Kursplan  
 
Idéhistoria A, 30 högskolepoäng
(History of Ideas A, 30 credits)
 
Kurskod: 1051IH
Ämnesgrupp: Idéhistoria
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2013
Giltig t.o.m: VT 2014


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-03-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
• uppvisa kunskap och förståelse för huvudlinjerna i den västerländska idéhistorien - med betoning på det politiska tänkandet − från den grekiska antiken till vår egen tid,
• redogöra för centrala idéer och föreställningar i samtiden mot bakgrund av det politiska tänkandets historia,
• identifiera centrala begrepp i det politiska tänkandet och relatera begreppen till varandra och till historiska sammanhang,

Färdighet och förmåga
• läsa och identifiera argument och problem i idéhistoriska originaltexter,
• begripliggöra idéer i det förgångna och i samtiden genom att placera in dem i deras tidsmässiga politiska, kulturella och intellektuella sammanhang,
• utifrån ett idéhistoriskt perspektiv diskutera och analysera centrala politiska och intellektuella idéer i vår egen tid,
• formulera avgränsade idéhistoriska frågeställningar och diskutera dem i skriftlig form,
• inhämta, sammanställa och i skriftlig och muntlig form redogöra för idéhistoriska kunskaper,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• uppvisa insikt om och ha ett kritiskt förhållningssätt till kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
• inta ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till sitt eget lärande,
• problematisera samtida skeenden och samhällsfenomen utifrån ett idéhistoriskt perspektiv.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

De fem delkurserna behandlar tillsammans huvudlinjerna i den västerländska idéhistorien från den grekiska antiken till vår tid, och sambanden mellan nutida föreställningar och tidigare tänkande. I centrum står det politiska tänkandet och idéer om bland annat makt, rätt, jämlikhet, rättvisa och medborgarskap. Kursen behandlar även filosofins och vetenskapernas historia, liksom allmänna föreställningar om naturen, människan och samhället under olika perioder.

 • Idéer i samtiden, 6 högskolepoäng
  (Contemporary Ideas, 6 credits)
  Delkursen behandlar några viktigare föreställningar i samtiden och deras idéhistoriska bakgrund. Delkursen introducerar också centrala idéhistoriska teman och begrepp.


 • 1001, Idéer i samtiden, 6 högskolepoäng
  (Contemporary Ideas, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Antiken och medeltiden, 6 högskolepoäng
  (Ancient and Medieval History, 6 credits)
  Delkursen behandlar den grekisk-romerska antikens och medeltidens föreställningar om naturen, samhället och människan.


 • 1002, Antiken och medeltiden, 6 högskolepoäng
  (Ancient and Medieval History, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Från renässansen till franska revolutionen, 6 högskolepoäng
  (From the Renaissance to the French Revolution, 6 credits)
  Delkursen behandlar övergången från den antika-medeltida världsbilden till en ny syn på världen. Huvudavsnitt är renässansen och humanismen, reformationen och den naturvetenskapliga revolutionen, politiska idéer från 1600- och 1700-talen samt upplysningsfilosofin.


 • 1003, Från renässansen till franska revolutionen, 6 högskolepoäng
  (From the Renaissance to the French Revolution, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • 1800-talet, 6 högskolepoäng
  (The 19th Century, 6 credits)
  Delkursen belyser de förändringar som skedde i synen på naturen, samhället och människan under 1800-talet. Särskild vikt läggs vid de romantiska idéerna, idealismen och utvecklingsläran.


 • 1004, 1800-talet, 6 högskolepoäng
  (The 19th Century, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Från sekelskiftet 1900 till vår tid, 6 högskolepoäng
  (The 20th and 21st Centuries, 6 credits)
  Delkursen behandlar det senaste århundradets föreställningar om natur, människa, vetenskaper och politik. Av central betydelse är mångfalden när det gäller filosofiska och vetenskapliga strömningar.


 • 1005, Från sekelskiftet 1900 till vår tid, 6 högskolepoäng
  (The 20th and 21st Centuries, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier, men även enskilda arbeten och grupparbeten förekommer. Seminarierna är obligatoriska.

6. Examination

Idéer i samtiden:
Skriftlig examinationsuppgift
Skriftlig och muntlig seminarieuppgift
Aktivt deltagande på seminarierna

Antiken och medeltiden:
Skriftlig hemtentamen
Aktivt deltagande på seminarierna

Från renässansen till franska revolutionen:
Skriftlig hemtentamen
Aktivt deltagande på seminarierna.

1800-talet:
Skriftlig hemtentamen
Aktivt deltagande på seminarierna

1900-talet:
Skriftlig hemtentamen
Aktivt deltagande på seminarierna

På samtliga delkurser krävs aktivt deltagande vid seminarierna. Missade seminarietillfällen kan, efter samrådan med kurs-/delkursansvarig, kompenseras med hjälp av skriftliga inlämningsuppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2013HT 20132013-05-28Ämnesstyrelsen för idéhistoria
VT 2014VT 20142013-11-26Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1592/2.1.1/2013
HT 2014HT 20142013-11-26Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1592/2.1.1/2013
VT 2015VT 20152013-11-26Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1592/2.1.1/2013
HT 2015HT 20152015-05-21Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1279/2.1.1/2015
VT 2016VT 20162015-05-21Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1279/2.1.1/2015
HT 2016HT 20162016-05-27Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1737/2.1.1/2016
VT 2017VT 20172016-05-27Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1737/2.1.1/2016
HT 2017HT 20172017-05-29Ämnesråd i idéhistoria 1812-2.1.1-2017
VT 2018VT 20182017-12-18Ämnesråd i idéhistoria
HT 2018HT 20182018-05-28Ämnesråd i idéhistoria, dnr 2144-2.1.1-2018.
VT 20192018-11-28Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 4285-2.1.1-2018

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.