Kursplan  
 
Moderna resetrender - från volontärturism till flygskam, 7,5 högskolepoäng
(Modern Travel Trends - from Voluntourism to Flight Shame , 7.5 credits)
 
Kurskod: 1050TR
Ämnesgrupp: Turismvetenskap
Huvudområde: Turismvetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-12-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • redogöra översiktligt för historiska och sociologiska perspektiv på den moderna resesektorn
 • identifiera mönster och motsägelser i sociala och samhälleliga fenomen inom resesektorn
 • beskriva och diskutera teoretiska perspektiv som belyser samhällsekonomiska och sociala fenomen, trender och strukturer kopplat till resande och turism
 • redogöra för olika teoretiska ståndpunkter kopplat till resande och besöksnäring
 • kritiskt värdera sina egna och andras föreställningar om resande och turism
 • självständigt undersöka moderna resefenomen som redovisas i en inlämningsuppgift

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  I kursen diskuteras det aktuella kunskapsläget inom samhällsvetenskap och humaniora avseende sociala, samhällsekonomiska och socialpsykologiska fenomen, trender och strukturer som påverkar dagens resemönster och besöksnäring. Moderna fenomen och begrepp, som exempelvis flygskam, tågskryt, delningsekonomi, instagrammability och voluntärturism, identifieras och diskuteras. Med utgångspunkt från dessa moderna fenomen problematiseras dagens moderna och alltmer sammansatta resesektor och besöksnäring med hjälp av kritiska teorier, som exempelvis postkoloniala teorier och diskurspsykologi. Under kursen tränas studenten i att arbeta vetenskapligt och i kritiskt tänkande.

  • Moderna resetrender - från volontärturism till flygskam, 7,5 högskolepoäng
   (Modern Travel Trends - from voluntourism to flight shame , 7.5 credits)


  • 1001, Skriftlig inlämning, 4 högskolepoäng
   (Take home exam, 4 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Webbinarieserie, 3,5 högskolepoäng
   (Online classes , 3.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen genomförs på distans och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningen sker till stor del via högskolans distansverktyg. Undervisningen består av videoföreläsningar samt obligatoriska webbinarier (online-seminarier) och självständig skriftlig hemuppgift.

  Undervisning på engelska kan förekomma.

  6. Examination

  1001, Skriftlig inlämning, 4 högskolepoäng

  - Hemtentamen

  1002, Webbinarieserie, 3,5 högskolepoäng

  - Muntliga presentationer individuellt
  - Webbinariedeltagande
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur


  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.