Kursplan  
 
Litteraturvetenskap A med skapande svenska, 30 högskolepoäng
(Comparative Literature A with Creative Writing, 30 credits)
 
Kurskod: 1049LV
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Huvudområde: Litteraturvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-01-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse
 • redogöra för grunderna i litteraturens historia
 • överblickande beskriva litterär kanonbildning som kulturhistorisk konstruktion och dess genusaspekter

  Färdigheter och förmåga
 • tillgodogöra sig och identifiera litteratur från olika genrer och epoker
 • beskriva och sammanfatta enklare teoretiska resonemang kring estetiska texter
 • uttrycka sig skriftligt på ett klart och resonerande språk
 • tillämpa elementära teoretiska och metodiska tillvägagångssätt vid litteraturanalys
 • använda grundläggande litteraturvetenskapliga och stilistiska begrepp och praktisera dessa i analysen

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt och i dialog med andra analysera och tolka skönlitteratur i olika genrer på ett grundläggande sätt
 • förstå och förklara betydelsen av ett kritiskt, förberett och faktagrundat förhållningssätt.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen inleds med en introduktion till det litteraturvetenskapliga studiet. I delkurs två och tre behandlas den europeiska litteraturens historia. Delkurs fyra studerar 1900-talets litteratur i ljuset av nya medieteknologier. Parallellt med övriga delkurser läser studenterna samtidigt delkursen Skapande svenska.

  Varje moment presenterar och diskuterar ett historiskt innehåll parallellt med teoretisk-metodiska aspekter på detta. Kursen som helhet ger en introduktion i litteraturens historia från antiken till 1900, litteraturvetenskapliga begrepp och grundläggande tolkningsteorier.


  • Att analysera litteratur och genre, 4,5 högskolepoäng
   (Analyzing Literature and Genres, 4.5 credits)
   Delkursen ger en introduktion till det litteraturvetenskapliga studiet genom att inledningsvis problematisera litteraturhistorieskrivningens historia och dess klassiker- och kanonbegrepp. Därefter ges en introduktion till litterär analys av de tre klassiska genrerna: dramatik, lyrik, epik och deras moderna motsvarigheter. Vissa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp introduceras liksom metoder för att analysera skönlitterära texter.


  • 1001, Att analysera litteratur och genre, 4,5 högskolepoäng
   (Analyzing Literature and Genres, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Antiken till 1600-talet, 8 högskolepoäng
   (From Antiquity to the 17th Century, 8 credits)
   Antiken läses som kulturhistorisk konstruktion. Skriftbegreppet (muntlig/skriftlig) studeras och diskuteras med utgångspunkt i några bärande texter. Delkursen behandlar därefter Eddan och den isländska sagan, medeltidens och renässansens litteratur fram till Shakespeare och 1600-talets dramatik.


  • 1002, Antiken till 1600-talet, 1, 4 högskolepoäng
   (From Antiquity to the 17th Century, 1, 4 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1003, Antiken till 1600-talet, 2, 4 högskolepoäng
   (From Antiquity to the 17th Century, 2, 4 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Från sekelskifte till sekelskifte 1700 till 1900, 8 högskolepoäng
   (From 1700 to 1900, 8 credits)
   Från 1600-talets genombrott för kvinnliga dramatiker och skådespelare och ny diskussion av äktenskapet fortsätter kursen med romanens uppkomst och dess relation till den framväxande borgerlighetens självkonstruktion via en ny iscensättning av klass och genus. Därefter behandlas förromantikens och romantikens stil och teman, liksom den nya framväxande subjektiviteten. Genom några av 1800-talets centrala texter och stora teman - klass, familj och äktenskap - undersöker kursen hur litterära epoker som realism, naturalism och dekadens leder över i moderniteten.


  • 1004, Från sekelskifte till sekelskifte 1700 till 1900, 1, 4 högskolepoäng
   (From 1700 to 1900, 1, 4 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1005, Från sekelskifte till sekelskifte 1700 till 1900, 2, 4 högskolepoäng
   (From 1700 to 1900, 2, 4 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Litteratur och andra medier, 5 högskolepoäng
   (Literature and other Media, 5 credits)
   Delkursen behandlar hur litteraturen fungerar som ett medium bland andra medier, såsom film och fotografi. I ljuset av nya medieteknologier studeras delar av 1900-talets litteratur. Kursen undersöker den modernistiska litteraturen i ett nytt estetiskt, teknologiskt och socialt landskap och hämtar jämförande exempel ur det senare 1900-talets litteratur.


  • 1006, Litteratur och andra medier, 5 högskolepoäng
   (Literature and other Media, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Skapande svenska 1, 4,5 högskolepoäng
   (Creative Writing 1, 4.5 credits)
   I delkursen ges studenten möjlighet att öva och utveckla sitt eget skrivande i anslutning till kurslitteraturen och får därmed viss inblick i litterärt skapande, textanalys och texttolkning.


  • 1007, Skapande svenska 1, 4,5 högskolepoäng
   (Creative Writing 1, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Samtliga seminarier är obligatoriska.

  6. Examination

  Att analysera litteratur och genrer
  1001 Seminariepresentationer, skriftlig uppgift samt en skriftlig salstentamen.

  Antiken till 1600-talet:
  1002: Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.
  1003: Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.

  Från sekelskifte till sekelskifte 1700 till 1900:
  1004: Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.
  1005: Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.

  Litteratur och andra medier:
  1006: Skriftlig uppgift samt aktivt deltagande vid seminarierna.

  Skapande svenska 1:
  1007: Studenten fullgör självständiga skrivuppgifter samt deltar aktivt vid seminarierna.

  Högst 25% av missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur


  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.