Kursplan  
 
Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng
(Business Studies A, 30 credits)
 
Kurskod: 1053FE
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Huvudområde: Företagsekonomi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2014


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-04-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2013-10-21.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B)

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• redogöra för grundläggande teoretiska utgångspunkter inom företagsekonomi som vetenskaplig disciplin, dess utveckling, perspektiv och fält
• beskriva företagsekonomins studieobjekt, dess olika ämnesområden och tillhörande grundläggande modeller, teorier och begrepp
• exemplifiera hur verksamheter kan ledas och styras samt hur organisationens prestationer och uppoffringar påverkar effektiviteten
• redogöra för de företagsekonomiska redskapen för att analysera, bearbeta och värdera fakta rörande företagets finansiella ställning och resultat
• beskriva hur kunskap och utveckling skapas genom växelverkan mellan vetenskap och praktisk erfarenhet
• beskriva grundläggande vetenskaplig undersökningsmetodik

Färdighet och förmåga
• strukturera och analysera företagsekonomiska problem
• diskutera och jämföra olika företagsekonomiska modeller på ett initierat och omdömesfullt sätt
• använda grundläggande begrepp, teorier och metoder vid beskrivning och analys av olika situationer, problem och möjligheter i företag och organisationer
• söka och bedöma relevant information samt gruppvis genomföra en mindre undersökning inklusive skriftlig och muntlig rapportering samt opposition

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• tillämpa sina kunskaper reflexivt och kritiskt inom området
• diskutera etiska frågeställningar i relation till företagande och ekonomisk utveckling

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger en allmän kunskap i grundläggande företagsekonomi och ger en grund för den fortsatta ekonomutbildningen. Kursen utmärks av ett praktiknära problemorienterat arbetssätt, där exempel hämtade från näringsliv och organisationer behandlas utifrån ett akademiskt och forskarnära perspektiv. Kursen består av följande delkurser:

 • Ekonomisk vetenskap och metodlära, 7,5 högskolepoäng
  (Methods in Business Studies, 7.5 credits)
  Syftet med delkursen är att stimulera till vetenskapsteoretisk reflektion över ekonomivetenskapernas kunskapstraditioner och dess förhållande till andra vetenskaper. Kursen innehåller en bred introduktion till ämnet företagsekonomi, dess studieobjekt och en överblick av olika forskningsmetoder som ämnet använder sig av. Delkursen beskriver den kunskapsutveckling som skett inom ämnet företagsekonomi samt introducerar de mest centrala frågeställningar som området behandlar. Delkursen ger även en presentation av och inblick i aktuella forskningsprojekt. Ett viktigt syfte är att ge en grundläggande förståelse om olika vetenskapliga synsätt, forskningsstrategier och undersökningsdesign samt ge ett kritiskt förhållningsätt till vetenskaplig kunskapsproduktion. Kursen behandlar den metodmässiga begreppsbildningen samt låter studenterna tillämpa och reflektera över dessa begrepp i en mindre studie. Studenten får i ett projekt inhämta kunskap om hur en undersökning planeras, genomförs, skriftligt dokumenteras och muntligt presenteras. I projektet får studenten tillämpa tekniker för insamling av information, tolka resultat samt kritiskt reflektera över och värdera sin egen och andras forskningsprocess.


 • 1001, Ekonomisk vetenskap och metodlära, seminarier, 1,5 högskolepoäng
  (Methods in Business Studies: Seminars, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1002, Ekonomisk vetenskap och metodlära, tentamen, 6 högskolepoäng
  (Methods in Business Studies: Examination, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Samhälle, marknad och företagande, 7,5 högskolepoäng
  (Society, Markets and Business, 7.5 credits)
  Delkursen syftar till att ge en bred samhällsvetenskaplig introduktion till ämnet företagsekonomi och dess studieobjekt.
  Delkursen ger studenterna en djupare förståelse av de grundläggande fenomen och objekt, vilka ämnet företagsekonomi studerar. Genom ett historiskt perspektiv fördjupas studentens föreställningar och förståelse dels om hur det ekonomiska systemets centrala institutioner, nämligen marknader och byråkratier, samt branscher, företag och andra organisationer har utvecklats fram till vår samtid dels om hur samspelet mellan ekonomiska och politiska institutioner har utvecklats under samma period. Studenten introduceras till grundläggande teorier och begrepp som ämnet företagsekonomi tillämpar i analyser av dess studieobjekt. Institutionernas uppkomst och utveckling, marknadernas integration, företagens och innovationernas betydelse samt globaliseringen är frågeställningar som diskuteras utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Delkursen syftar till att ge studenten en förtrogenhet om tidigare, pågående och tänkbara framtida samhällsförändringar samt hur ekonomiska och politiska institutioner både påverkas av och påverkar denna utveckling.


 • 1003, Samhälle, marknad och företagande, seminarier, 1,5 högskolepoäng
  (Society, Markets and Business: Seminars, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1004, Samhälle, marknad och företagande, tentamen, 6 högskolepoäng
  (Society, Markets and Business: Examination, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Redovisning och beskattning, 7,5 högskolepoäng
  (Financial Accounting, 7.5 credits)
  Delkursen ger en introduktion till företagets finansiella rapportering och det samband mellan extern redovisning och beskattning som finns i Sverige. Delkursen innehåller både teoretiska och praktiska inslag. Delkursen inleds med en introduktion till dubbel bokföring och ekonomiska begrepp. Vidare behandlas lagstiftning och kompletterande normgivning, bokslut och bokslutspolitik, upprättande av årsredovisning, räkenskapsanalys med nyckeltal och kassaflödesanalys, redovisningsteori och sambandet mellan redovisning och beskattning.


 • 1005, Redovisning och beskattning, seminarier, 1,5 högskolepoäng
  (Financial Accounting: Seminars, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1006, Redovisning och beskattning, tentamen, 6 högskolepoäng
  (Financial Accounting: Examination, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Ekonomistyrning, 7,5 högskolepoäng
  (Managerial Accounting, 7.5 credits)
  Delkursen ger grundläggande kunskaper om de modeller och metoder som används i ett företags interna styrning och planering. Under delkursens gång behandlas centrala ekonomiska begrepp, resultatplanering, bidragskalkylering, självkostnadskalkylering med påläggs- och ABC-metoden, investeringskalkylering och budgetering.


 • 1007, Ekonomistyrning, seminarier, 1,5 högskolepoäng
  (Managerial Accounting: Seminars, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1008, Ekonomistyrning, tentamen, 6 högskolepoäng
  (Managerial Accounting: Examination, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med obligatoriska inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna genomförs i mindre grupper.

6. Examination

Ekonomisk vetenskap och metodlära:
1001: Genomförande, presentation och försvar av ett projekt vid obligatoriska seminarietillfällen samt opponering av ett annat projekt
1002: Salstentamen

Samhälle, marknad och företagande:
1003: Inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier
1004: Salstentamen

Redovisning och beskattning:
1005: Inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier
1006: Salstentamen

Ekonomistyrning:
1007: Inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier
1008: Salstentamen

För slutbetyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på mer än hälften av poängen.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2012VT 20162016-05-20Ämnesråd
HT 2016HT 20192016-05-20Ämnesråd
VT 2020VT 20202020-02-14Ämnesrådet för företagsekonomi
HT 20202020-05-28Ämnesrådet för företagsekonomi

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

9. övrigt
2013-10-21: kursplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.