Kursplan  
 
Introduktion till socialt arbete, 60 högskolepoäng
(Introduction to Social Work , 60 credits)
 
Kurskod: 1048SA
Ämnesgrupp: Socialt arbete
Huvudområde: Socialt arbete
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 80% Vård 20%
Ges endast inom följande program: Socionomprogrammet med storstadprofil
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019
Giltig t.o.m: VT 2021


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2018-03-28 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 5).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A5).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • definiera innebörden av centrala begrepp och teorier i socialt arbete och deras betydelse för utövandet av socialt arbete som vetenskap och praktik
 • beskriva framväxten av svensk välfärdspolitik och exemplifiera möjligheter och utmaningar med dagens välfärdspolitik och hur den påverkar olika grupper i samhället
 • exemplifiera hur kategorier som klass, etnicitet, plats och genus påverkar människors livsförutsättningar och i synnerhet barns, ungdomars och familjers livssituationer
 • redogöra för teoretiska och praktiska perspektiv på personlig och professionell utveckling i relation till erfarenheter, sociokulturell bakgrund, värderingar, förförståelse, människosyn och personlighet
 • redogöra för huvudsakliga metodologiska vägval i enklare vetenskapliga undersökningar samt för vad som kännetecknar en vetenskaplig text och hur den kan struktureras
 • redogöra för olika metoder i praktiskt samhällsarbete och teoribildning om samhällsarbete på individ-, grupp-, och samhällsnivå


  Färdighet och förmåga
 • identifiera och problematisera sociala problem samt interventioner utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv
 • tillämpa centrala begrepp och teorier för att förstå socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • identifiera välfärdspolitikens centrala funktioner samt identifiera generella och specifika samband mellan individ och samhällsstrukturer
 • tillämpa ett kritiskt perspektiv på människors olika levnadsvillkor utifrån begrepp som utsatthet, marginalisering, segregation och utanförskap
 • formulera och avgränsa en forskningsfråga med relevans för socialt arbete samt tillämpa relevanta undersökningsmetoder för att kunna genomföra projektarbete
 • identifiera relevanta metoder för interventioner inom ramen för ett samhällsarbete samt metoder för att förebygga uppkomsten av sociala problem och främja människors sociala möjligheter
 • tillämpa normkorrekt språkhantering inom det aktuella arbetsområdet, samt använda relevant formalia vid muntliga och skriftliga presentationer
 • identifiera grupprocesser och reflektera över sin egen roll och agerande i en arbetsgrupp
 • visa grundläggande samtalsfärdigheter på grupp- och individnivå


  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt analysera och etiskt reflektera över hur egna värderingar, erfarenheter och ställningstaganden påverkar bedömningen av sociala problem och förhållningssätt till utsatta människor
 • reflektera över och förklara vad det kan innebära att leva i en socialt utsatt livssituation
 • kritiskt reflektera över egna värderingar och kunskapssyn i förhållande till ett vetenskapligt arbetssätt
 • reflektera över, och förklara vad ett etiskt och empatiskt förhållningssätt ger för implikationer för det sociala arbetet

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen utgör en introduktion till Socialt arbete och inrymmer två teman uppdelat på åtta delkurser. Inom temat Socialt arbete som ämne och profession tydliggörs kunskapsgrund och ramar för huvudområdet socialt arbete. Delkurserna ger en överblick och viss fördjupning över det sociala arbetets olika kärnområden och utsatta gruppers förutsättningar i samhället med koppling till välfärdsstatens roll. Här läggs även en grund för ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till kunskap. Temat Perspektiv på sociala problem ger studenten förutsättningar att förstå människan i sitt sammanhang och omgivningens betydelse för enskilda och grupper. Temat ger grundläggande kunskaper i att förstå individens och gruppens roll i olika förändringsprocesser. Här tränas även studenten i självständigt arbete och i att muntligt presentera och sprida kunskap. Genomgående ges studenten insikt och självkännedom inför sitt kommande yrke vilket stödjer studentens personliga professionella utveckling.

