Kursplan  
 
Rättsstat och offentlig rätt, 15 högskolepoäng
(The Constitutional State and Public Law, 15 credits)
 
Kurskod: 1054JU
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Offentlig rätt
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2014
Giltig t.o.m: VT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2014-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

EU, den svenska staten och företagandets villkor, 30 högskolepoäng, och Europarätt: Mänskliga fri- och rättigheter, 15 högskolepoäng.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

- redovisa kunskap om rättsliga normers tillkomst, genom lagstiftning och på andra sätt

- redovisa kunskap om rättsliga normers systematik och användning

- redovisa kunskap och förståelse för frågor om rättsliga normers legitimitet

- kritiskt värdera rättsvetenskaplig litteratur

- självständigt förklara och sammanfatta innehållet i rättsfilosofiska texter.

- formulera en kvalificerad juridisk frågeställning

- självständigt planera, genomföra och redovisa ett rättsvetenskapligt projektarbete

- uppvisa utvecklad förmåga att skilja mellan juridisk och annan typ av argumentation.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar rättsfilosofiska idéer, lagstiftningsmaktens gränser, regelteori, processuella frågor samt frågor om rättssubjekten.

 • Rättsstat och offentlig rätt, 15 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law, 15 credits, 15 credits)
  Kursen behandlar rättsfilosofiska idéer, lagstiftningsmaktens gränser, regelteori, processuella frågor samt frågor om rättssubjekten.


 • 1001, Rättsstat och offentlig rätt, tentamen, 10 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: Examination, 10 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, Rättsstat och offentlig rätt, seminariemoment 1, 1,5 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: Seminar Part 1, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1003, Rättsstat och offentlig rätt, seminariemoment 2, 1,5 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: Seminar Part 2, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1004, Rättsstat och offentlig rätt, PM, 2 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: PM, 2 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och seminarier. Alla seminarier är obligatoriska.

Vidare innehåller kursen ett flertal obligatoriska moment, både muntliga och skriftliga där rättsfilosofiska frågeställningar diskuteras. Vissa moment utgörs av individuella uppgifter, andra av uppgifter som genomförs i grupp.

6. Examination

Skriftlig salstentamen samt löpande examination och aktivt deltagande på seminarier. Alla seminarier är obligatoriska.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2015HT 20152014-11-27Ämnesrådet
VT 2016HT 20162015-11-15Ämnesrådet
VT 2017HT 20172016-11-302016-11-30
VT 20182017-11-28Beslutades av ämnesrådet inom Offentlig rätt

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.