Kursplan
 

Rättsstat och offentlig rätt, 15 högskolepoäng

(The Constitutional State and Public Law, 15 credits)
 
Kurskod: 1054JU
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Offentlig rätt
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2014-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2016-02-11.

2. Behörighetskrav

EU, den svenska staten och företagandets villkor, 30 högskolepoäng, och Europarätt: Mänskliga fri- och rättigheter, 15 högskolepoäng.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

- redovisa kunskap om rättsliga normers tillkomst, genom lagstiftning och på andra sätt

- redovisa kunskap om rättsliga normers systematik och användning

- redovisa kunskap och förståelse för frågor om rättsliga normers legitimitet

- kritiskt värdera rättsvetenskaplig litteratur

- självständigt förklara och sammanfatta innehållet i rättsfilosofiska texter.

- formulera en kvalificerad juridisk frågeställning

- självständigt planera, genomföra och redovisa ett rättsvetenskapligt projektarbete

- uppvisa utvecklad förmåga att skilja mellan juridisk och annan typ av argumentation.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar rättsfilosofiska idéer, lagstiftningsmaktens gränser, regelteori, processuella frågor samt frågor om rättssubjekten.

 • Rättsstat och offentlig rätt, 15 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law, 15 credits, 15 credits)
  Kursen behandlar rättsfilosofiska idéer, lagstiftningsmaktens gränser, regelteori, processuella frågor samt frågor om rättssubjekten.

  1001, Rättsstat och offentlig rätt, tentamen, 10 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: Examination, 10 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, Rättsstat och offentlig rätt, seminariemoment 1, 1,5 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: Seminar Part 1, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1003, Rättsstat och offentlig rätt, seminariemoment 2, 1,5 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: Seminar Part 2, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1004, Rättsstat och offentlig rätt, PM, 2 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: PM, 2 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök.

6. Examination

- skriftlig salstentamen
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

Enstaka missade obligatoriska moment kan efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2015HT 20152014-11-27Ämnesrådet
VT 2016HT 20162015-11-15Ämnesrådet
VT 2017HT 20172016-11-302016-11-30
VT 2018HT 20192017-11-28Beslutades av ämnesrådet inom Offentlig rätt
VT 20202019-11-29Ämnesrådet i juridik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.