Kursplan  
 
Event och projekt med digital marknadsföring, 30 högskolepoäng
(Event and project with digital marketing, 30 credits)
 
Kurskod: 1049TR
Ämnesgrupp: Turismvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 60% Tekniska området 40%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-09-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse
 • Beskriva produktkoncept för olika typer av event och möten i besöksnäringen
 • Beskriva ett event vad gäller aspekterna resurser och funktioner
 • Redogöra för olika steg inom eventprocessen från idégenerering till utvärdering
 • Redogöra för event- och mötesindustrins omfattning och struktur
 • Beskriva hur digital marknadsföring och teknik för detta kan användas av eventföretaget
 • Redogöra för hur digital tjänsteutveckling kan understödja utveckling av eventprodukten
 • Beskriva teoretiska principer för projektplanering och projektorganisation

  Färdigheter och förmåga
 • Skapa ett kunderbjudande för ett företag utifrån ett mötes- eller upplevelsebehov
 • Identifiera utmaningar och möjligheter som eventföretag ställs inför samt föreslå problemlösningar
 • Välja och tillämpa lämpliga analysverktyg och planeringsmetoder för event- och projektledning.
 • Ur ett projektledningsperspektiv muntligt argumentera för projektupplägg med eventbeställare samt leda projektmöten
 • Planera och genomföra en projektbaserad undersökning samt skriva, försvara och granska en framarbetad eventprojektplan
 • Använda digitala lösningar för marknadsföring och tjänsteproduktutveckling inom event

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Granska och diskutera event- och projektledningsarbetets värdeskapande effekter för eventföretaget
 • Värdera konsekvenserna för ett events omvärld och för hållbar utveckling i samhället
 • Diskutera digitala lösningar och teknikval med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter inom event och turism

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Under kursen integreras kunskap om projekthantering, eventupplevelser, produktkonceptsutveckling, besöksnäringen och digitalisering utifrån ett hållbart perspektiv. Initialt studeras projektstyrning och projektorganisation utifrån en eventprocess. Studenterna tränas i att arbeta i grupp med olika roller. Arbetet i dessa grupper resulterar i olika former av projektrapporter. Vidare behandlar kursen eventupplevelser och mötesbehov, som är en grund för produktkonceptutveckling. Event- och mötesindustrins företag med tillhörande roller att utveckla, sälja och genomföra eventprojekt studeras. Möjligheter och utmaningar med digital marknadsföring och tjänsteutveckling behandlas. Exempel på digitaliseringsfrågor är marknadsföring via sociala medier och bokning online. Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med näringsliv samt kommuner och regioner i Sverige, som ger praktisk kunskap och möjlighet att studera verkliga projekt.

  • Event och projekthantering, 7,5 högskolepoäng
   (Event and project management, 7.5 credits)
   Delkursen täcker hela eventprocessen där projektstyrning och eventmanagement är centralt. Inledningsvis diskuteras framväxten av fenomenet event utifrån ett allmänt samhällsperspektiv. Kursen fortsätter med en studie av de olika stegen inom eventmanagement som exempelvis idégenerering, produktion och utvärdering. Vidare studeras viktiga aspekter under faserna som exempelvis ledning, eventens aktörer och finansiering. Därefter diskuteras projektledningens roll och arbetsuppgifter för olika typer av event. Utifrån genomgångna analysverktyg och planeringsmetoder upprättas en hållbar eventplan med tillhörande ekonomiska konsekvenser. Eventplanen presenteras och diskuteras särskilt utifrån ett hållbart företags- och samhällsperspektiv. Kritiska moment i eventplanen med tillhörande möjliga problemlösningsförslag lyfts fram. Slutligen kommer projektledningens betydelse och roll för eventmanagement att analyseras och diskuteras utifrån ett hållbart perspektiv.


  • 1001, Event och projekt, projekt, 6,5 högskolepoäng
   (Event and project, project , 6.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Event och projekt, seminariedeltagande , 1 högskolepoäng
   (Event and project management, seminar participation , 1 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Upplevelser och möten skapade av besöksnäringen, 7,5 högskolepoäng
   (Experiences and meetings created by the hospitality industry, 7.5 credits)
   Delkursen handlar om hur eventupplevelser och mötesbehov kan skapa en besökarefterfrågan samt hur besöksnäringen skapar ett matchande hållbart kunderbjudande. Kursen inleds med att gå igenom eventkonceptet, dess beståndsdelar och vilka typer av event som kan hanteras av besöksnäringen rent allmänt. Vidare studeras vad en attraktiv upplevelse är för en besökare och hur dessa kan förstärkas genom olika typer av delerbjudande som exempelvis ”spännande berättelser”. I kursen diskuteras hur attraktiva event kan skapas. Utifrån den efterfrågan som eventupplevelser skapar analyseras därefter det utbud som behövs i form av eventindustrins olika aktörer och produkterbjudanden. Särskilt diskuteras rollerna som eventbeställare och eventleverantör. Vidare diskuteras vad professionella möten är och hur mötesindustrin är upplagd. Slutligen skapas ett kunderbjudande utifrån en attraktiv upplevelse för ett event- eller mötesföretag där kreativitet, lönsamhet och entreprenörskap är viktigt.


