Kursplan  
 
Genusvetenskap B, 30 högskolepoäng
(Gender studies B, 30 credits)
 
Kurskod: 1055GV
Ämnesgrupp: Genusvetenskap
Huvudområde: Genusvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-12-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Genusvetenskap A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • kritiskt reflektera kring begreppet familj och dess olika betydelser i samhälle och kultur i såväl historien som i samtiden,
 • förklara teorier och begrepp som används i intersektionella analyser,
 • redogöra för ett urval av genusvetenskapliga metoder samt diskutera metodologiska problem,
 • redogöra för kunskap om genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats och kontext, samt forskningsetik.

  Färdighet och förmåga
 • analysera genusskapande institutioner ur historiska och tvärkulturella perspektiv,
 • använda intersektionella teoretiska perspektiv i olika situationer och sammanhang, samt diskutera skillnaderna dem emellan,
 • använda genusvetenskapliga forskningsmetoder, analysredskap och praktiska metodverktyg i en mindre genusvetenskaplig undersökning,
 • formulera, genomföra och presentera en mindre genusvetenskaplig undersökning,
 • skriva stringenta texter av skilda slag inom ramen för akademiskt skrivande.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till olika teoretiska perspektiv och forskningsmetoder,
 • bedöma relevansen hos olika teoretiska perspektiv och forskningsmetoder i relation till en specifik frågeställning.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Under kursen fördjupas tidigare inhämtade kunskaper om samspelet mellan olika maktordningar, så som kön, genus, sexualitet och etnicitet, samt dess betydelse i samhälle och kultur i såväl dåtid som nutid. Särskild vikt läggs vid träning i analytisk förmåga och praktiska arbetssätt som kan användas i självständiga vetenskapliga arbeten.

  • Familjen som genusskapande institution, 7,5 högskolepoäng
   (Family as a Gendering Institution, 7.5 credits)
   I delkursen ”Familjen som en genusskapande institution” analyseras familjen som en genusskapande institution och dess olika betydelser i samhälle och kultur, i såväl historien som samtiden. Under delkursen identifieras och behandlas olika genusvetenskapliga förståelser av begreppet familj. Därtill granskas samtida debatter om familjen som institution och dess betydelse för kön, sexualitet och samhälleliga institutioner kritiskt.


  • 1001, Familjen som genusskapande institution, 7,5 högskolepoäng
   (Family as a Gendering Institution, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Intersektionella teorier, 7,5 högskolepoäng
   (Intersectional Theories, 7.5 credits)
   Delkursen är en teoretisk fördjupningskurs med inriktning mot intersektionella teorier och dess relevans för genusvetenskapliga studier. Under delkursen läses och diskuteras teorier och begrepp som på olika sätt har en ambition att förstå och analysera olika maktordningars sammanflätning. Intersektionella teorier och begrepp används för att analysera olika material, situationer och sammanhang. Svårigheter och dilemman som intersektionella analyser kan medföra behandlas. På så sätt fördjupas och kompliceras kunskapen om intersektionalitet från A-kursen.


  • 1002, Intersektionella teorier, 7,5 högskolepoäng
   (Intersectional Theories, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Kunskap, makt och metoder I, 7,5 högskolepoäng
   (Knowledge, Power, Research Methods I, 7.5 credits)
   Delkursen ger kunskaper i ett urval av genusvetenskapliga forskningsmetoder, med inriktning mot kvalitativa metoder. Delkursen omfattar praktiska metodövningar som ger träning i olika metoder och hur de kan användas i en vetenskaplig studie. Övningarna varvas med diskussioner och reflektioner som fördjupar förståelsen för vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär och relationen mellan kunskap, makt och metoder


  • 1003, Kunskap, makt och metoder I, 7,5 högskolepoäng
   (Knowledge, Power, Research Methods I, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng
   (Academic Paper, 7.5 credits)
   Delkursen innebär att genomföra ett kortare självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Delkursen ger träning i att formulera en avgränsad genusvetenskaplig frågeställning, sätta sig in i relevant forskning inom frågeställningens område, samla in och analysera ett relevant material, samt skriftligt redovisa för arbetet i en uppsats. I delkursen ingår även att diskutera och försvara sitt arbete, samt kommentera och ge konstruktiv respons på andras pågående och färdiga uppsatser. På så sätt övar studenten sig i att inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskap.


  • 1004, Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng
   (Academic Paper, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Uppsatsarbetet sker i mindre grupper om 2-3 studenter. Uppsatshandledning sker huvudsakligen i grupp i samband med seminarierna.

  I de fall delkursen

  6. Examination

  Delkurs 1001 ”Familjen som genusskapande institution” examineras genom
 • Seminariedeltagande
 • Skriftliga inlämningsuppgifter.
 • Skriftlig hemtentamen

  I de fall delkursen samläses med internationella studenter genomförs seminarier på engelska. Studenten får då välja att lämna in de skriftliga inlämningsuppgifterna och hemtentamen på svenska eller engelska.

  Delkurs 1002 ”Intersektionella teorier” examineras genom:
 • Seminariedeltagande
 • Muntlig grupppresentation
 • Hemtentamen

  Delkurs 1003 ” ”Kunskap, makt och metoder I” examineras genom:

 • Seminariedeltagande
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • En uppsats-PM i par

  Delkursen 1004 ”Självständigt vetenskapligt arbete” examineras genom:
 • Uppsats-PM och löpande skriftliga inlämningar
 • Seminariedeltagande
 • Färdigställd uppsats
 • Ventilering av färdigställd uppsats
 • Opponering på minst en uppsats

  Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter i enlighet med anvisningar från delkursansvarig.

  För betyget VG på hela B-kursen krävs motsvarande betyg på kursen ’Självständigt vetenskapligt arbete’ samt ytterligare minst 2 delkurser.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019HT 20192019-05-27Ämnesråd Genusvetenskap
  VT 20202019-11-19Ämnesråd för Genusvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.