Kursplan
 

Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa, 30 högskolepoäng

(Ethnology B, Specialisation in Cultural Diversity in Europe , 30 credits)
 
Kurskod: 1050ET
Ämnesgrupp: Etnologi
Huvudområde: Etnologi
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2016
Giltig t.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2016-01-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Etnologi A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • diskutera och behandla kulturvetenskapliga frågeställningar om klass, genus, etnicitet och andra sociala identitetskonstruktioner i jämförande europeisk belysning
 • diskutera och behandla frågor om etniska relationer, mångfaldens organisation samt migration och globalisering
 • presentera och diskutera teorier om kulturella och sociala processer i komplexa samhällen

  Färdighet och förmåga
 • samla in, bearbeta och i uppsatsform presentera ett etnologiskt material inom ett valt problemområde
 • framställa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter
 • problematisera och göra enklare tillämpningar av vetenskaplig reflexivitet i egna och andras texter
 • delta i vetenskapliga diskussioner och genomföra presentationer av vetenskapliga texter och av egna arbeten

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • inta ett prövande förhållningssätt till vetenskapliga, visuella och litterära representationer av ras, kultur och etnicitet
 • förhålla sig vetenskapligt till samhällsrelaterade problematiker utifrån frågeställningar rörande mångfald, baserade bl.a. på genus, etnicitet, klass och kultur
 • visa medvetenhet om etiska frågor och problem inom etnologisk forskning

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger fördjupade kunskaper i teoretiska perspektiv och begrepp i studier av kulturell mångfald, kulturella processer, etniska relationer och migration i både svenskt och internationellt perspektiv. Särskild tonvikt läggs på metodfrågor och studier av hur mångfalden i samhället gestaltas, hanteras och organiseras. Viktiga inslag i kursen är egna fältstudier, litteraturseminarier och dokumentation.

 • Kulturell komplexitet och globala processer, 7,5 högskolepoäng
  (Cultural Complexity and Global Processes, 7.5 credits)
  Delkursen ger fördjupade kunskaper om frågeställningar aktuella vid studier av kulturell komplexitet, individ och struktur, synkrona och diakrona processer. Teoribildning rörande kulturell variation, etnicitet, nationell identitet, genus och makt utgör centrala teman. Delkursen problematiserar även olika rasbegrepp. Delkursen behandlar dessutom frågor om hur olika nationalstater hanterar kulturella och etniska skillnader, frågor om mångfaldens organisation, migration och globalisering. Delkursen ger grundläggande kunskaper i några av de teoretiska perspektiv som format etnologisk kulturanalys.

  1001, Kulturell komplexitet och globala processer, 7,5 högskolepoäng
  (Cultural Complexity and Global Processes, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Vetenskaplig reflexivitet och etnologiska metoder, 7,5 högskolepoäng
  (Reflexivity and Ethnological Methods, 7.5 credits)
  Delkursen ger övning i etnologiskt fältarbete såsom intervju- och andra dokumentationstekniker samt ytterligare kunskaper i arkivkunskap. Frågor om granskande förhållningssätt till vetenskaplig text samt källkritik, etik och tolkning diskuteras ingående. Delkursen ger fördjupade kunskaper om ämnets arbetsmetoder. Genom textstudier problematiseras vetenskaplig reflexivitet under olika tidsperioder. Övningar i etnologiska arbetsmetoder och vetenskaplig reflexivitet ingår.

  1002, Vetenskaplig reflexivitet och etnologiska metoder, 7,5 högskolepoäng
  (Reflexivity and Ethnological Methods, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Tillämpad etnologi och uppsats, 15 högskolepoäng
  (Ethnological Practice and Essay, 15 credits)
  Delkursens första moment omfattar skriftliga och muntliga övningar i etnologiska arbetsmetoder som en förberedelse inför B-uppsatsen. Delkursens andra moment består av B-uppsatsarbetet baserat på empiriskt material. Uppgifterna under det första momentet är kopplade till föregående delkurser. Parallellt med uppsatsarbetet hålls seminarier och ges handledning.

  1003, Tillämpad etnologi, 7,5 högskolepoäng
  (Ethnological Practice, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1004, B-uppsats, 7,5 högskolepoäng
  (B-Level Essay, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

6. Examination

1001 - Kulturell komplexitet och globala processer:
Individuellt skriftligt arbete och muntliga och skriftliga övningar inför och under seminarierna.

1002 - Vetenskaplig reflexivitet och etnologiska metoder:
Individuellt skriftligt arbete och muntliga och skriftliga övningar inför och under seminarierna.

1003-1004 Tillämpad etnologi och uppsats:
(1003 - Tillämpad etnologi) Fältarbete, individuellt skriftligt arbete, muntliga och skriftliga övningar inför och under seminarierna.

(1004 - B-uppsats) Fältarbete, uppsatsskrivande, uppsatsseminarier och opposition.

Ett seminarium på varje delkurs kan kompenseras skriftligt.

För att få VG på delkursen Tillämpad etnologi och uppsats krävs VG på B-uppsatsen.

För betyget VG på hela B-kursen krävs betyget VG på minst 15 högskolepoäng. I dessa 15 högskolepoäng ska B-uppsats, 7,5 högskolepoäng (1004) ingå.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2016HT 20162016-05-30Ämnesrådet för etnologi
VT 2017VT 20172016-05-30Ämnesrådet för etnologi
HT 2017HT 20172017-05-29Ämnesrådet för etnologi
VT 2018VT 20182017-11-23Ämnesrådet för etnologi
HT 2018HT 20182018-05-24Ämnesrådet för etnologi
VT 2019VT 20192018-11-16Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 4238-2.1.1-2018
HT 2019HT 20192019-04-29Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 1996-2.1.1-2019
VT 2020VT 20202019-10-29Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 4083-2.1.1-2019
HT 20202020-04-02Ämnesrådet Etnologi, D.nr: 1754-2.1.1-2020

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.