Kursplan  
 
EU-rättens grunder, 7,5 högskolepoäng
(An Introduction to European Law, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1050JU
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Offentlig rätt
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2014-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2016-02-11.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

- redovisa grundläggande kunskaper om det svenska och det EU-rättsliga rättssystemets uppbyggnad

- beskriva hur EU-rätten kommer in i det svenska rättssystemet

- uppvisa förståelse för rättsordningens funktioner i samhället

- redovisa olika typer av rättskällor på nationell och europeisk nivå och i olika media

- under vägledning, söka juridisk information med olika sökverktyg

- identifiera de relevanta nationella rättskällorna (lagtexter, förarbete, rättspraxis, doktrin) för att lösa enkla juridiska frågeställningar

- referera till nationellt juridiskt material.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar normgivningsförfarandet, sanktionssystem, domstols- och myndighetsväsendet, juridisk metod samt handlingars offentlighet både i Sverige och i EU.

 • EU-rättens grunder, 7,5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law, 7.5 credits)
  Kursen behandlar normgivningsförfarandet, sanktionssystem, domstols- och myndighetsväsendet, juridisk metod samt handlingars offentlighet både i Sverige och i EU.


 • 1001, EU-rättens grunder, tentamen, 5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law: Examination, 5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, EU-rättens grunder, seminariemoment, 2,5 högskolepoäng
  (An Introduction to European Law: Seminars, 2.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

5. Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök.

6. Examination

- skriftlig salstentamen
- aktivt seminariedeltagande
- muntliga presentationer individuellt och i grupp
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

Enstaka missade obligatoriska moment kan efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2015VT 20182015-05-20Ämnesrådet
HT 20182018-05-17Ämnesråd i offentlig rätt

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.