråd i idéhistoria, dnr 2278-2.1.1-2018
  HT 20192019-05-06Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 2055-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.