  • 1003, Upplevelser och möten, projekt, 6,5 högskolepoäng
   (Experiences and meetings, project , 6.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1004, Upplevelser och möten, seminariedeltagande, 1 högskolepoäng
   (Experiences and meetings, seminar participation , 1 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Digital marknadsföring och tjänsteutveckling inom event, 7,5 högskolepoäng
   (Digital marketing and service development in events, 7.5 credits)
   Delkursen tar upp hur digitalisering och digital affärsutveckling skapar möjligheter och utmaningar inom besöksnäringen samt dess samhälleliga konsekvenser, speciellt för eventföretag. I delkursen lär sig studenterna analysera erbjudanden ur ett tjänstelogiskt perspektiv där digitala resurser kombineras med andra resurser.
   Delkursen behandlar marknadsföring via digitala kanaler ur ett både praktiskt och teoretiskt perspektiv med speciellt fokus på eventföretag. Speciellt fokus läggs på samskapande av värde mellan konsumenter och organisation via interaktiva digitala kanaler, till exempel sociala medier. I delkursen genomför studenterna en empirisk studie och teknikövningar inom digital marknadsföring.


  • 1005, Digital marknadsföring inom event, fältstudier/workshopar , 1 högskolepoäng
   (Digital marketing in events, field studies/workshops , 1 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1006, Digital marknadsföring inom event, uppgifter , 3,5 högskolepoäng
   (Digital marketing in events, assignments , 3.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1007, Digital marknadsföring inom event, tentamen , 3 högskolepoäng
   (Digital marketing in events, exam , 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Eventprojekt - strategi, genomförande och digitalisering, 7,5 högskolepoäng
   (Event project - strategy, implementation and digitization, 7.5 credits)
   Delkursens huvudinnehåll är att planera och diskutera genomförandet av ett helt event- eller mötesprojekt, som är verkligt eller fiktivt. Initialt på delkursen studeras hur ett helt eventprojekt är upplagt och organiserat samt kritiska frågor för ett framgångsrikt projekt. Därefter skapas ett välplanerat projekt utifrån en verklig eller fiktiv situation. Utgångspunkten är att identifiera en eventupplevelse eller ett mötesbehov som företag i event- och mötesindustrin kan hantera. Genom att använda koncept och metoder som har diskuterats under tidigare delkurser utvecklas en projektplan och organisation för eventet eller mötet. Särskilt planeras hur digitalt stöd kan ske i marknadsföring och tjänsteutveckling. Ett redan genomfört eventprojekt, som liknar det projektet ovan, analyseras avseende dess starka och svaga sidor. En projektrapport upprättas som innehåller event- eller mötesprodukt, projektplan, projektorganisation, ekonomiska och personella konsekvenser, upplägg av eventmanagement, digitalt stöd, genomförandeaspekter, hållbarhetsplanering och kritisk analys av eventprojektet. Den presenteras och försvaras på ett seminarium.


  • 1008, Eventprojekt - strategi och genomförande, projekt, 6,5 högskolepoäng
   (Event project - strategy and implementation, project , 6.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1009, Eventprojekt-strategi och genomförande,seminariedeltagande, 1 högskolepoäng
   (Event project-strategy and implementation,seminar participat, 1 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Föreläsningar, seminarier, workshoppar, fältstudier, datorövningar, projektarbeten och grupparbeten.

  6. Examination

  Event och projekthantering:

  1001: skriftlig gruppvis projekt
  1002: aktivt deltagande i seminarium med muntlig presentation och opposition

  Upplevelser och möten skapade av besöksnäringen:

  1003: skriftlig gruppvis projekt
  1004: aktivt deltagande i seminarium med muntlig presentation och opposition

  Digital marknadsföring och tjänsteutveckling inom event:

  1005: deltagande vid workshoppar och fältstudier
  1006: skriftliga och tekniska inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
  1007: hemtentamen, självständig individuell skriftlig inlämningsuppgift, tentamen

  Eventprojekt - strategi, genomförande och digitalisering:

  1008: skriftlig gruppvis projekt
  1009: aktivt deltagande i seminarium med muntlig presentation och opposition

  Frånvaro från högst ett (1) seminarietillfälle per delkurs kan i samråd med kursansvarig kompenseras med en skriftlig individuell inlämningsuppgift för examinationsmoment 1002, 1004 och 1009. Frånvaron av mer än ett seminarietillfälle kan inte kompenseras utan måste examineras inom ramen för nästa kurstillfälle.

  Frånvaro från mindre än hälften av workshoppar och fältstudier för examinationsmomenten 1005 kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Frånvaron av mer än hälften kan inte kompenseras utan måste examineras inom ramen för nästa kurstillfälle
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 20202019-11-25Ämnesrådet för turismvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.