  • Socialt arbete som ämne och profession, 7 högskolepoäng
   (Social Work as a Discipline and Profession, 7 credits)
   Delkursen behandlar socialt arbete som ämne, profession och forskningsområde ur såväl nationell som internationell synvinkel på grundläggande nivå. Inom delkursen belyses utvecklingen av det sociala arbetets praktik ur ett idéhistoriskt och vetenskapligt perspektiv. Utifrån ett kritiskt förhållningssätt ger kursen en introduktion till hur sociala problem uppstår och konstrueras i ett historiskt och samhälleligt sammanhang. Kursen ger en teoretisk introduktion till maktperspektiv och skall belysa det sociala arbetets interaktion med det omgivande samhället. Socialt arbete som yrke belyses ur ett handlingsperspektiv och begrepp som etik och professionellt förhållningssätt problematiseras.


  • 1001, Socialt arbete som ämne och profession, 7 högskolepoäng
   (Social Work as a Discipline and Profession, 7 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 80% Vård 20%
  • Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng
   (Concepts and Theories in Social Work, 7 credits)
   Under denna delkurs behandlas centrala begrepp och teorier i socialt arbete. Studenterna introduceras till samhällsvetenskapliga teorier med syftet att kunna använda dessa för att förstå socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursen belyser socialt arbete ur ett maktperspektiv med fokus på betydelsen av klass, kön, sexualitet, ålder, etnicitet och funktionalitet. Vidare belyses kritiska perspektiv på kunskapsproduktion inom socialt arbete med särskild tonvikt på feministiska och postkoloniala teorier.


  • 1002, Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng
   (Concepts and Theories in Social Work, 7 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
  • Välfärdspolitik, social omsorg och normalisering, 7 högskolepoäng
   (Welfare, Social Care and Normalisation, 7 credits)
   Kursen belyser socialpolitiken och den sociala omsorgen utifrån ett normaliseringsperspektiv där historiska och internationella utblickar utgör en referensram. Huvudfokus ägnas den svenska välfärdspolitikens inriktning, målsättning och legitimitet med utgångspunkt i organiseringen av den sociala omsorgen för äldre och funktionshindrade. Särskilt vikt läggs vid omsorgsarbetets klass-, etnicitets- och genuskontexter.


  • 1003, Välfärdspolitik, social omsorg och normalisering, 7 högskolepoäng
   (Welfare, Social Care and Normalisation, 7 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
  • Utsatthet, marginalisering, och segregation i storstaden, 7 högskolepoäng
   (Exposure, Marginalization, and Segregation in the City, 7 credits)
   Ur ett storstadsperspektiv belyses och problematiseras fenomen som utsatthet, marginalisering, segregation och utanförskap i relation till det sociala arbetets villkor och förutsättningar. Vidare uppmärksammas fenomenet delade städer och den mångkulturella stadens utmaningar för det sociala arbetets praktik i ett lokalt och globalt sammanhang. Delkursen uppmärksammar särskilt effekterna av social utsatthet för barn och ungdomars livsvillkor inom institutionella sammanhang såsom familj, skola och fritid. Delkursen belyser även hur barn och ungdomars förutsättningar kan förstås utifrån kunskaper om drogberoende, kriminalitet samt fattigdom.


  • 1004, Utsatthet, marginalisering, och segregation i storstaden, 7 högskolepoäng
   (Exposure, Marginalization, and Segregation in the City, 7 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 80% Vård 20%
  • Personlig professionell utveckling, 4 högskolepoäng
   (Professional Development in Social Work, 4 credits)
   Under hela introduktionskursen introduceras olika former av reflektionsverktyg som syftar till att utveckla studentens personliga professionella utveckling.


  • 1005, Personlig professionell utveckling I, 2 högskolepoäng
   (Professional Development in Social Work I, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Vård 100%
   1010, Personlig professionell utveckling II, 2 högskolepoäng
   (Professional Development in Social Work II, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Vård 100%
  • Profession med interpersonellt perspektiv, 7 högskolepoäng
   (Profession and Interpersonal Perspective, 7 credits)
   Delkursen behandlar teoretiska och praktiska perspektiv för studenternas personliga professionella utveckling. Studenterna når insikt i hur deras egna erfarenheter, sociokulturella bakgrunder, värderingar, förförståelse, människosyn och personlighet inverkar på tolkning av sociala problem. Delkursen bidrar till att studenten utvecklar sin förmåga som reflekterande praktiker. Kursen ger praktiska erfarenheter i form av olika övningar för att bidra till studenternas förmåga att omsätta vetenskapligt kunnande till praktiskt socialt arbete.


