Kursplan
 

Organisationer, makt och motstånd, 7,5 högskolepoäng

(Organisations, Power and Resistance, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1051GV
Ämnesgrupp: Genusvetenskap
Huvudområde: Genusvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2014-02-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2019-12-12.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet genusvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och kritiskt diskutera teoretiska perspektiv på feministisk organisering i olika samhällsinstitutioner, sociala rörelser och politiska organisationer,
 • redogöra för och kritiskt diskutera intersektionella perspektiv och arbetssätt för förändring av maktordningar inom olika institutionella och organisatoriska sammanhang.

  Färdighet och förmåga
 • självständigt analysera samspelet mellan olika maktrelationer i olika institutionella och organisatoriska sammanhang och redogöra för analysen i muntlig och skriftlig form,
 • självständigt utveckla strategier för förändring av hierarkier och maktrelationer i olika institutionella och organisatoriska sammanhang.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt värdera och bedöma relevansen hos olika arbetssätt för förändring av och former för motstånd mot maktordningar inom olika institutionella och organisatoriska sammanhang,
 • självständigt värdera och bedöma relevansen hos olika arbetssätt för förändring av och former för motstånd mot olika maktordningar i samhället och deras samspel.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen har fokus på organisationer, makt och motstånd och tar upp teoretiska perspektiv på feministisk organisering i olika samhällsinstitutioner, sociala rörelser och politiska organisationer. Centrala teman är behovet av rum för samtal och erfarenhetsutbyte, kollektiva visioner och inkluderande strategier. En viktig fråga är hur maktordningar samspelar i institutioners och organisationers inre hierarkier, strukturer och processer. Intersektionella former för motstånd och arbetssätt för förändring av maktordningar inom institutioner och organisationer behandlas under kursen. Kursen avslutas med en självständigt formulerad fördjupningsuppgift inom kursens tema.

 • Organisationer, makt och motstånd, 7,5 högskolepoäng
  (Organisations, Power and Resistance, 7.5 credits)


  1001, Organisationer, makt och motstånd, 7,5 högskolepoäng
  (Organisations, Power and Resistance, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier och enskilda arbeten.

6. Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig fördjupningsuppgift som redovisas genom skriftlig inlämning och muntlig presentation.

Närvaro och aktivt deltagande på seminarier är obligatoriskt. Upp till 20% missade seminarier kan kompenseras i skriftlig form i enlighet med anvisningar från kursansvarig.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2014VT 20202014-06-05Ämneskollegium, Genusvetenskap
HT 20202020-05-27Ämnesråd för genusvetenskap

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.