Kursplan  
 
Förändring, innovation och konkurrens i en global kontext, 30 högskolepoäng
(Change, Innovation and Competition in a Global Context, 30 credits)
 
Kurskod: 1055FE
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Huvudområde: Företagsekonomi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program: Masterprogram i företagsekonomi
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-05-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Masterprogrammet i företagsekonomi

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• redogöra för företagsekonomiska teorier samt redovisa fördjupade kunskaper om teorier, modeller och begreppsbildning kring förändring, innovation och konkurrens
• kritiskt tolka de institutionella betingelserna för företags och organisationers förändrings- och innovationsförmåga i en global kontext.
• redogöra för ledarskapets förutsättningar och roll i förändrings- och innovationsprocesser
• identifiera och visa insikt i aktuell företagsekonomisk forskning om innovation och företagande

Färdighet och förmåga
• integrera kunskap om människors kreativitet, organisationers innovationskraft samt samhällig och teknologisk förändring.
• analysera, bedöma och hantera komplexa företagsekonomiska förändringsprocesser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
• muntligt och skriftligt redogöra för sina insikter och slutsatser samt anknyta till teoretiska och praktiska kunskaper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt analysera innebörden och användbarheten av olika företagsekonomiska teorier och metoder.
• identifiera olika områden där det finns behov av ytterligare kunskapsutveckling

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar olika dimensioner av företagandets dynamik i teori och praktik. Tyngdpunkten ligger på innovationsprocesser som analyseras på samhälls, bransch och företags/organisations nivå. Såväl historiska som pågående förändringar analyseras inom olika branscher och företag/organisationer i syfte att stärka de teoretiska studiernas koppling till praktiska erfarenheter. Kursen inleds med en bred översikt över den begreppsliga och teoretiska utvecklingen med koppling till studier av förändring med praktiska exempel. Därefter fördjupas studenternas kunskaper i innovationer som motorn i förändrings- och förnyelseprocesser. Studenterna bereds möjlighet att medverka i institutionens högre vetenskapliga seminarier inom programmets profilområde.

 • Förändringens dynamik i teori och praktik, 7,5 högskolepoäng
  (Dynamics of Change in Theory and Practice, 7.5 credits)
  Förändring är det tillstånd som ger företag och organisationer förmågan till omvandling och förnyelse. Det kan vara frågan om förändringar inom befintliga ramar eller innovationer/kvalitativa förändringar som skapar förutsättningar för nya sätt att tänka, förstå och agera. Delkursen problematiserar kring nyckelbegreppens teoretiska grunder med fokus på kvalitativa förändringar. Här ryms perspektiv på förändring på makro, meso och mikro som analysnivåer. Syftet med delkursen är att fördjupa studenternas kunskaper i samhälls- och företagandets dynamik. Fokus ligger på studiet av empiriska fall som illustrerar, så väl historiska som samtida förändringar och förnyelseprocesser i samhället. Exempel på fall som kan studeras är: läkemedelsbranschen, bevakningsbranschen, finansinstitutioner, förändringar i företagspopulationen, osv.


 • 1001, Förändringens dynamik i teori och praktik, 7,5 högskolepoäng
  (Dynamics of Change in Theory and Practice, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
 • Innovation, entreprenörskap och företagande, 7,5 högskolepoäng
  (Innovation, Entrepreneurship and Business Ventures, 7.5 credits)
  Innovationer, exempelvis nya produkter, tjänster, material, produktionsprocesser, marknader, osv. är viktiga förutsättningar för samhällsekonomisk omvandling. Genomförandet av innovationer medför som regel att gamla strukturer såsom företag och institutioner omvandlas eller försvinner och ersätts av nya. Processen uppbärs av entreprenörer som kan vara individer, grupper, företag eller organisationer. Delkursen behandlar samhällets innovationskraft- och entreprenöriell förmåga med fokus på hur och under vilka förhållanden innovationer uppstår, genomförs och påverkar samhällsutveckling. Syftet med delkursen är att fördjupa studenternas kunskaper i innovationsprocesser, innovationens betydelse för samhällsekonomisk utveckling samt ge färdigheter i att initiera och leda innovationsprocesser i företag och organisationer.


 • 1002, Innovation, entreprenörskap och företagande, 7,5 högskolepoäng
  (Innovation, Entrepreneurship and Business Ventures, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
 • Ledning av förändrings- och förnyelseprocesser, 7,5 högskolepoäng
  (Change Management, 7.5 credits)
  Att leda förändringar och förnyelseprocesser innebär att ändra människors attityder och beteenden. Detta är en svår uppgift eftersom införandet av innovationer, exempelvis nya organisationsformer och nya sätt att arbeta upplöser befintliga strukturer och ordning och kan därför upplevas som hotfulla och riskfyllda. Kunskap om och förståelse för de sociala och psykologiska mekanismer som påverkar människors attityder till och beteende inför förändringar kan underlätta ledning av förändringsarbete. Delkursen lägger fokus på de psykologiska dimensionerna på ledning av förändrings- och förnyelseprocesser. Syftet är att fördjupa studenternas kunskaper i ledarskap och om de mänskliga dimensionerna av förändrings- och förnyelseprocesser.


 • 1003, Ledning av förändrings- och förnyelseprocesser, 7,5 högskolepoäng
  (Change Management, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
 • Innovation, institution och konkurrens i en global kontext, 7,5 högskolepoäng
  (Innovation, Institutions and Competition in a Global Context, 7.5 credits)
  Institutioner såsom riskkapital och marknad är viktiga förutsättningar för innovation och konkurrenskraftig företagsamhet. Delkursen lägger fokus på samspelet mellan entreprenöriell verksamhet, riskkapital och marknad i en alltmer globaliserad företagandemiljö. Undervisning ges i form av föreläsningar och diskussionsseminarier. En bärande pedagogiskt inslag i delkursen är att studenterna ska välja och analysera temarelevanta case med utgångspunkt i de teorier och metoder som behandlas i kurslitteraturen.


 • 1004, Innovation, institution och konkurrens i en global kontext, 7,5 högskolepoäng
  (Innovation, Institutions and Competition in a Global Context, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Seminarier och grupparbeten är obligatoriska.

6. Examination

Delkursen Förändringens dynamik i teori och praktik examineras genom seminarieuppgifter, aktivt seminariedeltagande och uppsatsarbeten.
Delkursen Innovation, entreprenörskap och företagande examineras genom aktivt seminariedeltagande, seminarieuppgifter och salstentamen.
Delkursen Ledning av förändrings- och förnyelseprocesser examineras genom aktivt seminariedeltagande, seminarieuppgifter och uppsatsarbete.
Delkursen Innovation, institution och konkurrens i en global kontext examineras löpande genom obligatoriska inlämningsuppgifter, aktivt seminariedeltagande och en uppsats. För VG på helkurs krävs betyget VG på mer än hälften av kursens sammanlagda högskolepoäng
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2018VT 20192018-06-08Programrådet för Masterprogrammet i företagsekonomi
HT 2019VT 20202019-05-03Programråd för Masterprogram i företagsekonomi
HT 20202020-05-29Programråd för Masterprogram i företagsekonomi

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.