Kursplan  
 
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa, 7,5 högskolepoäng
(Cultural Theory: Transnational Processes in Europe, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1051ET
Ämnesgrupp: Etnologi
Huvudområde: Etnologi
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2016-08-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen samt gymnasiekurs Sv B/Sv2 B

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • analysera olika typer av transnationella processer i Europa
 • förklara komplexa samband mellan sociala och kulturella förändringar och problematisera dessa samband på lokala och globala nivåer, mellan individer, grupper och institutioner, samt mellan historiska och samtida tidsperspektiv
 • redogöra för etnologisk praxis och kunskapssyn på en generell nivå

  Färdighet och förmåga
 • självständigt följa kulturteoretisk forskning och utveckling
 • sammankoppla kulturella uttryck och praktiker i en lokal kontext med samhällsövergripande processer

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera kring kulturanvändning och identitetsanvändning med både frigörande och förtryckande syften

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen behandlar tankar om och vetenskapliga perspektiv på kulturella identiteter och historiska processer i Europa, genom att sammanlänka etnologiska, folkloristiska och relaterade disciplinära perspektiv med större teoretiska perspektiv inom samhällsvetenskap och humaniora. Kursen introducerar ett teoretiskt djup för analytiska kategorier som kultur, etnicitet, identitet, ritual och berättande. Studier av empiriska arbeten och teoretiska diskussioner om ovan nämnda kategorier ingår, med utgångspunkt i internationell etnologisk forskning och relaterade discipliner.

  Kursen ger en generell teoretisk grund och förståelse för kunskapssyn och vetenskaplig praxis inom etnologiämnet, samt träning i både akademiskt tal och skrivande.

  • Kulturteori: transnationella processer i Europa, 7,5 högskolepoäng
   (Cultural Theory: Transnational Processes in Europe, 7.5 credits)


  • 1001, Kulturteori: transnationella processer i Europa, 7,5 högskolepoäng
   (Cultural Theory: Transnational Processes in Europe, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar och seminarier.

  6. Examination

  Kursen examineras genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter, seminariedeltagande och deltagande på etnologiämnets högre seminarier samt författande av en kortare uppsats.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2017HT 20172016-11-28Ämnesrådet för etnologi
  VT 2018HT 20182016-11-28Ämnesrådet för etnologi
  VT 2019HT 20192018-11-16Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 4238-2.1.1-2018
  VT 20202019-10-29Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 4083-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.