Kursplan  
 
Metodstudium, 7,5 högskolepoäng
(Studies of method, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1050ES
Ämnesgrupp: Estetik
Huvudområde: Estetik
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-05-31 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i estetik eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • analysera metoder som kan användas inom estetiken som forskningsfält,
 • självständigt diskutera beröringspunkter mellan samtida kritisk teori och estetiken som forskningsfält,
 • självständigt kontrastera och tillämpa adekvata metoder för att skriva vetenskapliga arbeten inom estetikämnet,
 • föra en fördjupad och nyanserad argumentation för en självständig ståndpunkt inom det estetiska området.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen är inriktad mot studier och kritisk diskussion av metoder som används för vetenskapligt arbete på det estetiska fältet. I kursen studeras särskilt samtida kritisk teori och hur den kan tillämpas inom ämnets ramar.

  • Metodstudium, 7,5 högskolepoäng
   (Studies of method, 7.5 credits)


  • 1001, Metodstudium, 7,5 högskolepoäng
   (Studies of method, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar och seminarier.

  6. Examination

  Kursen examineras genom:

  - Skriftlig hemtentamen
  - Skriftliga inlämningsuppgifter
  - Seminariedeltagande
  - Muntliga redovisningar
  - Obligatorisk närvaro vid föreläsningar

  Sammanlagd frånvaro från föreläsningar och seminarier om högst 20% kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 20192018-11-23Ämnes- och programrådet i Estetik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen för inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.