Kursplan  
 
EU-rättens grunder, 7,5 högskolepoäng
(An Introduction to European Law, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1050JU
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Offentlig rätt
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2014-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2016-02-11.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

- redovisa grundläggande kunskaper om det svenska och det EU-rättsliga rättssystemets uppbyggnad

- beskriva hur EU-rätten kommer in i det svenska rättssystemet

- uppvisa förståelse för rättsordningens funktioner i samhället

- redovisa olika typer av rättskällor på nationell och europeisk nivå och i olika media

- under vägledning, söka juridisk information med olika sökverktyg

- identifiera de relevanta nationella rättskällorna (lagtexter, förarbete, rättspraxis, doktrin) för att lösa enkla juridiska frågeställningar

- referera till nationellt juridiskt material.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar normgivningsförfarandet, sanktionssystem, domstols- och myndighetsväsendet, juridisk metod samt handlingars offentlighet både i Sverige och i EU.

 • EU-rättens grunder, 7,5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law, 7.5 credits)
  Kursen behandlar normgivningsförfarandet, sanktionssystem, domstols- och myndighetsväsendet, juridisk metod samt handlingars offentlighet både i Sverige och i EU.


 • 1001, EU-rättens grunder, tentamen, 5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law: Examination, 5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, EU-rättens grunder, seminariemoment, 2,5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law: Seminars, 2.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

5. Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök.

6. Examination

- skriftlig salstentamen
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

Enstaka missade obligatoriska moment kan efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2015VT 20182015-05-20Ämnesrådet
HT 20182018-05-17Ämnesråd i offentlig rätt

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.