Kursplan  
 
Europa, staten och den offentliga rätten, 60 högskolepoäng
(Europe, the State and Public Law, 60 credits)
 
Kurskod: 1052JU
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Offentlig rätt
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: AB
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2014
Giltig t.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2014-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
- redovisa grundläggande kunskap om det svenska och det EU-rättsliga rättssystemets uppbyggnad och hur EU-rätten kommer in i det svenska rättssystemet
- uppvisa utvecklad förtrogenhet med olika typer av rättskällor
- förstå företagandets offentligrättsliga villkor det vill säga hur företagandet styrs av stat och kommun genom beslut inom olika förvaltningsrättsliga områden
- uppvisa kunskaper om förvaltningsförfarandet och handläggningen av ärenden med anknytning till de rättsområden som kursen behandlar framförallt inom miljö, hälsa och marknad
- sammanfatta och redogöra för regelverket rörande skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna på Europanivå och på nationell nivå
- förklara rättsliga normers systematik och användning
- urskilja rättsliga normers tillkomst, genom lagstiftning och på andra sätt samt uppvisa förståelse för frågor om rättsliga normers legitimitet.

Färdighet och förmåga
- självständigt identifiera, tolka, använda och referera till rimligt kompletta rättskällor
- definiera grundläggande offentligrättsliga begrepp som myndighetsutövning, offentlig förvaltning och beslut
- beskriva handläggningsförfarandet hos en förvaltningsmyndighet
- redogöra för ett rättsfall inom förvaltningsrätten
- illustrera tillämpningen av en mänsklig rättighet genom redogörelse av ett rättsfall från Europadomstolen
- självständigt förklara och sammanfatta innehållet i rättsfilosofiska texter
- självständigt söka juridisk information med olika sökverktyg
- självständigt skriva akademisk text
- uppvisa utvecklad förmåga att bedöma tillförlitlighet och relevans hos informationskällor
- formulera en kvalificerad juridisk frågeställning
- självständigt planera, genomföra och redovisa ett rättsvetenskapligt projektarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- relatera till den offentliga förvaltningens grundläggande rättsliga villkor
- föra principiella resonemang om förhållandet mellan tillämpningen av svenska förvaltningsförfattningar och de grundläggande fri- och rättigheterna såsom de framgår av de svenska grundlagarna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
- kritiskt värdera rättsvetenskaplig litteratur.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar EU, den svenska staten och företagandets villkor. Dessutom behandlas mänskliga fri- och rättigheter i ett europeiskt perspektiv samt rättsstaten och offentlig rätt.

 • EU-rättens grunder, 7,5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar normgivningsförfarande, sanktionssystem, domstols- och myndighetsväsendet, juridisk metod och handlingars offentlighet både i Sverige och i EU.


 • 1001, EU-rättens grunder, tentamen, 5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law: Examination, 5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, EU-rättens grunder, seminariemoment, 2,5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law: Seminars, 2.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G
 • Staten och företagandets villkor, 22,5 högskolepoäng
  (Public Administration and Business, 22.5 credits)
  Delkursen behandlar formerna för den offentliga myndighetsutövningen, dvs förvaltningsmyndigheternas förfarande och myndigheternas ansvar då statliga och kommunala myndigheter fattar beslut om tillstånd, skatter, avgifter och förbud, i samband med företagens verksamhet.


 • 1003, Staten och företagandets villkor, tentamen, 13,5 högskolepoäng
  (Public Administration and Business: Examination, 13.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1004, Staten och företagandets villkor, uppsats, 3 högskolepoäng
  (Public Administration and Business: Essay, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1005, Staten och företagandets villkor, seminariemoment 1, 2 högskolepoäng
  (Public Administration and Business: Seminar Part 1, 2 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1006, Staten och företagandets villkor, seminariemoment 2, 2 högskolepoäng
  (Public Administration and Business: Seminar Part 2, 2 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1007, Staten och företagandets villkor, seminariemoment 3, 2 högskolepoäng
  (Public Administration and Business: Seminar Part 3, 2 credits)
  Betygsalternativ: U/G
 • Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, 15 högskolepoäng
  (Human Rights from a European Perspective, 15 credits)
  Delkursen behandlar rättighetsregleringen i Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.


 • 1008, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, tentamen, 10 högskolepoäng
  (Human Rights from a European Perspective: Examination, 10 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1009, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, seminariemom. 1 , 1,5 högskolepoäng
  (Human Rights from a European Perspective: Seminar Part 1, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1010, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, seminariemom. 2 , 1,5 högskolepoäng
  (Human Rights from a European Perspective: Seminar Part 2, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1011, Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter, PM, 2 högskolepoäng
  (Human Rights from a European Perspective: PM, 2 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Rättsstat och offentlig rätt, 15 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law, 15 credits)
  Delkursen behandlar rättsfilosofiska ideér, lagstiftningsmaktens gränser, regelteori, processuella frågor samt frågor om rättssubjekten.


 • 1012, Rättsstat och offentlig rätt, tentamen, 10 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: Examination, 10 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1013, Rättsstat och offentlig rätt, seminariemoment 1, 1,5 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: Seminar Part 1, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1014, Rättsstat och offentlig rätt, seminariemoment 2, 1,5 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: Seminar 2, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1015, Rättsstat och offentlig rätt, PM, 2 högskolepoäng
  (The Constitutional State and Public Law: PM, 2 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Kursen genomförs av föreläsningar och anslutande seminarier. Alla seminarier är obligatoriska.

Vidare innehåller kursen ett flertal obligatoriska moment både skriftliga och muntliga där rättsfallsredogörelser och rättsutredningar skall genomföras. De obligatoriska uppgifterna utförs delvis individuellt, delvis i grupp. Enstaka missade seminarier kan, efter samrådan med kursansvarig, kompletteras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Ett flertal gästföreläsningar från olika myndigheter och av experter äger rum under denna kurs.

6. Examination

EU-rättens grunder: Skriftlig salstentamen och fortlöpande examination i form av aktivt deltagande på obligatoriska seminarier samt i form av muntliga och skriftliga uppgifter.

Staten och företagandets villkor: Skriftlig salstentamen och fortlöpande examination i form av aktivt deltagande på obligatoriska seminarier samt i form av muntliga och skriftliga uppgifter.

Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter: Skriftlig salstentamen oh fortlöpande examination i form av aktivt deltagande på obligatoriska seminarier samt i form av muntliga och skriftliga uppgifter.

Rättsstat och offentlig rätt: Skriftlig salstentamen och fortlöpande examination i form av aktivt deltagande på obligatoriska seminarier samt i form av muntliga och skriftliga uppgifter där rättsfilosofiska och offentligsrättsliga frågeställningar diskuteras.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på minst 30 högskolepoäng.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2014VT 20162015-05-20Ämnesrådet
HT 2016VT 20172016-04-29Ämnesrådet för Offentlig rätt
HT 2017HT 20172017-05-17Ämnesråd Offentlig rätt
VT 2018VT 20182017-11-28Beslutades av ämnesrådet inom Offentlig rätt
HT 2018HT 20182018-05-17Ämnesråd i offentlig rätt
VT 2019VT 20192018-11-20Ämnesråd i offentlig rätt
HT 2019HT 20192019-05-19Ämnesrådet i juridik
VT 20202019-11-29Ämnesrådet i juridik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.