Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Vetenskapsteori, idéhistoria, 7,5 högskolepoäng
(Theory of Knowledge, History of ideas, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1054IH
Ämnesgrupp: Idéhistoria
Huvudområde: Idéhistoria
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program: Magisterprogram i idéhistoria
Masterprogram i idéhistoria
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-02-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Master- eller Magisterprogram i idéhistoria

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
• sammanfatta grunddragen i de vanligast förekommande teoretiska skolorna inom det disciplinöverskridande vidare historie- och kulturvetenskapliga fältet
• uppvisa fördjupad förståelse av vetenskapliga metoder och olika källor med relevans för kulturanalyser och historiska undersökningar

• systematiskt reflektera över sitt eget kunskapsinhämtande i ett större vetenskapsteoretiskt och historiskt sammanhang

• diskutera olika metodologiska frågor och tolkningsproblem inom humaniora och relatera dessa till den egna inriktningen
• förhålla sig till och värdera hur forskning inom området kan användas även utanför det vetenskapliga sammanhanget

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment  • Vetenskapsteori, idéhistoria, 7,5 högskolepoäng
    (Theory of Knowledge, History of Ideas, 7.5 credits)
    Kursen behandlar vetenskapsteori inom området historiska studier som vid Södertörns högskola inkluderar huvudområdena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap. Kursen inleds med en allmän del i vilken flertal grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, teorier och problem inom det vidare historie- och kulturvetenskapliga fältet presenteras och diskuteras på föreläsningar och seminarium. Därefter följer en ämnesspecifik del i vilken den allmänna teorin relateras till specifika frågeställningar inom idéhistoria.


  • 1001, Vetenskapsteori, idéhistoria, 7,5 högskolepoäng
    (Theory of Knowledge, History of Ideas, 7.5 credits)
    Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier

6. Examination

Kursen examineras genom deltagande i seminarierna samt genom löpande muntliga och skriftliga uppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2014VT 20152014-06-03Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 1455/2.1.1/2014
HT 2015VT 20162014-06-03Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 1455/2.1.1/2014
HT 2016VT 20182014-06-03Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 1455/2.1.1/2014
HT 2018VT 20192018-04-18Ämnesråd i idéhistoria, dnr 1767-2.1.1-2018.
HT 20192019-05-06Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 2055-2.1.1-2019

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.