Kursplan  
 
Sociologi C, 30 högskolepoäng
(Sociology C, 30 credits)
 
Kurskod: 1053SL
Ämnesgrupp: Sociologi
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2017-01-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Sociologi A och Sociologi B om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och kritiskt tolka de sociologiska teoritraditionerna
 • förklara hur sociologisk analys är uppbyggd, d.v.s. hur teori och empiri integreras
 • uppvisa fördjupad kunskap om sociologiska forskningsmetoder och dataanalys
 • självständigt orientera sig om aktuell forskning inom ett specifikt område

  Färdighet och förmåga
 • formulera och analysera en sociologisk problemställning
 • självständigt och kritiskt bedöma olika sociologiska forskningsmetoders användbarhet för egen frågeställning
 • reflektera över hur sociologiska begrepp och teorier kan användas i praktiken
 • muntligt och skriftligt presentera empiriska undersökningsresultat i dialog med olika grupper
 • integrera sociologisk teori och empiri inom ramen för ett uppsatsarbete
 • söka, samla, värdera och kritiska tolka relevant information
 • tillämpa och kontrastera olika typer av datainsamlings- och analysmetoder i sociologi
 • självständigt använda datorprogram för sociologisk dataanalys
 • kritiskt granska och opponera på ett uppsatsarbete

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera sociologisk litteratur och forskning
 • reflektera över sociologins roll i samhället
 • självständigt värdera etiska aspekter i sociologisk forskning

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger studenten tillfälle att ytterligare fördjupa sina kunskaper i sociologisk analys genom att delta i en serie föreläsningar och seminarier där studenten får möjlighet att fortlöpande utveckla sitt sociologiska tänkande i tal och skrift. Tyngdpunkten ligger på genomförandet av en uppsats, som genom en sociologisk studie ger övning i ett vetenskapligt förhållningssätt.


  • Sociologisk analys: Teori och empiri, 9 högskolepoäng
   (Sociological Analysis: Theory and Empirical Research, 9 credits)
   Delkursen integrerar det som traditionellt behandlas under rubrikerna teori och metod. I fokus står hur teori och empiri samspelar i sociologisk analys. Detta görs genom läsning och diskussion av ett antal centrala sociologiska verk där analysen bygger på ett tätt samspel mellan teori och empiri.


  • 1001, Sociologisk analys: Teori och empiri, 9 högskolepoäng
   (Sociological Analysis: Theory and Empirical Research, 9 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
  • Avancerade kvalitativa och kvantitativa metoder, 6 högskolepoäng
   (Advanced Qualitative and Quantitative Research Methods, 6 credits)
   Delkursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över centrala kvantitativa och kvalitativa metoder. Fokus ligger på integrationen av metod i sociologisk forskning samt förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar av sociologiska forskningsmetoders användbarhet för samhällsvetenskapliga undersökningar.


  • 1002, Avancerade kvalitativa och kvantitativa metoder, 6 högskolepoäng
   (Advanced Qualitative and Quantitative Research Methods, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
  • Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Thesis, 15 credits)
   Den studerande genomför ett självständigt uppsatsskrivande kring en väldefinierad sociologisk problemställning. De studerande arbetar individuellt (eller i par) med avgränsade arbetsuppgifter. Uppsatsarbetet är huvudsakligen förlagt till terminens senare del och genomförs självständigt av studenterna under lärares/handledares rådgivning. Handledning kan ske individuellt eller i grupp. Uppsatsen presenteras på ett seminarium vid terminens slut.


  • 1003, Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Thesis, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar med betoning på självständiga litteraturstudier och uppsatshandledning enskilt eller i grupp. Rätten till handledning begränsas till innevarande termin.

  6. Examination

  Sociologisk analys: teori och empiri:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga presentationer
 • Seminariedeltagande.

  Avancerade kvalitativa och kvantitativa metoder:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande
 • Skriftlig hemtentamen

  Uppsats:
 • Författande och försvar av ett självständigt vetenskapligt arbete (uppsats)
 • Muntlig och skriftlig opposition på annan uppsats vid examinationsseminarium

  För att erhålla betyget väl godkänd (VG) på hela kursen krävs betyget VG på uppsatsen.

  Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte uppsatsseminariet där studenten måste medverka.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2017VT 20182017-04-18Ämnesrådet i sociologi
  HT 2018VT 20192018-05-28Ämnesråd för Sociologi
  HT 20192019-04-16Ämnesrådet för sociologi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.