Kursplan  
 
Metodstudium, 7,5 högskolepoäng
(Studies of method, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1050ES
Ämnesgrupp: Estetik
Huvudområde: Estetik
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-05-31 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i estetik eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • analysera metoder som kan användas inom estetiken som forskningsfält,
 • självständigt diskutera beröringspunkter mellan samtida kritisk teori och estetiken som forskningsfält,
 • självständigt kontrastera och tillämpa adekvata metoder för att skriva vetenskapliga arbeten inom estetikämnet,
 • föra en fördjupad och nyanserad argumentation för en självständig ståndpunkt inom det estetiska området.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen är inriktad mot studier och kritisk diskussion av metoder som används för vetenskapligt arbete på det estetiska fältet. I kursen studeras särskilt samtida kritisk teori och hur den kan tillämpas inom ämnets ramar.

  • Metodstudium, 7,5 högskolepoäng
   (Studies of method, 7.5 credits)


  • 1001, Metodstudium, 7,5 högskolepoäng
   (Studies of method, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar och seminarier.

  6. Examination

  Kursen examineras genom:

  - Skriftlig hemtentamen
  - Skriftliga inlämningsuppgifter
  - Seminariedeltagande
  - Muntliga redovisningar
  - Obligatorisk närvaro vid föreläsningar

  Sammanlagd frånvaro från föreläsningar och seminarier om högst 20% kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 20192018-11-23Ämnes- och programrådet i Estetik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.