Kursplan  
 
Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, 7,5 högskolepoäng
(Research fields and methods in Comparative Literature, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1052LV
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Huvudområde: Litteraturvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-11-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Litteraturvetenskap A-, B- och C om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
 • kritiskt analysera olika teoretiska forskningsfält inom litteraturvetenskap samt relationen dem emellan
 • kritiskt analysera hur olika teoretiska forskningsfält inom litteraturvetenskap genererar olika tolkningsmetoder av studieobjektet i forskningens praktik
 • självständigt analysera och bedöma teoretiska antaganden, frågeställningar och metoder.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen syftar till att ge deltagarna insikter och ett självständigt och kritiskt reflekterat förhållningssätt till teoretiska forskningsfälts position i den litteraturvetenskapliga forskningspraktiken. Därmed uppmärksammas också distinktionen mellan teori och metod. Särskild vikt läggs vid att ge deltagarna tillfälle att självständigt och kritiskt reflektera, såväl muntligt som skriftligt, över interaktion mellan teori, tolkning, metod.

  • Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, 7,5 högskolepoäng
   (Research Fields and Methods in Comparative Literature, 7.5 credits)


  • 1001, Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, 7,5 högskolepoäng
   (Research Fields and Methods in Comparative Literature, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av seminarier. Deltagarna rapporterar vid seminarier muntliga eller skriftliga reflektioner från arbetet med kurslitteraturen samt anvisade arbetsuppgifter och genomför en skriftlig hemtentamen.

  6. Examination

  Kursen examineras genom att deltagarna vid seminarier förmedlar muntliga och skriftliga reflektioner kring kursens texter och inlämnar en skriftlig hemtentamen vid kursens avslutning.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur


  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.