Kursplan  
 
Fördjupade författarskapsstudier 1, 7,5 högskolepoäng
(Advanced Studies: Works of a Selected Writer 1, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1053LV
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Huvudområde: Litteraturvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-11-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Litteraturvetenskap A, B och C om 30 högskolepoäng vardera eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • på ett fördjupat sätt analysera och diskutera skönlitterära och teoretiska verk hos ett enskilt författarskap
 • överblicka och analysera forskningsläget beträffande det författarskap som studeras
 • självständigt diskutera litterära texters samhälleliga och estetiska kontext
 • analysera bärande teman, språk och utvecklingslinjer i ett författarskap.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen lyfter fram och studerar ett eller flera verk av en central enskild författare inom den litteraturvetenskapliga traditionen. Verket eller verken sätts i en teoretisk och samhällelig kontext, närstuderas och analyseras med stöd i aktuell forskningslitteratur. Kursen fördjupar studentens litteraturvetenskapliga kompetens genom övning i att självständigt förhålla sig till litteratur inom ett specifikt författarskap samt forskning och teorier kring detta.

  • Fördjupade författarskapsstudier 1, 7,5 högskolepoäng
   (Advanced Studies: Works of a Selected Writer 1, 7.5 credits)


  • 1001, Fördjupade författarskapsstudier 1, 7,5 högskolepoäng
   (Advanced Studies: Works of a Selected Writer 1, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen kan ges både som campuskurs och som distanskurs.
  -Om kursen ges som campuskurs sker undervisningen i form av föreläsningar och textseminarier

  -Om kursen ges som distanskurs sker undervisningen genom självstudier

  6. Examination

  Om kursen ges som campuskurs examineras den genom:
  - Skriftlig inlämningsuppgift
  - Aktivt deltagande vid kursens seminarier.
  - Muntliga redovisningar

  Om kursen ges som distanskurs examineras den genom skriftlig hemtentamen.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur


  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.