  • 1006, Profession med interpersonellt perspektiv, 7 högskolepoäng
   (Profession and Interpersonal Perspective, 7 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Vård 60% Samhällsvetenskapliga området 40%
  • Psykologi i socialt arbete, 7 högskolepoäng
   (Psychology for Social Work, 7 credits)
   Delkursen ger en introduktion till ämnet psykologi som vetenskaplig disciplin genom inblick i några av psykologins delområden med särskild relevans för socialt arbete. Studenterna ges tillfälle att möta och reflektera kring ett urval av psykologisk forskning och psykologiska teorier och metoder, både ur ett nationellt och ur ett internationellt perspektiv. Målet är att ge studenterna en inblick i hur psykologisk kunskap är uppbyggd och kan användas i socialt arbete samt för att förstå människans psykologi. Fokus ligger på att utveckla studenternas förmåga att koppla ihop forskning, teori och praktik utifrån ett kritiskt förhållningssätt.


  • 1007, Psykologi i socialt arbete, 7 högskolepoäng
   (Psychology for Social Work, 7 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
  • Samhällsvetenskaplig metod, 7 högskolepoäng
   (Research Methods in Social Science, 7 credits)
   Delkursen ger en introduktion till samhällsvetenskaplig metodik där forskningsprocessens olika faser - problemformulering, forskningsdesign, datainsamling och dataanalys - behandlas. Undervisning i grundläggande kvantitativa och kvalitativa metoder ges i en omfattning som ger de studerande möjlighet att planera och genomföra en enkel undersökning. Delkursen ger grundläggande kunskaper i att skriva ett vetenskapligt arbete.


  • 1008, Samhällsvetenskaplig metod, 7 högskolepoäng
   (Research Methods in Social Science, 7 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
  • Samhällsarbete, 7 högskolepoäng
   (Community Work, 7 credits)
   Delkursen ger en introduktion till samhällsarbete med särskilt fokus på storstadens förutsättningar. Kursen behandlar olika metoder för praktiskt samhällsarbete och belyser socialarbetarnas roll i förhållande till människors utsatthet. Vidare presenteras olika teoretiska ingångar för att förstå samhällsarbete på individ, grupp och samhällsnivå samt förutsättningarna för brukarmakt och brukarmedverkan inom dessa nivåer. Delkursen innehåller även en tillämpande del där teoretiska kunskaper ska användas i ett vetenskapligt arbete. Under delkursens avslutande del tränas studenten i att förmedla sina resultat i olika presentationsformer.


  • 1009, Samhällsarbete, 7 högskolepoäng
   (Community Work, 7 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 85% Vård 15%

  5. Undervisningens upplägg

  De olika undervisningsformerna på kursen utgörs av föreläsningar, seminarier, studiebesök, praktiska övningar, grupparbeten och fältstudier.

  6. Examination

  1001: Socialt arbete som ämne och profession: Muntlig redovisning, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig individuell hemtentamen.

  1002: Centrala begrepp och teorier i socialt arbete: Skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig salstentamen

  1003: Välfärdspolitik, social omsorg och normalisering: Skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig individuell hemtentamen.

  1004: Utsatthet, marginalisering och segregation i storstaden: Muntlig redovisning, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig individuell hemtentamen.

  1005 och 1010: Personlig professionell utveckling: Muntlig och skriftlig redovisning av självreflektionsarbeten samt utvecklingssamtal.

  1006: Profession med interpersonellt perspektiv: Muntlig redovisning, skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i praktiska reflekterande seminarier samt skriftlig individuell utvecklingsplan.

  1007: Psykologi i socialt arbete: Skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig individuell hemtentamen.

  1008: Samhällsvetenskaplig metod: Salstentamen och gruppexamination som består av ett skriftligt PM och en muntlig presentation.

  1009: Samhällsarbete: Självständigt arbete och presentation av självständigt arbete.


  Seminarier är obligatoriska på samtliga delkurser och ett aktivt deltagande krävs. Frånvaro från enstaka seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter undantaget seminarier och samtal inom delkursen Personlig professionell utveckling.

  För slutbetyget Väl godkänd krävs motsvarande betyg på delkurser om sammanlagt minst 28 högskolepoäng.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019HT 20192019-05-22Programrådet för Socionomprogrammet
  VT 2020VT 20202019-11-13Ämnes- och programrådet för socialt arbete och Socionomprogrammet
  HT 20202020-05-20Ämnes- och programrådet för socialt arbete och Socionomprogrammet

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.